Llei 10/1985, de 13 de juny, de creació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Llei 10/1985, de 13 de juny, de creació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Parlament de Catalunya
Llei de creació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (1985), publicada al DOGC núm. 556, de 28 de juny de 1985, p. 2107
 Baixa


NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el DOGC núm. 640 de data 24/01/1986


El President de la Generalitat de Catalunya

 Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent


LLEI

 L'any 1915 la Mancomunitat de Catalunya creà l'Escola Superior de Bibliotecàries, la primera a l'Estat espanyol i a Europa. D'aleshores ençà, aquest centre ha estat, ininterrompudament, el responsable de fornir de professionals l'estructura bibliotecària de Catalunya.
 Aquests estudis han permès que s'anés consolidant i definint una professió estretament vinculada al redreçament cultural del nostre país, la funció social de la qual és àmpliament reconeguda.
 El bibliotecari és avui un professional que desenvolupa la seva activitat no solament en organismes i en institucions públiques, sinó també en entitats de caràcter social, en empreses privades, etcètera.
 Aquesta realitat fou plenament reconeguda quan, a partir de l'any 1978, es crearen al nivell estatal els estudis de biblioteconomia i documentació amb caràcter universitari. L'any 1982, l'Escola de Bibliologia -nom que duia l'Escola Superior de Bibliotecàries des del curs 1974/75- fou adscrita a la Universitat de Barcelona com a Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació.
 En aquests darrers anys el nombre de matriculats i de titulats de l'Escola ha tingut un creixement considerable, fet que ha coincidit, a partir de la instauració de la democràcia, amb una revaloració de la cultura i de la seva extensió mitjançant el desenvolupament educatiu, la difusió de la lectura i les necessitats creixents d'informació i de documentació.
 D'una banda, el creixement de la xarxa de biblioteques i la complexitat de les tècniques i l'organització d'aquestes i, d'altra banda, el gran increment de la producció científica i tècnica, amb l'evolució constant dels mètodes i les tècniques de reunió, classificació i distribució de documents i la diversitat dels suports materials, han convertit el bibliotecari-documentalista en un veritable professional.
 El bibliotecari-documentalista és, doncs, avui un professional la funció del qual és organitzar i administrar biblioteques amb coneixement dels mètodes de catalogació i ordenació de fons bibliogràfics i, també, informar sobre documentació i seleccionar-la amb un coneixement científic dels suports de dades i de les tècniques de selecció i de distribució.
 Aquesta realitat fa inajornable de procedir a dotar aquest professional de l'element institucional adequat: el col·legi professional.
 En l'aspecte associatiu, cal situar-ne l'origen en l'Agrupació d'alumnes i ex-alumnes de l'Escola de Bibliotecàries creada l'any 1930 i que va desaparèixer després de la Guerra Civil. A partir de l'any 1973, a conseqüència de la necessitat de canalitzar una problemàtica professional cada vegada més definida, l'11 d'octubre de 1974 es va crear l'Associació d'Antigues Alumnes de l'Escola de Bibliotecàries, la qual des del 1981 s'anomena Associació de Bibliotecaris de Catalunya i agrupa gairebé tots els professionals que exerceixen a Catalunya.
 Com a exponent de la transcendència cultural i social de l'exercici bibliotecari i documentalista, el Parlament de Catalunya aprovà la Llei 3/1981, del 22 d'abril, de Biblioteques, una de les primeres lleis autonòmiques.
 D'altra banda, l'article 9.6 i 23 de l'Estatut de Catalunya estableixen la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de biblioteques i col·legis professionals i, a la vegada, l'article 3 de la Llei de Col·legis Professionals, vigent, estableix la possibilitat de crear nous col·legis, que, d'acord amb l'article 3.1, s'ha de fer per llei.
 És per tot això que sembla oportú i necessari de crear un col·legi professional que integri els professionals que amb els coneixements i les titulacions suficients assumeixen les funcions de bibliotecaris-documentalistes, per tal que sigui un element de consolidació d'aquesta professió d'aprofundiment de la seva funció social i de desenvolupament de la cultura a Catalunya.

 Article 1
 Es crea el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-documentalistes de Catalunya, com a corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per al compliment dels seus fins.

 Article 2[1]
 El Col·legi Oficial de Bibliotecaris-documentalistes de Catalunya agrupa els diplomats en biblioteconomia i documentació, i els llicenciats i els doctors en documentació.

 Article 3
 L'àmbit territorial del Col·legi és el que correspon a Catalunya.

 Article 4
 El Col·legi de Bibliotecaris-documentalistes de Catalunya es relaciona amb el Departament de la Presidència, o amb aquell en el qual es delegui la competència en la matèria, pel que fa referència als aspectes institucionals i corporatius. També es relaciona amb el Departament de Cultura i amb els altres Departaments la competència dels quals té relació amb la professió pel que fa referència als continguts d'aquesta.

Disposició Addicional[modifica]

 1. La Junta de l'Associació de Bibliotecaris de Catalunya, actuant com a comissió gestora, en el termini de sis mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, ha d'aprovar uns estatuts provisionals que regulin, de conformitat amb la llei, els requisits per a adquirir la condició de col·legiat, la qual permetrà de participar en l'Assemblea constituent, i ha d'aprovar el procediment per convocar aquesta Assemblea.
 2. L'Assemblea constituent ha de ratificar els gestors, o bé nomenar-ne de nous, i ha d'aprovar els estatuts definitius.
 3. Aquests estatuts, un cop aprovats, juntament amb la certificació de l'acta de l'Assemblea constituent s'han de trametre al Departament de la Presidència de la Generalitat o a aquell en el qual es delegui perquè en qualifiqui la legalitat, a fi que es publiquin en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Disposició Transitòria[modifica]

 Poden integrar-se, igualment, en el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-documentalistes de Catalunya els professionals que siguin titulats universitaris superiors i acreditin fefaentment la seva experiència, almenys de tres anys, com a bibliotecaris-documentalistes, exercida en els darrers deu anys, sempre que ho sol·licitin en el termini de dos anys des de la publicació de la Llei en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

 Barcelona, 13 de juny de 1985

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Agustí M. Bassols i Parés
 Conseller de Justícia

Notes[modifica]

  1. Article modificat per art. únic de la Llei 14/1998, de 19 de novembre, de modificació de la Llei 10/1985, de 13 de juny, de creació del Col·legi de Bibliotecaris-documentalistes de Catalunya.
Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)