Decret sobre la denominació oficial del municipi d'Alaquàs

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRÉT pel qual s'aprova el canvi de nom del Municipi d'Alacuás, pel d'Alaquàs
Ple del Conséll del País Valencià
Publicat al Bolletí Oficial del Conséll del País Valencià (BOCPV) núm. 24, del 16 de juny de 1980
 Baixa


Vist l’expedient instruít per l’Ajuntament d’Alacuás (Valéncia) per al canvi del nom actuàl pel d’Alaquàs, i que ha segút registrat en esta Conselleria al número 78/80.

RESULTANT: Que l’Ajuntament d’Alacuás, en sessió plenària celebrada én el quorum legàl el dia 25 de maig de 1979, va aprovar l’expedient instruít per a solicitar el canvi del nom actuàl pel d’Alaquàs, a fi d’adequar el nom castellanisàt del municipi, a la toponímia valenciana.

RESULTANT: Que l’expedient ha estàt expòst al public per plaç reglamentari, sense que contra el matéix es presentara reclamació alguna.

RESULTANT: Que l’Excelentíssima Diputació de Valéncia ha emitít el seu informe favorable.

RESULTANT: Que a l’expedient s’afíg transcripcio de l’escrít del Cap del Seminari de Llengua Valenciana , de la Universitàt Literària de Valéncia, en el qual es dictamina la correcció del canvi que es solicita.

CONSIDERANT: Que l’articul 22 de la Llei de Regim Locàl i el 34 del reglament de Població i Demarcació Terriotriàl, establixen la possiblitàt d’alterar els noms del Municipis.

CONSIDERANT: Que l’acòrt municipàl ha segút adoptàt én el quorum exigít per l’articul 303 de la Llei de Regim Locàl, puix que la Corporació aprovà el canvi de nom, objecte d’estudi, per unanimitàt.

CONSIDERANT: Que a tenor de lo disposàt en els articuls 1.ér2.3 del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér, i 5.nt2.3 del Decrét del Conséll del País Valencià de 21 d’agóst de 1979, correspòn la resolució del present expedient del Ple del Conséll del País Valencià.

VISTES les disposicions legals anteriorment esmentades i demés de generàl aplicació.

El Ple del Conséll, en sa reunió del dia nou de juny de 1980 a proposta de la Conselleria de l’Interior, acordà per unanimitàt aprovar el canvi de nom del municipi d’Alacuás, de la província de Valéncia, pel nom d’Alaquàs.


Donat en la ciutat de Valéncia a 9 de juny de 1980.

El President del Consell (en funcions)

ENRÍC MONSONIS DOMINGODecrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret sobre la denominació oficial del municipi d'Alaquàs.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)