Decret sobre la denominació oficial del municipi de Benissa

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRÉT pel qual s'aprova el canvi de nom del municipi de Benissa
Ple del Conséll del País Valencià
Publicat al Bolletí Oficial del Conséll del País Valencià (BOCPV) núm. 39, del 2 de febrer de 1981
 Baixa


VIST l’expedient instruít per l’Ajuntament de Benisa (Alacant) per al canvi del nom actuàl pel de Benissa, i que ha segút registràt en esta Conselleria al número 274/80.

RESULTANT: Que l’Ajuntament de Benisa, en sessió plenària celebrada en el quorum legàl el dia 16 de febrér de 1980, aprovà l’expedient instruít per a solicitar el canvi del nom actuàl pel de BENISSA, a la fi d’adequar el nom castellanisàt del municipi, a la toponímia valenciana.

RESULTANT: Que l’expedient va estar expòst al public per terme d’un mes, sense que contra el matéix es presentara cap de reclamació.

RESULTANT: Que l’Excma. Diputació Provinciàl d’Alacant ha emitít el seu informe favorable.

RESULTANT: Que a l’expedient s’afíg un escrít de l’Institút de Ciències de l’Educació de la Universitàt de Valéncia, en el qual es dictamina la correcció del canvi que es solicita.

CONSIDERANT: Que l’articul 22 de la Llei de Regim Locàl i el 34 del Reglament de Població i Demarcació Territoriàl, establixen la possibilitàt d’alterar els noms dels municipis, als Ajuntaments, per mig la instrucció d’expedient i justificació de les raons que aconsellen el canvi.

CONSIDERANT: Que l’acòrt municipàl ha segút adoptàt en el quorum exigít per l’articul 303 de la Llei de Regim Locàl.

CONSIDERANT: Que a tenor de lo dispòst en els articuls 1.ér 2-3 del Reàl Decrét 795/1979, de 13 de febrér, i 5.nt 2-3 del Decrét del Conséll del País Valencià de 2 d’agóst de 1979, correspòn la resolució del present expedient al Ple del Conséll del País Valencià.

VISTES: les disposicions legals anteriorment mencionades i demés de generàl aplicació.

EL Ple del Conséll en sa reunió del dia 19 de ginér de 1981, a proposta de la Conselleria de l’Interior, acordà per unanimitàt aprovar el canvi de nom del municipi de Benisa, de la província d’Alacant, pel nom de BENISSA.

Lo qual es fa public per a generàl coneiximent.


Donàt en la ciutat de Valéncia, a 19 de ginér de 1981.

El President del Conséll (en funcions)

ENRÍC MONSONÍS DOMINGODecrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret sobre la denominació oficial del municipi de Benissa.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)