La noia d'Empordà

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquest text tracta sobre una versió de 1909. Per a altres versions, vegeu La noia de l'Empordà.
LA NOIA D'EMPORDÁ
\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key f \major
 \time 2/4
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #1
}
 
\score {
 \relative a' {
  \global
  bes8^\markup{\italic{Poc moderat}} a g f
  g4 a
  bes4 c \break
  bes8 a g f
  g4 a
  bes4. r8
  g8 g g c \break
  bes4 a
  g4 f
  c'8 c c c
  bes4 g \break
  f4 r
  \bar"||"
  f8^\markup{\italic{Moderat}} g as g
  bes8 as f g \break
  e4 f
  c'8 c c c
  bes4 g
  f4. r8
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  U -- na can -- ço -- ne -- ta no -- va
  bé la sen -- ti -- reu can -- tâ
  tre -- ta n'es d'u -- na mi -- nyo -- na
  de la pla -- na d'Em -- por -- dà.
  Flor de lli -- ri, cla -- vell, vi -- o -- le -- ta,
  l'a -- mor me'n té de ma -- tâ.
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}

Una cançoneta nova
bé la sentireu cantâ
treta n'es d'una minyona
de la plana d'Empordà.
Flor de lliri, clavell, violeta,
l'amor me'n té de matâ.
Si'n són tres que la'n festegen
tots tres s'hi volen casâ.
L'un es lo senyor alcalde,
l'altre 'l senyor capità.
Flor de lliri, etc.
L'altre n'es cabo de ronda:
aquest se l'emportarà.
Diumenge, sortint de missa,
soleta la va trobar.
Flor de lliri, etc.
—Aont aneu, Mariagna?
Soleta us deixen anar?
Jo us demano, Mariagna,
si l'amor me voleu dar.
—De bon cor jo vos el dono
si amb mi vos voleu casar.
Flor de lliri, etc.