Llei 4/1982, de 5 d'abril, de creació de la Comissió de Ports de Catalunya

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Llei 4/1982, de 5 d'abril, de creació de la Comissió de Ports de Catalunya
Parlament de Catalunya
LLEI de creació de la Comissió de Ports de Catalunya (1982), publicada al DOGC núm. 216, de 21 d'abril de 1982, p. 955-957 (derogada)
 Baixa


El President de la Generalitat de Catalunya

 Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent


LLEI

 La Generalitat de Catalunya ha de comptar amb una estructura administrativa adient i eficaç per a l'exercici de les seves competències, i amb aquesta finalitat pot adoptar la fórmula de l'organisme autònom quan, per exigències del principi de descentralització, es tracta de gestionar serveis que, com el dels ports, són subjectes a règim financer específic.
 La creació d'entitats de dret públic dotades de personalitat jurídica i de patrimoni és, sens dubte, una manifestació de la potestat organitzativa de la Generalitat. Aquesta, a la llum de la Constitució i de l'Estatut, és prou habilitada per a procedir a la creació, mitjançant llei emanada del Parlament, d'un organisme autònom. L'article 25.3 de l'Estatut de Catalunya té un sentit organitzatiu específic i permet la reestructuració dels serveis i de les institucions que, en virtut de la disposició sisena, siguin traspassats a la Generalitat. Aquest és el cas de l'Administració portuària, respecte a la qual l'Estat ha traspassat, conjuntament amb el servei de ports, la institució denominada Comisión Periférica de los Puertos de Catalunya, pertanyent a l'organisme autònom Comisión Administrativa de Grupos de Puertos.
 En crear un nou organisme autònom, que molt expressivament s'anomena Comissió de Ports de Catalunya, s'ha pensat que ha de gaudir de l'autonomia de gestió, consubstancial a la seva configuració, però que això no ha de ser obstacle per a fer ressaltar el seu caràcter instrumental i la seva dependència del Consell Executiu mitjançant la seva adscripció a un Departament determinat, de manera que l'Administració directa retingui una sèrie de facultats —d'altra banda, inherents a la seva posició dirigent— sobre l'organisme autònom, que queda així situat en una posició instrumental, de la qual depèn. El model escollit respon a una clara voluntat descentralitzadora, manté els mecanismes oportuns que donen una virtualitat eficaç al principi de coordinació i presta una atenció especial a la participació dels afectats, alhora que constitueix una via d'aproximació als sectors de la població directament interessats per l'activitat de l'Administració portuària. En aquest últim aspecte, la Comissió de Ports de Catalunya se separa, pel que fa a la seva organització, de la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, pel fet de configurar-se d'una manera semblant a l'anterior Comisión Periférica de Puertos de Catalunya, de composició heterogènia, en la qual eren representats, però, tots els interessos concurrents en l'activitat confiada a la Comissió.
 La Llei regula la naturalesa i les funcions de la Comissió, les bases de la seva organització i del seu funcionament i els mitjans econòmics que se li assignin, amb la qual cosa queda dissenyat el seu règim jurídic d'una manera clara i completa.

Article 1[modifica]

 Es crea la Comissió de Ports de Catalunya com a organisme autònom de caràcter comercial, industrial i financer, adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, amb l'objectiu de dur a terme la gestió del servei públic portuari i dels fons que hi són adscrits, en relació amb els següents ports no subjectes a concessió, que corresponen a la competència i titularitat de la Generalitat.
 Zona primera: Portbou, Llançà, el Port de la Selva, Roses, l'Escala, l'Estartit, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Blanes.
 Zona segona: Arenys de Mar, Garraf i Vilanova i la Geltrú.
 Zona tercera: Torredembarra, Cambrils, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Amposta, Sant Carles de la Ràpita i les Cases d'Alcanar.

Article 2[modifica]

 La Comissió de Ports de Catalunya, com a entitat de dret públic, gaudirà de personalitat jurídica i patrimoni propis, i de plena capacitat d'obrar, per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb la present Llei i amb la legislació general sobre entitats autònomes que li sigui aplicable. En conseqüència, podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota mena de béns, concertar crèdits, estipular contractes, establir i explotar obres i serveis, obligar-se, interposar els recursos establerts i executar les accions previstes en les lleis, sens perjudici de les facultats que es reserven al Departament al qual és adscrita.

Article 3[modifica]

 1. Són funcions de la Comissió de Ports de Catalunya, que aquesta exercirà en règim de descentralització:
 a) L'organització, la gestió i l'administració dels ports detallats en l'article 1.
 b) La planificació, la projecció, l'execució i la conservació de les seves obres i instal·lacions.
 c) L'ordenació de les zones portuàries i de les seves futures ampliacions.
 d) L'enllaç dels transports marítims i terrestres a través dels mateixos ports.
 e) La direcció, l'organització i la gestió dels serveis afectats als ports, així com el règim de policia, de circulació dels molls i a la seva zona de servei.
 f) L'establiment dels serveis complementaris i especials dels ports.
 g) En general, tot el que sigui necessari per a facilitar el tràfic marítim portuari i aconseguir la rendibilitat i la productivitat de l'explotació dels ports.
 2. La Comissió, en relació amb els ports que en depenguin, elaborarà i proporcionarà a l'Administració de l'Estat les dades estadístiques corresponents a les que constitueixen el contingut de les memòries que els ports de l'Estat confeccionen anualment.
 3. L'actuació de la Comissió es portarà a terme sens perjudici de les competències:
 a) Que té l'Estat, quant a la protecció i l'administració dels béns de domini públic estatal.
 b) Que corresponen a les autoritats de Marina pel que fa al que estableix la legislació vigent.
 c) Que són pròpies als ens locals.

Article 4[modifica]

 1. La Comissió de Ports de Catalunya es regirà pels òrgans següents:
 a) El Ple de la Comissió.
 b) La ponència tècnica.
 c) Els enginyers en cap de les zones definides a l'article 1 d'aquesta Llei.
 2. La Comissió disposarà, a més, del servei de secretaria i i del personal tècnic, administratiu, auxiliar i subaltern que es determini en la plantilla corresponent, que caldrà sotmetre a l'aprovació del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Article 5[modifica]

 1. El Ple de la Comissió de Ports de Catalunya serà format pel president, el vice-president, els vocals i el secretari.
 2. En serà president el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques. La vice-presidència correspondrà al director general competent en matèria de ports. El secretari serà un funcionari amb titulació universitària designat pel Conseller. Hi assistirà amb veu i sense vot.
 3. Els vocals del ple de la Comissió seran els següents:
 a) En representació de l'Administració de la Generalitat:
  Els enginyers en cap de les zones portuàries.
  Un tècnic de la Direcció General competent en matèria de ports.
  Un cap del Servei Jurídic del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
  L'interventor delegat designat pel Departament d'Economia i Finances.
  Un representant del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
  Un representant del Departament de Comerç i Turisme.
  Un representant del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
  Un representant de la Direcció General de l'Esport.
 b) En representació dels ajuntaments:
  Dos representants dels ajuntaments per a cada una de les zones definides en l'article 1 que comptin amb port adscrit a la Comissió dintre del seu municipi.
 c) En representació d'altres afectats:
  Un representant de les Federacions de Confraries de Pescadors per a cada una de les zones definides en l'article 1.
  Un representant de les Cambres Oficials de Comerç, indústria i Navegació per a cada una de les zones definides en l'article 1.
  Un representant de les Federacions Esportives Catalanes a les quals estan adherits els Clubs Nàutics.
 4. Podran ser vocals del Ple de la Comissió un representant del Ministerio de Defensa, i un representant del Ministerio competent en matèria de marina mercant.
 5. Quan l'ordre del dia de la reunió del ple de la Comissió inclogui la consideració específica d'assumptes que afectin el desenvolupament urbanístic d'un terme municipal, hi serà convocat l'ajuntament corresponent. Els representants de l'ajuntament, en un màxim de dos, podran assistir, amb veu però sense vot, només a la deliberació de l'assumpte pel qual han estat convocats.
 6. Quan l'ordre del dia de la reunió del Ple de la Comissió inclogui la consideració específica d'assumptes que afectin l'activitat i el desenvolupament d'una confraria de pescadors, hi podrà ser convocat el president de la confraria corresponent, el qual hi podrà assistir acompanyat per una altra persona, només a la deliberació de l'assumpte pel qual ha estat convocat, i ambdós podran prendre-hi part amb veu però sense vot.

Article 6[modifica]

 1. Correspon al ple de la Comissió de Ports de Catalunya:
 a) Formular els avantprojectes de pressupostos i els plans financers.
 b) Estudiar i proposar la fixació i la revisió de tarifes i cànons perquè siguin aprovats.
 c) Proposar l'atorgament de les concessions o autoritzacions administratives, subjectes o no a cànon, per a l'ocupació de superfícies de domini públic a les zones relatives a ports, per al dret d'utilització de les instal·lacions, la prestació de serveis públics o per a l'exercici d'activitats comercials o industrials en les zones esmentades.
 d) Autoritzar la inscripció en el cens de la Comissió dels consignataris d'embarcacions, agents marítims, exportadors de peix i contractistes de carregament i descarregament.
 e) Proposar l'emissió d'emprèstits i l'alienació d'actius fixos.
 f) Proposar l'aprovació dels plans d'obres i les seves instal·lacions i ampliació.
 g) Aprovar provisionalment, a reserva de l'aprovació definitiva, els projectes d'obres i instal·lacions, respectant les competències urbanístiques dels ajuntaments en l'àmbit que els és propi.
 h) Acordar o, si s'escau, proposar la realització d'obres o d'inversions i estipulació de contractes inclosos en els plans i pressupostos aprovats.
 i) Aprovar la gestió trimestral i els comptes periòdics que s'estableixin.
 j) Establir la distribució de zones per als diferents serveis sobre els molls i resoldre les qüestions que es promoguin per al seu ús.
 k) Reglamentar l'atracament i el desatracament, carregament i descarregament, dipòsit i transport de mercaderies i la circulació de persones i vehicles.
 l) Exercir les funcions de policia que siguin necessàries per al compliment dels seu fins, imposar sancions i requerir l'auxili de les autoritats jurisdiccionals competents.
 m) Exigir l'import dels cànons i serveis corresponents, aplicant-hi, si s'escau, la via de constrenyiment.
 n) Proposar les plantilles i les necessitats del personal.
 o) Nomenar i separar els funcionaris de la Comissió, i contractar personal per a treballs o estudis urgents i determinats dins dels crèdits autoritzats per a aquesta finalitat.
 p) Qualsevol altra facultat relacionada amb el compliment de les seves finalitats.
 2. La Comissió desenvoluparà les seves funcions dins la seva competència, d'acord amb l'ordenament jurídic vigent. Els seus informes i les seves propostes s'elevaran al Departament de Política Territorial i Obres Públiques mitjançant la Direcció General competent en la matèria.
 3. Per a la major agilitat dels serveis, la Comissió podrà delegar en el president o en el vice-president les facultats enumerades en els apartats d), l) i m) del paràgraf 1.

Article 7[modifica]

 1. El President de la Comissió tindrà les atribucions següents:
 1.a
 Representar la Comissió.
 2.a
 Convocar, presidir i suspendre les sessions, fixant l'ordre del dia, dirigir les deliberacions i dirimir, amb el seu vot de qualitat, els empats.
 3.a
 Autoritzar amb la seva signatura les actes de les sessions.
 4.a
 Vetllar pel compliment dels acords adoptats.
 5.a
 Dictar les instruccions que calguin per al millor compliment dels fins de la Comissió.
 6.a
 Qualsevol altra facultat o atribució que la Comissió li delegui.
 2. El vice-president substituirà el president, amb plenitud de facultats i deures, en els casos de vacant, absència o malaltia: portarà a terme totes les gestions que li encarregui el president per delegació de les funcions pròpies, i dirigirà, en totes les seves actuacions la ponència tècnica.
 3. El secretari aixecarà l'acta de les sessions, estendrà certificacions dels acords que s'hagin adoptat i autoritzarà amb la seva signatura les unes i les altres.

Article 8[modifica]

 1. El funcionament, les convocatòries, les reunions i el règim d'adopció d'acord de la Comissió de Ports de Catalunya es regiran pel que estableix la Llei de Procediment Administratiu per als òrgans col·legiats, amb les peculiaritats que s'estableixen tot seguit.
 2. La Comissió tindrà sessió ordinària, si més no, un cop cada trimestre i sessió extraordinària quan la convoqui el president, per iniciativa seva o a petició de la meitat dels membres. Així mateix, es farà una sessió extraordinària quan la convoqui el president, per iniciativa seva o a petició de la meitat dels membres. Així mateix, es farà una sessió extraordinària quan la demanin tots els membres representats d'una de les zones definides en l'article 1.
 3. La convocatòria haurà de ser notificada amb una antelació mínima de vuit dies, llevat dels casos d'urgència, en què podrà ésser notificada en un termini mínim de quaranta-vuit hores.
 4. La Comissió es constituirà, en una segona convocatòria, una hora després de l'assenyalada per a la primera. Per això, serà suficient l'assistència d'un terç dels seus membres.

Article 9[modifica]

 1. La ponència tècnica serà constituïda de la manera següent:
 a) El vice-president del ple de la Comissió.
 b) Un tècnic de la Direcció General competent en matèria de ports.
 c) Els enginyers en cap de les zones portuàries.
 d) El cap del servei jurídic.
 e) L'interventor delegat.
 f) Tres membres del Ple de la Comissió de Ports de Catalunya, designats pel mateix Ple, que representin: un, les Confraries de Pescadors; un, els ajuntaments, i un, les Cambres de Comerç.
 g) El representant del Ministerio de Defensa.
 h) El secretari de la Comissió.
 2. L'actuació de la ponència tècnica se cenyirà a la preparació dels assumptes que hagin d'ésser sotmesos al ple de la comissió en matèries de la seva competència.

Article 10[modifica]

 1. Els enginyers en cap de les zones portuàries actuaran sota les directrius que imparteixi la Direcció General competent del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
 2. Correspon als enginyers en cap de les zones portuàries:
 a) La proposta de planificació, l'ordenació i l'adopció de mesures d'explotació i policia dels ports de les seves zones respectives.
 a) La redacció d'avantprojectes i projectes.
 b) L'execució i la direcció d'obres, tant de primer establiment com de conservació.
 c) L'exercici de les facultats que els encomani la Comissió, en relació amb dragats, material flotant i abalisament.
 d) Expedició i tramitació de les certificacions i les liquidacions d'obres i propostes de la revisió.
 e) La tramitació d'expropiacions i la incoació d'expedients d'autoritzacions.
 f) La formalització de la liquidació i la recaptació de les tarifes i cànons.
 g) El manteniment i la conservació d'instal·lacions i armament.
 h) La confecció d'estadístiques referents al tràfic i a la recaptació.
 i) L'emissió d'informes tècnics en relació amb les zones portuàries respectives.
 j) La formulació de les propostes que considerin necessàries per al millor i més harmònic desenvolupament dels ports de les seves zones respectives.
 k) L'ordenació, dins de les seves competències respectives, de tot el que faci referència a ingressos, pagaments i rendiment de comptes de cada exercici econòmic.
m) Qualsevol altra atribució que els delegui la Comissió per a un millor compliment dels seus fins.
 3. La Direcció General competent en matèria de ports podrà acordar, en casos de malaltia, absència o vacant d'un dels enginyers en cap, que les funcions esmentades en el paràgraf anterior siguin realitzades acumulativament per un altre enginyer en cap o per un enginyer del Departament.

Article 11[1][modifica]

 1. Les finances de la Comissió de Ports de Catalunya són integrades pels recursos següents:
 a) Els productes de les tarifes per serveis portuaris i els cànons que derivin de les concessions i autoritzacions en els ports, que tindran el caràcter de preu públic i es regularan per la normativa aplicable a aquest tipus d'ingressos.
 b) Les compensacions obtingudes per l'alienació d'actius fixos que s'autoritzin.
 c) Les dotacions o subvencions que es consignin en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
 d) Les subvencions de les corporacions locals i d'altres entitats públiques.
 e) Els procedents dels crèdits, els préstecs i les altres operacions financeres que pugui concertar.
 f) Les subvencions i els auxilis de qualsevol ordre que pugui rebre.
 g) Els béns i els valors que constitueixen el seu patrimoni i els seus productes i rendes.
 h) Els altres ingressos de dret públic i privat que s'autoritzin.
 2. Els fons recaptats es destinaran en cada exercici econòmic, i d'acord amb el pla financer que aprovi el Govern, a cobrir les despeses següents, per aquest ordre:
 a) Explotació, conservació, depreciació, amortització i despeses generals.
 b) Càrregues econòmiques, administratives i financeres, inclosos els reemborsaments de préstecs i els pagaments d'interessos i d'impostos.
 c) Inversions i despeses de primer establiment destinades a la creació, l'ampliació i la millora dels ports i de llurs instal·lacions i equipaments.
 3. El pressupost de la Comissió serà anual i se subjectarà a les disposicions legals sobre els pressupostos dels organismes autònoms.
 4. La Comissió gaudirà de les exempcions i dels beneficis fiscals de què gaudeix l'Administració de la Generalitat.

Article 12[modifica]

Els contractes d'obres de gestió de serveis i de subministraments i d'altres de caràcter administratiu fets per la Comissió en el desenvolupament de les funcions s'ajustaran a la legislació que serà aplicable en virtut del que disposa l'article 10.1.2 de l'Estatut de Catalunya.

Article 13[modifica]

 1. Contra els actes administratius de la Comissió de Ports de Catalunya, procediran els recursos previstos en les normes sobre procediment administratiu aplicables a Catalunya, amb les peculiaritats que s'estableixen tot seguit.
 2. Les reclamacions sobre aplicació i efectivitat de les tarifes, cànons i taxes tindran caràcter econòmico-administratiu i s'ajustaran a la legislació d'aquest caràcter.
 3. Els actes de la Comissió de Ports de Catalunya sotmesos al dret administratiu seran susceptibles de recurs ordinari davant el titular del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. El recurs extraordinari de revisió s'interposarà davant el president del Ple de la Comissió.[2]
 4. La interposició de recurs contenciós administratiu procedirà, segons el que estableix la Llei, d'aquesta jurisdicció.
 5. Les reclamacions prèvies a la via civil s'interposaran sempre davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i les reclamacions prèvies a la via laboral s'interposaran davant el Secretari General de Política Territorial i Obres Públiques.[2]

Disposició Addicional

 Es transfereixen a la Comissió de Ports de Catalunya els béns, els drets i les obligacions traspassats per l'Estat a la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa el Reial Decret 2876/1980, de 12 de desembre.

Disposicions finals

Primera
 El Consell Executiu, a proposta del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, dictarà les disposicions per al desenvolupament i l'execució d'aquesta Llei.

Segona
 La present Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat.

 Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin complir.

 Barcelona, 5 d'abril de 1982

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

 Josep M. Cullell i Nadal
Conseller de Política Territorial i Obres PúbliquesNotes[modifica]

  1. Article modificat per DA 20a de la Llei 3/1992, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1993.
  2. 2,0 2,1 Apartats 3, 5 modificats pel art. 24 del Decret Legislatiu 16/1994, de 26 de juliol, pel qual s'adeqüen a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, normes amb rang de llei que afecten el Departament de Política Territorial i Obres Públiques


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)