In Dei nomin

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

In Dei nomin
l'Arxiu Servera-Pericàs
Transcripció: Miquel Cabot. Març del 2002.
 Baixa

Descripció[modifica]

Acte de concòrdia entre “Mi. Fiol de la Posso. Son Majol y Joan Servera p. part de dit Servera”.

Document que consta de dos fulls de 18x25 centímetres en molt bon estat, excepte el darrer que té unes quantes arnes.


Transcripció[modifica]

Die VIII Mensis octobris Anno
a Natte. Dni. MDCLXXXI

In Dei nomine et ejus Divina gratia Amen Sia á tots nottori y cosa manifesta com nosaltres Michel fiol de la possessio de son Majol, y Juan servera de part altre scebent y attenent dit Michel fiol als 28 mars 1679 haverme firmada Procura General ab motiu de que dit fiol se havia de pertir de est Regne de Mallorca ab salari de vuit lliures per quiscun añy com apar en poder dels Dist. Melchior Rotger Notts.= scebent mes havant, y attenent, que lo die pnt. dits contrahents han passats comptes a circa d sis añys es estat Procurador dit Servera de la heretat de dit fiol en los quals comptes dites parts tenen moltes differentias, y difficultats, tant pere reho del blat que dit Servera rebé en dit nom de annua merçe de dita Possessio a quin preu se havia de comptar com de la annua merçe de las sinquante lliures de diner, y de altres pagaments fets per dit Servera en dit nom, com son per plets que ha aportats per dita heretat certa quantitat que pagá per vestir dit fiol quant vingué de fora Regna de tal manera que comptant Recte ditas cosas no es son poguts evenir dits contrahents. Pero considerant una part, y altre, que per no asserse avinguts dits contrahents se havia de causar molts gastos infructiferos de disseptats sobre dits comptes, y per escusar aquells per medi de bonas perçonqas el be, y quietut de cade qualzelant, y summament desitjant som vinguts á la pnt. concordia, y evinentia siguent que per tots, y qualsevol comptes haje tinguts dit Servera negociat, tractat, pagat per dita heretat per qualsevol causa, via, o rehó, y pretentio, y axi be haguda rehó del salari de la pnt. procura, y per tota cosa dit Servera done per tots dits comptes una mula grissa aguina de quatre añys, y una bota congrañyada ab tots sos erreus. que sen portera dit fiol a la sua Posso. á ses costas, y dit servera se obliga á vestir dita bota aço es pagar los mestres, y possar la bota del modo que ha de estar vestida ab tots los lleñyams , y claus sufficients, y dit fiol ha de mentenir a dits mestres de pacte, y finalment li done dit Servera á dit fiol un carro ab son fuell, rodes de hom, bandes escale y portella de dit carro tal qual es, y assi pnt. dit fiol ab dita mula, bota y carro ab lo modo predit se contenta de tot y quant dit servera son sogre li poria durer per rehó de la administratio del temps essistir de Procurador General, les quals confessa tenir dit fiol per hagudes, y rebudes per las quals diffnex á dit Servera de tots, y qualsevols comptes haje haje tinguts per dita Administratio del temps há servit de Procurador, com axi be dit Servera diffineix dita heretat de lo que dit Servera se poria aconseguir de salaris de dita procura, alimens de los minyons, y de qualsevol cosa se pogues conseguir contra dit fiol p. reho de dita Administratio; de tal manera, que diffineix a dit fiol, y sua heretat, y dit fiol diffineix á dit Servera, que un a lo altre no pugue demenar un al altre - io cosa ninguna mes imposantse scilenci un al altre- y scansellant, y borrant totes, y qualsevols scripturas, albarans, actes, y qualsevol cosa sia en virtut dels quals una partá la altre pugue demenar, y sien scanyellats, y de ningun valor per rehóde dita Administratio, com si dits albarans, actes, ó qualsevolcosa sia no si tropien in rem nature y axi be dit fiol confesse haver rebuts tots los libres de albarans, y scripturas fahients per dita heretat de dit fiol de tal manera, que en poder de dit Servera ninguna cosa resta de que haje de fer dret a dit fiol puis ab ditescosses com es dita mula, botta y carro estan diffinits de tota cosa del temps ha Administrada dit
Servera la heretat de dit fiol com de aquellas de que se ha haguda reho, com de qualsevols de que no se haguda reho, y Renuntiam a tots, y qualsevols errors de comptes perquant are ni en ningun temps no se volen valer de errors de comptes sino qs. del tot per reho de dita Administratio stam uns y altres diffinits y alliberats llargament Haanch Itaqs. Transactionem concordiam pactum utilius et Efficatius dici scribi dictari et ordinari poterit ad bonum fanumqs. intellectum commodum et utilitatem utrius qs. partis nrum., et nrorum;

Promittentes et fide bona convenientes altera parts nostrum, alteri, et nobis ad invicem mutuo et vicissim nos pnts. instrumenum concordia omnia qs. et singula in eodem contenta semper habere ratta, gratta valida adqs firma, et nullo unquam tempore revocare contrafacere del venire nec venienti consentire jure aliquo titulo causa seu rationevilo modo sub honorum nrorum mobilium, et immobilium pntium. et futurorum omnium obligationenec non deffinimus, et alliberamus altera pars nostrum alteri de omnibus creditis contentis in dicto instrumento quod fuit actum in Possessione de son Michelet termini ville de Algayde videlicet nona mensis octobris anno a Natte. Dni. Millessimo sexcentessimo sexcentessimo octuogessimo primo sig na nostra Michaelis fiol, et Joannis Servera concordantium, et diffinientium predictorum qui hec respective laudamus concedimus, et firmamus= qqm. Testes hujus rei Inquorum pntia omnes firmarunt sunt Antonius Barcelo als. niu, et Antonius oliver als. bobiet reperti in possessione de son Michalet termini ville de Algayde ac Ego Joannes Vanrell nott. authoritate Curie qui pntem. diem et annum, et testes continuavi in pnti. Instrumento=

Signum meum Joannis vanrell notty. pub. Civis Mag qui pnt. Inm. ex actis et notis disti. Petri Morla Notti. qm. inveni illas qs. regentis authoritate Curie scribi qs. feci et comprobatum clausi, constat de abstracto in marg. fol 2. pag.. 1. lin 10 obi leges cosa ninguna mes imposanse scilenci un al altre, et de supra posito eodem fol. et pag. lin 14 ubi leges dita.


Aquest document pertany a l'Arxiu Servera-Pericàs de Pina, i ha estat transcrit per Miquel Cabot i Sastre.


Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)