Decret sobre la denominació oficial del municipi de Castelló de la Plana i del Grau de Castelló

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET de 19 de juliol de 1982 pel qual s’aprova la denominacio bilingüe
de Castellón de la Plana- Castello de la Plana i Grao de Castellón-Grau de Castello.
Ple del Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 77, del 30 d’agost de 1982
 Baixa


VIST l’expedient instruit per l’Ajuntament de Castello de la Plana per a l’alteracio del nom d’eixe municipi en el sentit d’establir la denominacio billingüe: Castellón de la Plana i Grao de Castellón, en castellà, i Castello de la Plana i Grau de Castello, en valencia, i que ha segut registrat en esta Conselleria al numero 1/82.

RESULTANT: Que l’Ajuntament de Castello de la Plana, en sessio plenaria celebrada en el quorum llegal el dia vintinou d’octubre de 1981, va aprovar l’expedient instruit per a solicitar l’alteracio del nom, en sentit anteriorment enunciat.

RESULTANT: Que a l’expedient s’afigen estudis del croniste de la localitat, de la Societat Castellonenca de Cultura, de l’Universitat de la Valencia, de la Direccio General d’Administracio Local (Ministeri d’Administracio Territorial), aixina com informe de l’Excima. Diputacio Provincial de Castello de la Plana, evacuat en virtut de l’articul 2on del Real Decret 695/1979, de 13 de febrer, com a soport de l’alteracio del nom solicitat per l’Ajuntament.

RESULTANT: Que en la tramitacio del present expedient s’han complit tots els requisits prevists per les disposicions llegals i reglamentaries.

CONSIDERANT: Que la competencia per a coneixer, i en son cas, alterar l’alteracio del nom solicitat, ve atribuit al Ple del Consell del Pais Valencia, en virtut de lo dispost en els articuls 1.2.3 del Real Decret 695/1979, de 13 de febrer, en relacio en l’articul 5.2.3 del Decret Consell del Pais Valencia del dia 2 d’agost de 1979.

CONSIDERANT: Que l’articul 22 de la Llei de Regim Local i 34 del Reglament de Poblacio i Demarcacio Territorial, establixen la possibilitat d’alterar els noms dels municipis als Ajuntaments per mig de l’instruccio d’expedient i justificacio de les raons que fonamenten el canvi.

CONSIDERANT: Que l’articul 303, b), de la Llei de Regim Local i l’articul 3er, u, b), de la Llei 40/81, de 28 d’octubre, establixen que per a l’alteracio del nom dels municipis es precis el vot favorable de les dos terceres parts del numero de fet, i, en tot cas, de la majoria absoluta llegal de membres de la Corporacio.

CONSIDERANT: Que l’acort de l’Ajuntament en Ple celebrat el dia vintinou d’octubre de mil noucents huitanta, va ser adoptat en un quorum superior a l’exigit llegalment, constant a mes en l’expedient de l’ajuntament, l’informe favorable de l’Excima. Diputacio Provincial de Castello de la Plana.

VISTES les disposicions llegals anteriorment esmentades i demes de general aplicacio,

EL PLE DEL CONSELL, a proposta de la Conselleria del l’Interior, acordà per unanimitat aprovar l’alteracio del nom de Castello de la Plana en el sentit d’establir la denominacio billingüe: Castellón de la Plana i Grao de Castellón, en castellà, i Castello de la Plana i Grau de Castello, en valencia.

Lo qual es fa public per a general coneiximent.


Valencia, a 19 de juliol de 1982.

El President del Consell,

ENRIC MONSONIS DOMINGO

El Conseller de l’Interior,

FELIP GUARDIOLA SELLES


Nota[modifica]

Tot i que la versió del decret en valencià oficialitza les formes Castello de la Plana i Grau de Castello, la versió en castellà oficialitza Castelló de la Plana i Grau de Castelló, que és la forma que la Generalitat Valenciana reconeix com a oficial des de la publicació d’aquest decret.

Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret sobre la denominació oficial del municipi de Castelló de la Plana.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)