Decret sobre la denominació oficial del municipi d'Ontinyent

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRÉT de 8 de febrér de 1982, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de «Onteniente»
Ple del Conséll del País Valencià
Publicat al Bolletí Oficial del Conséll del País Valencià (BOCPV) núm. 64, del 15 de febrer de 1982
 Baixa


VIST l’expedient instruít per l’Ajuntament d’Ontinyent (Valéncia) per al canvi del nom actuàl pel d’Ontinyent, i que ha segút registràt en esta Conselleria al número 73/81.

RESULTANT: Que l’Ajuntament d’Ontinyent, en sessió plenària celebrada en el quorum llegàl el dia sis de novembre de mil noucents huitanta, aprovà l’expedient instruít per a solicitar el canvi del nom actuàl pel d’Ontinyent, a fi d’adequar el nom castellanisàt del municipi, a la toponímia valenciana.

RESULTANT: Que a l’expedient s’afíg estudi del croniste oficiàl d’Ontinyent, així com informe emitít per l’Excima. Diputació Provinciàl de Valéncia, en vritút de lo dispòst en l’articul 2.ón del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér, com a sopòrt del canvi toponímic solicitàt per l’Ajuntament.

RESULTANT: Que es va solicitar informe de la Conselleria de Cultura, havent-se evaquàt per la mateix en sentit favorable.

RESULTANT: Que en la tramitació del present expedient s’han complit tots els requisits prevists per les disposicions llegals i reglamentàries.

CONSIDERANT: Que la competència per a coneixer i, en son cas, aprovar el canvi de toponímia solicitàt, ve atribuít al Ple del Conséll del País Valencià, en virtút de lo dispòst en els articuls 1.2.3. del Reàl Decrét 695/1979, del 13 de febrér, en relació en l’articul 5.2.3. del Decrét del Conséll del País Valencià del dia 2 d’agóst de 1979.

CONSIDERANT: Que l’articul 22 de la Llei de Regim Locàl i 34 del Reglament de Població i Demarcació Territoriàl, establixen la possibilitàt d’alterar els noms dels municipis, als Ajuntaments per mig de la instrucció d’expedient i justificació de les raons que fonamenten el canvi.

CONSIDERANT: Que l’articul 303, b), de la Llei de Regim Locàl o l’articul 3.er, u, b), de la Llei 40/81, de 28 d’octubre, establixen que per a l’alteració del nom dels municipis es precís el vot favorable de les dos terceres parts del número de fet, i en tot cas, de la majoria absoluta llegàl de membres de la Corporació.

CONSIDERANT: Que l’acòrt de l’Ajuntament en Ple celebràt el dia sis de novembre del mil noucents huitanta, va ser adoptàt per unanimitàt, per lo tant, en quorum superior a l’exigít llegalment, constant a mes en l’expedient tramés per l’Ajuntament, l’informe favorable de l’Excma. Diputació Provinciàl de Valéncia.

VISTES les disposicions llegals anteriorment esmentades i demés de generàl aplicació.

El Ple del Conséll, en sa reunió del dia 25 de ginér de 1981, a proposta de la Conselleria de l’Interior, acordà aprovar el canvi de nom del municipi de «Onteniente», de la província de Valéncia, pel nom d’Ontinyent.


Lo qual es fa public per a generàl coneiximent.


Valéncia, a 8 de febrér de 1982.

El President del Conséll,

ENRÍC MONSONÍS DOMINGO

El Consellér d’Interior,

FELÍP GUARDIOLA SELLÉS


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret sobre la denominació oficial del municipi d’Ontinyent.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)