Decret sobre la denominació oficial del municipi de Benissoda

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 119/2001, de 26 de juny, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi
de Benisoda per la forma en valencià de Benissoda. [2001/X6408]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 4.033, del 2 de juliol de 2001
 Baixa


L’Ajuntament de Benisoda, en sessió de 23 de novembre de 1998, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià de Benissoda.

La Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura i Educació, considera correcta en valencià la grafia Benissoda.

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat Valenciana, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, de conformitat amb l’expedient instruït per l’Ajuntament de Benisoda per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma tradicional en valencià de Benissoda, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques i prèvia deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 26 de juny de 2001,


Decrete

Article únic

El municipi de Benisoda, de la província de València, adoptarà la denominació tradicional en valencià de Benissoda. Les referències que a l’antic nom hagueren realitzat els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, escau interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptat des de l’endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjudici que els interessats puguen exercir qualsevol altra via que estimen oportuna.


València, 26 de juny de 2001

El president de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

CARLOS GONZÁLEZ CEPEDA


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 119/2001 sobre la denominació oficial del municipi de Benissoda.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)