Llei 4/2015, del 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Llei 4/2015, del 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès
Generalitat de Catalunya
publicat al DOGC Núm. 6862, de 30 d'abril de 2015
 Baixa


LLEI 4/2015, del 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès.

El president de la Generalitat de Catalunya


Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent


LLEI


Preàmbul

L'article 83 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix l'organització del govern local de Catalunya estructurada en una organització territorial bàsica –els municipis i les vegueries– i un àmbit supramunicipal –constituït, en tot cas, per les comarques–, que ha de regular una llei del Parlament. En aquest sentit, l'article 92 de l'Estatut configura la comarca com un ens local amb personalitat jurídica pròpia, integrada per municipis per a la gestió de competències i serveis locals.

D'acord amb el que estableix l'article 151 de l'Estatut, correspon a la Generalitat, respectant la garantia institucional dels articles 140 i 141 de la Constitució, la competència exclusiva sobre l'organització territorial pel que fa a la determinació, la creació, la modificació i la supressió dels ens que configuren l'organització territorial de Catalunya.

Així mateix, el text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, regula l'organització comarcal i estableix el règim jurídic dels consells comarcals.

En aplicació de les normes esmentades, els municipis de Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, Granera, l'Estany, Moià, Monistrol de Calders i Sant Quirze Safaja han exercit la iniciativa de creació de la comarca del Moianès per acord del Ple dels ajuntaments respectius, adoptat amb el quòrum legalment establert. Aquesta iniciativa es basa en un estudi documentat que justifica la creació de la comarca del Moianès per l'existència de vincles territorials, històrics, econòmics, socials i culturals entre els municipis que la formen, en la conveniència de la gestió supramunicipal dels serveis a prestar i en la seva viabilitat econòmica.

El Moianès es configura com a espai geogràfic objectivable que agrupa municipis amb característiques socials, culturals i històriques comunes i en el qual s'estructuren les relacions bàsiques de l'activitat econòmica, essent l'àmbit més adequat per a fer efectiu el principi d'eficàcia en la prestació de serveis públics.

El Departament de Governació i Relacions Institucionals va sotmetre la proposta de creació de la comarca del Moianès a informació pública i va sol·licitar l'informe dels ajuntaments afectats i dels consells comarcals del Bages, d'Osona i del Vallès Oriental.

La Comissió de Delimitació Territorial, en la sessió del 15 de desembre de 2010, va informar favorablement l'expedient de creació de la nova comarca del Moianès. Així mateix, la Comissió Jurídica Assessora, en la sessió del 24 de maig de 2012, va informar la proposta de creació de la comarca formulada per la Comissió de Delimitació Territorial.

La Moció 153/X del Parlament de Catalunya, sobre la creació de les comarques del Moianès i el Lluçanès i sobre els projectes de creació de la comarca de l'Alta Segarra i del municipi de Medinyà, instà el Govern a iniciar el tràmit per a la realització d'una consulta mitjançant la qual tots els municipis que ho van sol·licitar referendessin la voluntat de creació de la comarca del Moianès, abans de la presentació del projecte de llei; i a presentar el projecte de llei de creació de la comarca del Moianès, pel procediment de lectura única, d'acord amb la legislació actual, dins el mes següent a la celebració de la consulta, si aquesta era la voluntat dels ciutadans que hi participaven.

En data de l'11 de març de 2015, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, la disposició addicional tretzena de la qual, en consonància amb la Moció 153/X del Parlament de Catalunya, disposa que el Govern ha d'haver presentat al Parlament de Catalunya, abans del 24 de maig de 2015, el Projecte de llei de creació de la comarca del Moianès, mitjançant el procediment de lectura única, perquè sigui votat en el termini de temps més curt possible, sempre que abans s'hagi consultat l'opinió dels ciutadans de tots els municipis del Moianès i aquesta sigui favorable a la creació de la comarca, i així mateix ho estimin els ajuntaments implicats.

Posteriorment, en data del 22 de març de 2015, va tenir lloc un procés participatiu no vinculant per a conèixer l'opinió de la població sobre si es volia formar part de la nova comarca del Moianès, en què, amb una participació del 47,36% de les persones cridades a participar, el sí es va imposar amb el 84,44% dels vots.

Amb la creació de la comarca del Moianès com a entitat local territorial d'abast supramunicipal es dóna resposta a les reivindicacions comarcals que es van posar de manifest en la consulta municipal del 1987 sobre el mapa comarcal de Catalunya, es tenen en compte la major part dels fets comarcals històrics i es resolen les principals contradiccions existents entre la percepció social de l'adscripció comarcal i el seu encaix administratiu actual.


Article 1. Creació i denominació

1. Es crea la comarca del Moianès, integrada pels municipis de Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, Granera, l'Estany, Moià, Monistrol de Calders, Sant Quirze Safaja i Santa Maria d'Oló.

2. El territori de la comarca del Moianès és el constituït pel conjunt dels termes dels municipis que l'integren.


Article 2. Capitalitat

1. La capital del Moianès és el municipi de Moià, on tenen la seu oficial els òrgans de govern de la comarca.

2. Sens perjudici del que disposa l'apartat 1, els serveis que presta la comarca es poden establir en qualsevol lloc dins els límits del territori comarcal.


Article 3. Personalitat i potestats

1. La comarca del Moianès, en la seva condició d'entitat local territorial, té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de capacitat i autonomia per al compliment de les seves finalitats.

2. En l'exercici de les seves competències, corresponen a la comarca del Moianès totes les potestats i prerrogatives que la legislació local reconeix a la comarca.


Article 4. Modificacions comarcals

Amb la creació de la comarca del Moianès queden modificades les comarques del Bages, d'Osona i del Vallès Oriental, d'acord amb la nova adscripció comarcal dels municipis establerta per l'article 1.


Disposicions addicionals


Primera. Constitució del Consell Comarcal del Moianès

El Consell Comarcal del Moianès s'ha de constituir després de la celebració de les eleccions municipals posteriors a l'entrada en vigor d'aquesta llei.


Segona. Divisió patrimonial

El Govern ha de fixar la distribució dels béns, els drets, les obligacions, els usos públics, els aprofitaments, les càrregues i el personal entre els consells comarcals del Bages, d'Osona i del Vallès Oriental i el Consell Comarcal del Moianès, amb l'audiència prèvia als consells comarcals afectats.


Tercera. Empleats públics

Els empleats públics dels consells comarcals del Bages, d'Osona i del Vallès Oriental que siguin traspassats al Consell Comarcal del Moianès s'integren com a personal propi en l'Administració receptora amb la mateixa vinculació. En l'accés de la resta del personal, s'han de respectar, en tot cas, els principis d'igualtat, mèrit i capacitat en l'accés exigits per la normativa vigent en matèria de funció pública.Disposició transitòria. Règim transitori dels consells comarcals del Bages, d'Osona i del Vallès Oriental

Els consells comarcals del Bages, d'Osona i del Vallès Oriental romanen inalterats fins a la constitució del Consell Comarcal del Moianès.Disposicions finals


Primera. Desplegament de la Llei

S'autoritza el Govern perquè dicti les disposicions reglamentàries necessàries per a desplegar i aplicar aquesta llei.


Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.


Palau de la Generalitat, 23 d'abril de 2015


Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya


Joana Ortega i Alemany

Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)