Vés al contingut

Decret sobre la denominació oficial del municipi de Bocairent

De Viquitexts
DECRÉT de 3 de maig de 1982, per qual s’autorisa el canvi de non del municipi de Bocairente.
Ple del Conséll del País Valencià


VIST l’expedient instruít per l’Ajuntament de Bocairente (Valéncia), per al canvi del nom actuàl pel de Bocairent, i que ha segút registràt en la dita Conselleria al número 36/82.

RESULTANT: Que l’Ajuntament de Bocairente, en sa sessió plenària celebrada en el quorum llegàl en dia 29 de juny de 1979, va aprovar l’expedient instruít per a solicitar el canvi del nom actuàl pel de Bocairent, a fi d’adequar el nom castellanisàt del municipi a la toponímia valenciana.

RESULTANT: Que a l’expedient s’afíg estudi de Josèp Villarrubia Juan i de l’Excima. Diputació Provinciàl de Valéncia en sopòrt del canvi toponímic solicitàt per l’Ajuntament.

RESULTANT: Que a l’acompanyar-se l’informe de la Diputació en l’expedient municipàl, este Centre ha solicitàt tan sols el de la Conselleria de Cultura, que igualment ha segút dictaminàt favoràblement.

RESULTANT: Que en la tramitació del present expedient s’han complít tots els requisits prevists per les disposicions llegals i reglamentàries.

CONSIDERANT: Que la competència per a coneixer, i en son cas, aprovar el canvi de toponímia solicitàt ve atribuít al Pla del Conséll del País Valencià, en virtút de lo dispòst en els articuls 1.2.3. del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér, en relació en l’articul 5.2.3. del Decrét del Conséll del País Valencià del dia 2 d’agóst de 1979.

CONSIDERANT: Que l’articul 22 de la Llei de Regim Locàl i 34 del Reglament de Població i Demarcació Territoriàl, establixen les possibilitats d’alterar els noms dels Municipis, als Ajuntaments per mig de la instrucció d’expedient i justificació de les raons que fonamenten el canvi.

CONSIDERANT: Que l’articul 303 b) de la Llei de Regim Locàl i l’articul 3ér, u b) de la Llei 40/81, de 28 d’octubre, establixen que per a l’alteració del nom dels municipis es precís el vot favorable de les dos terceres parts del número de fet, i en tot cas, de la majoria absoluta llegàl de membres de la Corporació.

CONSIDERANT: Que l’acòrt de l’Ajuntament en Ple celebràt el dia 29 de juny de 1979, va ser aprovàt per unanimitàt, per lo tant, en quorum superior a l’exigít llegalment, constant a mes en l’expedient tramés per l’Ajuntament l’informe favorable de l’Excima. Diputació Provinciàl de Valéncia i en l’instruít per la Conselleria, l’igualment favorable evacuàt per la de Cultura.

VISTES les disposicions llegals anteriorment esmentades i demés de generàl i pertinent aplicació.

El Ple del Conséll, a proposta de la Conselleria del l’Interior, va acordar per majoria aprovar el canvi de nom del municipi de Bocairente, de la Província de Valéncia, pel nom de Bocairent.


Lo qual es fa public per a generàl coneiximent.


Valéncia, a 3 de maig de 1982.

El President del Conséll,

ENRÍC MONSONÍS DOMINGO

El Consellér de l’Interior,

FELÍP GUARDIOLA SELLÉS


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians

[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi

[modifica]
Decret sobre la denominació oficial del municipi de Bocairent.

Enllaços diversos

[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)