Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle XVIII: Bartomeu Simon/APARAT DE VARIANTS

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


APARAT DE VARIANTS

TEXT 1

Títol. Corregint "Per la feliz vanguda del Rey Carlus Emanuel IV a la Sardegna, avent dexiat la cort de Turín. Sunetu".
1. Lo: corregint "Lu". Tirso: corregint "Tirsu". ab: corregint "a ma".
2. poc: T, "poch". menos: corregint "menus". sigle que: corregint "sigla che".
3. qui: corregint "chi". de los dos tingués: corregint "dels dos tenghessi", ratllat "tenguessi", T, "tinguessi dels dos".
4. lo: ratllat "son" i "lu", T, "son". que·ls: corregint "che'ls". dominava: corregint "duminava".
5. poghé: ratllat "volgué" i "vulghé", T, "volgué". guanyar: corregint "guagnar". perquè alegava: corregint "perché allegava".
6. que d'ell tinghé: ratllat "de mi tenghé ell" i "ha tingut ell", T, "De mi tingué".
7. lo Tirso: corregint "lu Tirsu". aquietà: corregint "acquietá", T, "s'inquietá". perqu·esperava: T, "perque esperava".
8. Abans de dues correccions consecutives aquest vers presentava les següents lectures: "lu dia de giustissia y de clemencia" i "la giustissia del Cel y la clemencia", T, "La justicia del Cel y la clemencia".
9. Fonc: T, "Fonch".
10. en tant: T, "entrant". gran: ratllat "senza".
11. Cad·u tengué temor: ratllat "Cad·u no senza por" i "gran por cad·hu tenghé", T, "Cada hú tingué temor". d'estar-sa: corregint "de astarsa", T, "d'estarse".
12. Ma: T, "Mes". lo: corregint "lu". pròvido: corregint "providu". giust: T, "just".
13. que, seca: corregint "che secca". l'aigua: T, "la aygua".
14. Tirso lo seu: corregint "Tirsu lu sou". vingut: corregint "vengut".


TEXT 2

Títol. Corregint "Resposta de una dama a un canongia che le ha fett una canzó en sesta lyra cunfortantla en las suas aflissions per l'ausenzia de son marit".
1. Senyor: corregint "Segnor". canòngie: corregint "canongia". amable: corregint "amabla".
2. respondre als seus: corregint "respondra a lus sous". versos: corregint "versus".
3. Ya: corregint "Gia". que·n: corregint "che·n". dable: corregint "dabla".
4. que: corregint "che". los: corregint "lus". purs: ratllat "beills". tersos: corregint "tersus".
5. Vostet: corregint "Vustet".
6. que: corregint "che". le: corregint "li".
7. Ya: corregint "Gia". qu·és: corregint "ch'és".
8. les: corregint "las". muses: corregint "musas".
9. que·n: corregint "ch'en".
12. tots: corregint "totts".
163. donat: corregint "dat".
276. se: corregint "sa".


TEXT 3

Títol. lo seu: corregint "lu sou".
1. compare: corregint "cumpara".

2. que: corregint "che". senyor: corregint "segnor".
3. nos: corregint "nus". dolor: corregint "dulor".
4. per gran desdícia: ratllat "a dolu mannu". chi: corregint "che". provat: corregint "pruvat".
5. qui só lo: corregint "chi so lu".
6. vos voldria contar: corregint "vus vuldria cuntar". hi: corregint "y".
7. esta sa: corregint "achesta".
8. que: corregint "che". roïna: corregint "ruina".
9. Escoltaume, puis, compare: corregint "Ascultauma pues, compara".
10. que vos: corregint "che vus".
11. que·l: corregint "chel". i·l: corregint "yl".
12. que puga recordar-me: corregint "che pughia arracurdarma".
13. que encara vós compatireu: corregint "che ancara vos cumpatireu".
15. puis: corregint "pues".
16. contar-vos: corregint "cuntarvus".
18. quatre: corregint "quatra".
20. qu·era: corregint "ch'era".
21. del fill canòngie acompanyat: corregint "ab lu figl canongia acumpagnat".
22. se disponghé: corregint "sa dispunghé". barqueta: corregint "barcheta".
23. qui moment: corregint "che mument". que: corregint "che". aquest: corregint "achest".
24. lo: corregint "lu".
25. contar-vos pughés: corregint "vos pughessi contar".
26. Corregint "com s'és la casa luego alburutada".
27. veure que senz·altre: corregint "veura che senz'altra".
28. ya: corregint "gia".
29. qui: corregint "che".
30. del tot: corregint "totta".
31. vos podré dir, ab tot: corregint "vus podré diura, ab tott".
32. que no hi: corregint "che no y". consert: corregint "cunsert".
33. Intrèpit: corregint "intrepid".
34. sa moller: corregint "la muller".
35. desplaer: corregint "desplayer".
36. lo: corregint "lu". companyia: corregint "cumpagnia".
37. Ya: corregint "Gia". que: corregint "che". partir: ratllat "anar".
38. destino: corregint "destinu". envia: corregint "anvia".
39. Ell: corregint "eigl". volghé: corregint "vulghé". ella plorava: corregint "eglia plurava".
40. creyeven tots que·n brassos le: corregint "creyevan totts che'n brassus li".
41. Qui aghés al·lora vist: corregint "Chi aghessi vist allora".
42. los: corregint "lus".
43. los fea parèixer: corregint "parexia che'ls fessi".
44. la: corregint "lu". confortàvan: corregint "cunfortavan".
45. los: corregint "lus".
46. vives: corregint "vivas".
47. Ell: corregint "Eigl". volia: corregint "vulia". coràggie: corregint "curaggia".
48. ella: corregint "eglia". dar-le lo: corregint "darli lu". viàggie: corregint "viaggia".
49. s'és presentat: corregint "se presentá". ab humiltat: ratllat "tott conturbat".
50. sa: corregint "la". qui en: corregint "ch'en". trobava: corregint "trubava".
51. lo major: corregint "lo magior", ratllat "tott filial". respecto: corregint "respettu". molt turbat: corregint "humiltat".
52. gendre le: corregint "gendra li".
53. Ella: corregint "Eglia".

54. ell, ya del tot: corregint "eigl gia del tott". consolava: corregint "cunsulava".
55. pughé: corregint "poghé". ab veu mig morta: corregint "ab la veu morta".
56. Tínghia cura de: corregint "Tenghima conta a". que me importa: corregint "che m'emporta".
57. pughés ser ara un: corregint "poghessi ser un".
58. fer-vos lo yust quadro: corregint "fervus un giust quadru". aquell: corregint "acheigl".
59. Veure os: corregint "veura vus". podria fer quant: ratllat "quant pott un vero".
60. mare: corregint "mara".
61. Aquell: corregint "Acheigl". ell per la dolor: corregint "eigl pel fort dulor".
62. apenas: ratllat "fer no". podia aquella: corregint "pudia achelia". fer: ratllat "mancu".
63. Estàtichs: abans, ratllat "y". tots: corregint "totts". senz més parlar-se: corregint "senza parlarsa".
64. mirar-se: corregint "mirarsa".
65. Volghé: corregint "Vulghé". abrassar-se sas conyadas: corregint "abrassarsa las cugnadas".
66. que·n aquella: corregint "che'n acheglia". presentes: corregint "presentas".
67. mare: corregint "mara".
68. misenyor: corregint "misegnor". descontentas: corregint "descuntentas".
69. dos: corregint "duas".
70. affanos impassientes: corregint "affanus impassientas".
71. misenyora ya: corregint "misegnora gia".
72. vinguda: ratllat "fetta gia".
73. Representàvan ésser: corregint "Se me representavan tres".
74. plenas de gran: ratllat "en la pena y". y dolorosas: ratllat "llastimosas".
75. mare: corregint "mara".
76. turbadas sas dos filles: corregint "turbadas las duas figlias".
77. aquella en sas grans malinconias: corregint "acheigla en las suas malincunias".
78. aquexes: corregint "achestas".
79. qu·era: corregint "ch'era". tot: corregint "tott".
81. emperò, arrès qui: corregint "arrés peró chi".
82. las dos grans nebodas: corregint "sas duas nebodas".
83. ratllat "donya Gioanica y (corregint "ab") l'altre sa germana". donya: corregint "dogna". sa gran: corregint "la sua".
84. ratllat "y ab sa passiència donya Sebastiana". donya: corregint "dogna".
85. moyeven: corregint "muyevan". les: corregint "las".
86. ratllat "avent fins de plorar perdut la gana". plorant totes les dos: "de la forza del plor".
87. apenas s'enteneva aquesta: corregint "s'enteneva sol (ratllat "sempre") achesta".
88. lo cosí: corregint "lu cusí".
89. Encara vos: corregint "Ancara vus".
90. donya: corregint "dogna". com tinch tot lo quentu: corregint "sola tott (corregint "com aná") lo (corregint "lu") fet".
91. ella: corregint "eglia". si volghés desesperar: corregint "si'l servell vulghés girar".
92. aposentu en aposentu: corregint "apusentu en apusentu".
93. qui·l: corregint "chi". servell volés girar: ratllat "vol desesperar".
94. senz tindre: corregint "senza tendra". mai quietut, repòs ni: ratllat "algun sossegu (corregint "sussegu") y senza".
95. Ya: corregint "Gia". y cosí: corregint "y mon cosí".
96. y qual òrfana pobre me: ratllat "y a mi com a pobre (corregint "pobra") orfana".
98. Donya: corregint "Dogna". que volghés diure: corregint "che vulghés diura".
99. qui: corregint "chi". tindre: corregint "tendre". confort: corregint "cunfort".
100. senze: corregint "senza". podré: corregint "pudré". viure: corregint "viura".
101. aquell: corregint "acheigl".

102. que: corregint "che". pobre: corregint "pobra". volgut riure: corregint "vulgut riura".
103. Obligant-lo a: ratllat "forzantlu de" (corregint "furzantlu de").
104. farà: ratllat "ha de fer".
105. Compare, ya: corregint "Cumpara, gia". desesperada: ratllat "despavorida" i "espaventada".
106. tórtola: corregint "turtura".
107. seu: corregint "sou". molt affannada: ratllat "del tott rendida" i "desesperada".
108. bosch: ratllat "littu".
109. pels abres la que l·és faltada: corregint "de abre en abre (corregint "de abra en abra") la sua vida". l·és faltada: ratllat "es fugida" i "l'altra faltada".
110. esperra: corregint "asperra".
111. Aquest: corregint "Achest". engayn: corregint "engaign". lo: corregint "lu".
112. qui: corregint "chi". ogect: ratllat "ogetto" (corregint "ugetta").
113. vos: corregint "vus".
114. conyats: corregint "cugnats".
115. Aquestos: corregint "Achestus".
116. pobres: corregint "pobras".
117. aquellas: corregint "acheglias". mostras: ratllat "senyas" (corregint "segnas").
118. veure·ls seus: corregint "veura'ls sous".
119. dieven: corregint "dievan". totes: ratllat "tottes" (corregint "tott las"). dolze: corregint "dolza".
120. Fas prest a retornar: corregint "fassi prestu a turnar".
121. Moyévan: corregint "Muyevan".
122. aquellas: corregint "acheglias". colomas innossentes: corregint "culomas innossentas".
123. que: corregint "che". pare: corregint "para".
124. descontentes: corregint "descuntentas".
125. lo yust dolor que: corregint "lu giust dulor che". mostrat: corregint "mustrat".
126. mare: corregint "mara". parentes: corregint "parentas".
127. aquella: corregint "acheglia". plorada: corregint "plurada".
128. que: corregint "che".
129. Donà: corregint "Duná". motivo: corregint "motivu".
130. aquells: corregint "acheglius". sos dos conyats: corregint "sos cugnats".
131. que: corregint "che". dexiaren: corregint "dexiaran". esplicar: corregint "mostrar".
132. lo: corregint "lu".
133. lo: corregint "lu".
134. flaquesa: corregint "flachesa".
135. puis que: corregint "pues che".
136. saberen: corregint "saberan". tanta: ratllat "la sua".
137. yust encara: corregint "giust ancara".
139. misenyor: corregint "misegnor". fer-le: corregint "ferli".
140. que·n aquella: corregint "ch'en acheglia".
141. sospir: corregint "suspir".
142. fos: corregint "foss".
143. esfogar: corregint "asfugar".
144. altro: corregint "altru". que: corregint "che".
145. que ya posada: corregint "che gia pusada".
146. hàgia: corregint "haggia". tot: corregint "tott".
147. perqué dés molt: corregint "perché dessi".
148. canòngie: corregint "canongia". misenyor: corregint "misegnor".
149. que aquest: corregint "che achest". fes bona: corregint "fessi la".
150. gran utilitat: ratllat "gran felissitat".
151. que fos lo: corregint "che foss lu".

153. altres: corregint "altrus". podria contar-vos: corregint "pudria cuntarvus".
154. que: corregint "che".
155. tots: corregint "totts". nombrar-vos: corregint "numbrarvus".
156. que·n modo: corregint "ch'en modu".
157. lo dettaill: corregint "lu dettaigl". tots: corregint "totts". cansar-vos: corregint "cansarvus".
158. hi: corregint "y".
160. que a tots los: corregint "che a totts lus".
161. A més de los: corregint "Dexiem peró'ls". os: corregint "vus". os parl: ratllat "sapiau".
 encara: corregint "ancara".
163. que: corregint "che". aghessin tots: corregint "aghessen totts". lo: corregint "lu".
164. las suas dolors: corregint "lus sous dulors".
165. Altro: corregint "Altru".
166. que profondos sospirs: corregint "che profundus suspirs".
167. volghéssian: corregint "vulghessin".
168. que aquesta: corregint "che achesta".
169. que: corregint "che".
171. altro: corregint "altru". més bé no dieva: ratllat "no sabia dir". aquella: corregint "acheglia".
172. que: corregint "che".
173. tots: corregint "totts". descontent: corregint "descuntent".
174. tots: corregint "totts". los: corregint "lus".
175. fer-le: corregint "ferli". acompanyar-lo: corregint "acumpagnarlu".
176. apreçiar-lo: corregint "apreçiarlu".
177. Ell, puis: corregint "Eigl pues". pare: corregint "para".
178. abandonar: corregint "abandunar". masonada: corregint "masunada".
179. qui: corregint "chi". consell: corregint "cunseigl". qui: corregint "chi".
180. qui: corregint "chi".
181. als uns: corregint "a uns". altres: corregint "altrus".
182. tot ella: corregint "tott eglia". aconortada: corregint "acunurtada".
183. lo: corregint "lu". misenyor: corregint "misegnor". sosseït: corregint "susseit".
184. tots aquellus: corregint "totts acheglius".
185. tots los: corregint "totts lus". senyalat: corregint "segnalat".
186. lo canòngie: corregint "lu canòngia". lo dolor: corregint "lu dulor".
187. Ell: corregint "Eigl". que: corregint "che".
189. evidentes proves: corregint "evidentas provas". donat: corregint "dunat".
190. qu·era lo seu: corregint "ch'era lu sou".
191. puis: corregint "pues". seu: corregint "sou".
192. que: corregint "che". tindre: corregint "tendra". consol: corregint "cunsol".
193. Aquesta: corregint "Achesta".
195. mostrar: corregint "mustrar". lo: corregint "lu".
196. tindre: corregint "tendre". lo descontent: corregint "lu descuntent".
197. pèrder l'oggecte: corregint "perdar l'oggetta".
198. insensible: corregint "insensibla". seu: corregint "sou".
199. canòngie: corregint "canongia". fet: corregint "fett". vos: corregint "vus".
200. puis: corregint "pues". misenyor: corregint "misegnor".
201. los: corregint "lus".
202. los: corregint "lus". Ruits: corregint "Ruitz".
203. que: corregint "che". com me han dit: corregint "me pareix".
204. que: corregint "che". pare: corregint "para". fill: corregint "figl".
205. Hu d'ells: corregint "U d'eigls".
206. l'altre: corregint "l'altra". demostrà: corregint "demustrà".

207. tots: corregint "totts". ya: corregint "gia".
208. que·l: corregint "che'l".
209. hu: corregint "u". l'altre: corregint "l'altra". confortant: ratllat "acconortant" (corregint "accunurtant").
210. mare: corregint "mara". misenyora: corregint "misegnora". sas: corregint "las".
211. qu·era·l: corregint "ch'era'l".
212. qu·éran: corregint "ch'eran".
213. Corregint "mentras che misegnor vendria triunfant".
214. llibre: corregint "llibra".
215. visqué: corregint "visché". ayns: corregint "aygns". tribolat: corregint "afligit".
216. ratllat "y entre gastus y affannus distrahit". per ell: ratllat "era giust".
217. vinch: corregint "vench", ratllat "pas". vos diure lo que feren: corregint "vus diura lu che feran".
218. los: corregint "lus".
219. lo: corregint "lu". que: corregint "che". pare: corregint "para". fill veyeren: corregint "figl veyeran".
220. aquella: corregint "acheglia".
221. que digheren: corregint "che digheran".
222. que: corregint "che". provat: corregint "pruvat".
223. Ploràvan: corregint "Pluravan".
224. esclavament: corregint "asclavament".
225. Ya hi: corregint "Gia y". plorava: corregint "plurava".
228. modo: corregint "modu".
229. los cabells aquella: corregint "lus cabeigls acheglia".
230. lo: corregint "lu". aquesta: corregint "achesta".
231. lo: corregint "lu".
232. quand: ratllat "si". mig: corregint "meig". fos un: corregint "fossi'l".
233. que: corregint "che". plorar: corregint "plurar".
234. las dos podrían tenir: ratllat "tenian tottes (corregint "tottas") dos" i "devian las dos tenir". sobrada: corregint "subrada".
235. per Pepa, però, ab magior: ratllat "peró Pepa tenia mes". fondament: corregint "fundament".
236. devia ser: ratllat "que (corregint "che") li foss".
237. mentres que le: corregint "mentras che li".
238. que: corregint "che". dexiés acomodada: corregint "dexiessi accumudada".
239. puis: corregint "pues". ya: corregint "gia". ayn: corregint "aygn".
241. qui la gran dolor: corregint "chi lu gran dulor".
243. Lo susto: corregint "Lu sustu". los: corregint "lus". deliriar: ratllat "vacillar".
244. portàvan: corregint "purtavan".
245. Tots los: corregint "Totts lus".
246. que nos: corregint "che nus".
247. Qui nos: corregint "Chi nus". menjar, qui consolar-nos: corregint "mangiar chi cunsularnus".
248. que·l nostre duenyu: corregint "che'l nostru duegnu". faltar-nos: corregint "faltarnus".
249. pobres: corregint "pobras". abandonats: corregint "abandunats".
250. me tocava de diure: ratllat "les (corregint "lis") dieva yo també".
251. vos: corregint "vus". desconsolats: corregint "descunsulats".
252. faltant-nos: corregint "faltantnus". de la barca: ratllat "qui portava" (corregint "chi purtava"). lo: corregint "lu".
254. dar-nos lo: corregint "darnus lu".
255. qui: corregint "chi". ell: corregint "eigl".
256. soccorro: corregint "succorru". pobre: corregint "pobra".
257. Aquestes: corregint "Achestas". altres: corregint "altras".

258. compare: corregint "cumpara". vos: corregint "vus".
259. que feren: corregint "che feran".
260. comare: corregint "comara".
261. Ellas le: corregint "Eglias li".
262. Corregint "perché anéss y turnéss a m'allegria".
263. Diévan: ratllat "Eglias". encara dir podreu: corregint "també diure pudreu".
264. qui: corregint "chi". nos: corregint "nus".
265. lo que: corregint "lu che". dit: corregint "ditt".
267. puis: corregint "pues". possible diure de tots: corregint "possibla diura de totts".
268. que: corregint "che". misenyor: corregint "misegnor".
269. que: corregint "che". mig corregint "meig".
270. los: corregint "lus". quant: ratllat "lo que" (corregint "lu che").
271. que: corregint "che". dita: corregint "ditta".
273. lo que: corregint "lu che". coneix: corregint "cuneix".
275. qui: corregint "chi". misenyor: corregint "misegnor".
276. lo: corregint "lu". soget: corregint "sugettu".
277. ratllat "de fatto, l'ha dexiat en la sua ausenzia".
278. restà: corregint "com foss".
279. ell regolat: corregint "eigl regulat".
280. que: corregint "che".
281. És ver que a los tres anys de bon: ratllat "Cun tott axi deprés de molt".
282. le: corregint "li".
283. perquè fos: corregint "perché foss". altro: corregint "altru".
284. empenyo: corregint "empegnu".
285. qui: corregint "chi".
286. sarà: corregint "será".
287. misenyor: corregint "misegnor".
288. que senyor: corregint "che segnor".
289. Dexiem a millor lloch: corregint "Ma deix en altru". aquest: corregint "achest".
290. sol vos dech: corregint "dech ara".
292. lo tindre: corregint "lu tendre". misenyor: corregint "misegnor".
293. Ell: corregint "Eigl".
294. seus colegas: corregint "dos collegas".
295. tots: corregint "totts". veure ab: corregint "veura a ma".
296. que le: corregint "che li". aquella: corregint "acheglia".
297. que demostrà: corregint "che demustrá".
298. senyor dotor: corregint "segnor dutor".
299. veure: corregint "veura". que·l: corregint "che'l, ratllat "acheigl". fos: corregint "foss".
300. volgut: corregint "vulgut". creure lo: corregint "creura lu".
301. l'hu: corregint "l'u".
302. que: ratllat "che". restés: corregint "restessi".
303. mentres que: corregint "mentras che". hi: corregint "y". quéxia: corregint "chexia".
304. totta: ratllat "entr'eglius".
305. ratllat "Molt mes me so restat tott atturdit", "Assai mes m'ha fett també atturdir".
306. de quant senyor: corregint "quant del segnor". té praticat: ratllat "he yo osservat".
307. ratllat "bastant perché me deghia persuadir", "me sighia persuadit". puis: corregint "pues".
308. que: corregint "che".
309. Sé encara: corregint "ancara". que s'és dit: corregint "che s'es dit", ratllat "pudria dir".
310. que tottes: corregint "che tottas". plorat: corregint "plurat". sospirat: corregint "suspirat".
311. puch dir de: ratllat "per diura'l ver". los: corregint "lus".

312. que: corregint "che". que s'és més: ratllat "soltant s'es". distinguit: corregint "distinghit".
313. que: corregint "che". aquell: corregint "acheigl". omme: corregint "omma". dighés: corregint "dighessi".
314. que: corregint "che". ell: corregint "eigl".
315. que encara·l: corregint "che ancara'l". le presagés: corregint "li presagessi".
316. quell: corregint "ch'eigl".
317. que: corregint "che". ell: corregint "eigl". tenghés: corregint "tenghessi".
318. concertada: corregint "cuncertada".
319. sa pena: corregint "la pena sua". y la dolor tant fort: ratllat "y'l dolor fort" i "y tal fonch la dolor".
320. que: corregint "che". lo duenyu: corregint "lu duegnu". ell: corregint "eigl".
321. volghés: corregint "vulghéss". tots: corregint "totts".
322. y·l desplaer: corregint "y'l desplayer".
324. ratllat "puis que (corregint "pues che") devria parlar de tott Algher".
325. petits: corregint "petitts". quiscú: ratllat "cad'u".
326. lo: corregint "lu".
327. que: corregint "che". que la sua: ratllat "per la sua".
328. dovrà fer: ratllat "se avrá de" i "che se". desigiar: corregint "desigiará". la sua: corregint "sa".
329. puis que: corregint "pues che".
330. enfadar-vos: corregint "enfadarvus". compare: corregint "cumpara".
331. que: corregint "che".
332. qu·és: corregint "ch'és". inyorant: corregint "ignorant".
333. vos: corregint "vus".
334. senz marró y ciapa: ratllat "dexiant lu marró".
335. veure: corregint "veura". com l·història anà a acabar-se: ratllat "ab quanta pena y quant honor". acabar-se: corregint "acabarsa".
336. ratllat "aná per embarcarsa misegnor". lo pare: corregint "lu para". embarcar-se: corregint "embarcarsa".
337. Ya: corregint "Gia". senyor: corregint "segnor".
338. pòpol seu: corregint "popul sou".
339. lo: corregint "lu". le: corregint "li".
340. seu: corregint "sou".
341. ell: corregint "eigl". carinyu: corregint "carignu".
342. les: corregint "lis".
343. tots: corregint "totts". omàggie: corregint "omaggia".
344. dar-le: corregint "darli". viàggie: corregint "viaggia".
345. duenyu: corregint "duegnu".
346. embarcar-se: corregint "embarcarasa".
347. mostrà: corregint "mustrá", ratllat "prenghé".
348. fer-le compliments: corregint "ferli cumpliments". acompagnar-se: corregint "acumpagnarsa".
349. Encara ell: corregint "Ancara eigl". benquè risoenyu: corregint "benché risuegnu".
350. Corregint "mustrava desplayer en separarsa".
352. plorant: corregint "plurant".
353. ya: corregint "gia".
354. lo pare: corregint "lu para".
355. Tots: corregint "Totts". posades: corregint "pusadas".
356. viàggie: corregint "viaggia". le: corregint "li".
357. posàran: corregint "pusaran".
358. ya lo: corregint "gia lu". Marràrgio: corregint "Marrargiu".
359. navegàran: corregint "navigaran".

360. que: corregint "che".
Post. 360: Corregint "Fonch fetta achesta canzó de D. Bartomeu Simó en Càller en l'aygn 1811, trobant-se (corregint "trubantsa") en gran tribolassió (corregint "tribulació") per poder distrahir la sua gran malincunia, sent de etat 77 aygns".


TEXT 4

Títol. Corregint "Per lu retart del retorn a Algher de Dn. N.N. fa Alexu, sou servidor, la següent canzó".
1. Misegnor: B, "Misenyor" (corregint "Misegnor").
2. que: A i B, corregint "che".
3. O qu·és: A, corregint "o ch'es"; B, "si no" i ratllat "o que es" (corregint "o che es").
4. qu·és: A, corregint "ch'es"; B, "que es" (corregint "ch'es"). volontat: A i B, corregint "voluntat".
5. Jo comens, si: A, ratllat "Perdoni si"; A i B, ratllat "Si su mercet".
6. en fer-le: A, ratllat "che li vuill fer"; B, ratllat "li vull fer la".
8. sa ausènzia nos: B, "sa ausencia nos"; A i B, corregint "l'ausenzia sua". costada: A i B, corregint "custada".
9. suspirada: B, "sospirada" (corregint "suspirada").
10. perquè: A, corregint "perché"; B, corregint "pues". nos: A i B, corregint "nus".
13. B ofereix una tercera versió, definitiva, d'aquesta estrofa: "Escolti, puis, ab paciència/ que, si me assist la memòria, / pens de contar-le l·història / de quant mancà sa presència./ No la creghi impertinència,/ perchè parl de interessat". B, "Escolti, puis, ab paciencia" i ratllat "Tínghia, doncs, la suferencia" (corregint "suferènzia"). puis: A, corregint "pues".
14. B, "si me aguanta la memoria". si tinch memòria: A, ratllat "si tinch memoria" i, a continuació, "achesta historia".
15. B, "que pens contar-le l'istoria", ratllat "ascolti totta l'istoria". achesta: sense ratllar, "benché".
16. B, "si me aguanta la memoria" i, sense ratllar, "de mancarnos sa presencia"; ratllat "que (corregint "che") li cant ab gran violenzia".
17. B, "No la creghi impertinencia (corregint "impetinenzia")".
18. B, "puis le (corregint "pues li") parl de interessat". esperem: A, corregint "asperem".
21. Se creyeva: A, corregint "Totts creyevan"; B, "Tots (corregint "Totts") creyevan". sertament: B, "çertament".
22. che achesta: B, "que sa" (corregint "che la sua").
25. sem: A, corregint "son"; B, "son".
26. che·l: B, "que·l" (corregint "che'l"). prolungat: B, "prolongat" (corregint "prolungat").
29. già: B, "ya" (corregint "gia"). aygns esperant: B, "anys aguardant" i ratllat "aygns esperant".
30. sa molt pressiosa: A, corregint "la pressiosa sua"; B, "son retorn y sa" i ratllat "la pressiosa sua". venguda: B, "vinguda" (corregint "venguda").
31. qui hi: A i B, corregint "chi y".
32. qui: A i B, corregint "chi".
33. Y·ls de casa: A, corregint "Y lus de casa"; B, "Y los (corregint "lus") de casa" i ratllat "Y nusaltrus".
34. plurat: B, "plorat" (corregint "plurat"). A: després d'aquest vers en podem llegir encara dos altres de ratllats: "per veura tant retardat / lu temps que (corregint "che") s'era prescrit".
37. B, "No le parl de totts los fets" (corregint "Per parlar de totts lus fets").
38. B, "que no me basta'l papé" (corregint "che no bastaria'l paper".
39. al meu: B, "a mon" (corregint "al meu"). cunvé: B, "convé" (corregint "cunvé").
40. de los diura: B, "dels diura molt" (corregint "de lus diura").
41. las: B, "les" (corregint "las").

42. lu ch·és: B, "lo que es" (corregint "lu ch'es").
45. B, "Si yo li pughés escriure" (corregint "Quant yo le pughessi escriura").
46. : B, "see". tottas las cosas: B, "tottes les coses" (corregint "tottas las cosas").
47. ancara: B, "encara" (corregint "ancara"). las rosas: B, "les roses" (corregint "las rosas"). ch·espinas: B, "que espinas" (corregint "che espinas").
49. y que tenen: A, corregint "tenan puis"; B, "y que tenan" (corregint "y che tenan"). riura: B, "riure" (corregint "riura").
50. veyent lu: A, corregint "veyent tott lu"; B, "los que'l" (corregint "lus che'l").
53. B, "Peró encara le escrivés" (corregint "Peró ancara li escrivessi") i ratllat "Ma es ver che ancara yo".
54. B, "quant me passa y see a mon veura (corregint "veura")", ratllat "lu che passa y see al meu" i "me constava".
55. chi pudria mai: A, ratllat "see che no podia" i "su mercet"; B, "no podria mai" i ratllat "qui pudia". preveura: B, "preveure" (corregint "preveura").
56. A, ratllat "che axí la cosa susseissi". B, "que (corregint "che") tott axí susseissi", ratllat "che anéss tott (i "lu fett") en desperdissi?".
57. B, "Sa (corregint "su") mercet" i a continuació, "gia te giudissi".
58. B, "Y see que es (ratllat "sará" y "gia era") ben informat".
61. Podria dir-li: A, ratllat "Li diria" i "En primer". B, "Oh quant dir yo li pudria" i ratllat "Pudria dirli, a dolu meu".
62. lu che me costa y: A, ratllat "li diria quant"; B, "de lu che me consta" (corregint "lu che me costa").
64. tal volta no·l vol: A, ratllat "lu deix che'l dighi".
66. tendra: B, "tindre" (corregint "tendra").
69. me'n dech: A, corregint "ma'n puch".
74. ha causat: A, corregint "te enserrat".
77. mercè: A, corregint "mercet". aquest: A, corregint "achest".
78. los aygns: A, corregint "lus aygns".
90. che no foss: A, corregint "de tendra'l".
93. A: Una nota autògrafa adverteix al costat d'aquest vers: "De aquí comensa altra canzó". Achest és lu meu: A, ratllat "Es achest lo nostru".
97. han: A, corregint "ha".
98. los béns: A, corregint "tott lu bé".
118. los fruits y en los: A, corregint "lus fruits y en lus".
122. era: A, ratllat "fonc".
125. misenyor: A, corregint "misegnor".
126. faltant: A, ratllat "no y sent". lo: A, corregint "lu".
127. tots: A, corregint "totts". ordénan: A, ratllat "cumanan".
128. se osserva: A, corregint "s'osserva".
129. no avent amor: A, corregint "faltant l'amor". ni: A, corregint "y'l".
130. encara l'orde: corregint "ancara l'orda".
133. Misenyora: A, corregint "Misegnora".
134. altre: A, corregint "altru".
135. escaltre: A, corregint "escaltru".
138. informat: A, corregint "infurmat".
142. le: A, corregint "li". lo que: A, corregint "lu che".
143. les voltes: A, corregint "las voltas".
144. que: A, corregint "che".
146. sempre: A, corregint "sempra".
149. sempre: A, corregint "sempra".

151. moltes voltes: A, corregint "moltas voltas".
153. ab: A, corregint "a ma".
154. lo: A, corregint "lu".


TEXT 5

27. que és: corregint "ch'es". Hem volgut respectar aquesta correcció tant al respost com a la resta de les tornades, que a l'original consisteixen tan sols en les paraules "O ch'es l'infern".
37. ab: corregint "a ma".
41. Luego: ratllat "Totta". sa: corregint "la".
42. per sa: corregint "la sua".
45. pughés: corregint "pughessi".
47. cunsol: corregint "consol".
49. nos dighés: corregint "nus dighessi".
50. que·l: corregint "che'l".
53. Pughés yo: corregint "Pughessi".
55. se: corregint "sa". ses cunyadas: corregint "sas cugnadas".
56. y: corregint "de".
57. ya: corregint "gia".
73. esplicar: corregint "espremar".
83. Després d'aquest vers, poden llegir-se les següents estrofes i versos solts: "Si sabessi, misegnior,/ quant costa la sua ausènzia!/ Li giur ab totta consciènzia / che·l faria trop orror./ Consideri chè dolor / avrem nosaltres patit,/ pués després che s'és partit / se n'és del tott olvidat"; "Chi l'aghera mai pensat / che axí fossi susseït?/ Pués che de quand és partit / tott al revés és anat"; "Y quantas voltas, plurant,/ las suas lletras he lligit!"


TEXT 6

22. quant contra: ratllat "lo que". han ordit: ratllat "s'es escrit".
30. viure: corregint "viura".
35. Ratllat, "Essent encara infantet".
42. benquè: corregint "benché".
61. benquè: corregint "benché".
62. Ratllat, "y per mi de poch profit".
70. pels carrers: ratllat a l'original, també ratllat "a la tenda" i "y'ls coffans aghés portat".
71. Qui vol rava: ratllat "de ortalissas".
72. Ratllat, "y'ls coffans no aghés umplit".
75. Veyent-me: ratllat "Per esser" i "Veyentme".
76. mon pare me ha: ratllat "a un" i "al cuyli me han".
77. a un cuili: ratllat "perqué (corregint "perché") deghés".
85. no senz: ratllat "ab molt".
89. N·ostant anava ab: ratllat "Me dava tot lo".
91. perquè: corregint "perché".
101. ab ell me: ratllat "men".
112. Ratllat, "que torrer fora admitit".
119. tenia: ratllat "sempre volia".
121. quand: ratllat "que".
122. veyessen: corregint "veyessin".

125. Ma: ratllat "Oh".
132. pendre: ratllat "cercarme".
136. ma: ratllat "mon".
139. Al instant: ratllat "Y axi luego".
142. per: corregint "de".
152. Ratllat, "del Capitol tot unit". sentit: ratllat "profit".
155. Per ésser: ratllat "Veyentme" i "Avent vist". tant: ratllat "que era".
158. freqüent: ratllat "sovent".
178. no dexiés: ratllat "me fos" i "aghés pres".
181. puis: corregint "pues".
191. Ratllat, "a la casa y duenyu amat". al amor: ratllat "a tants favors".
192. Ratllat, "y que mai tindré en olvit". sempre: ratllat "tant me ha".
211. en tot temps no han lograt: ratllat "mai ha resultat".
212. Ratllat, "contra de mi lo delit".
215. Com un pare: ratllat "Al mateix temps".
222. fa: corregint "te".
228. tindria: corregint "tendria".
232. algun fruyt: ratllat "profit".
237. mon: corregint "el meu".
251. punt: corregint "repunt".
256. quant: corregint "y quant".
261. he acomodat: ratllat "al cas so stat".
262. Ratllat, "concia scarpe haverme dit" i "de posá un tacó polit".
265. Ratllat, "Entretant que so viscut" i "Mentres que en casa vivia".
269. Ratllat, "Molts me havian prevengut".
270. fóra: ratllat "era". stat destinat: corregint "stat yo destinat".
275. Per axiò me feva: ratllat "Ya de abans me feva".
276. a totes sas: ratllat "a las suas".
286. donés: corregint "donghés". tot: corregint "totta".
288. févan sempre molts: corregint "se fevan sempre moltes".
296. mirés molt bé: ratllat "le cuidés bé".
301. creyent-me: ratllat "veyent-me".
302. Ratllat, "recullir ciascun" i "per attendre a cada fruit".
305. que: corregint "che".
309. que·ls: corregint "que els". devés cuidar: ratllat "no deghés fiar".
310. trobar-me: corregit "dexiarme".
315. a: ratllat "lo".
316. Ratllat, "y als affers" i "y moltes arts de campanya".
317. Ratllat, "y fonch per mi una cucanya (corregint "cucagna")". l'art: ratllat "prou".
318. Ratllat, "que no esperava lograr" i "y encara saber llaurar".
319-321. "y ningu dexiá de alabar / un tal cambiament de stat".
321. Ratllat, "que aquellas aghés contat". marcat: ratllat "senyalat".
331. fos per fora: ratllat "sol" i "que me aghés".
335. puis: ratllat "ja"; B, "al fi".
338. y: B, "o".
339-342. Ratllat, "fator dels seus béns me ha fet,/ con aver-me comanat / que en altro no aghés pensat / que en son vantàggia y profit". B ofereix encara dues altres versions d'aquests versos: "me dis: "Alessió, te he fet / dels béns de fora fator / perquè ab tot zelo y honor / cuidis de tot lo entregat,/ y axí daré ben empleat" i "fator (també "fattor") dels béns seus me ha fet,/ (ratllat "avent-me") y tant me té comanat / que·ls aghés tots visitat / i·ls mancaments le aghés dit".

348. dexiant a ells: ratllat "y dexiant llurs".
351. Ratllat, "y a poch temps l'altre apartat".
352. y al any: ratllat "fins".
355. qu·és viscut: ratllat "que ha viscut".
356. se li: ratllat "no ha". li: corregint "le". dexià: corregint "dexiat".
361. Abans de ser corregit aquest vers oferia la següent lectura: "l'ha en cada temps contemplat".
366. Ratllat, "y dar mas justas rahons".
370. de: ratllat "en tot". he al meu temps obrat: ratllat "he yo operat".
375. Primerament: ratllat "Ferme caich"; B, "Ferma carich". volen: B, corregint "volan".
376. me han supost: B, "m'han suppost".
377. que jo he fet: B, corregint "che he fet yo".
378. solen: B, corregint "solan".
379. achestos: B, "aquestus", corregint "achestus". les: B, corregint "lis".
380. altre: corregint "altru"; B, "altru". costat: B, corregint "custat".
382. Ratllat, "de me veure despedit".
385. Examini: corregint "Si examina"; B, "Si examina". les mies obres: B, corregint "las mias obras".
386. que: ratllat "ni"; B, "ni". trobarà: B, corregint "trubará".
388. que he: B, corregint "ch'he". profitat: B, "proffitat".
389. pares pobres: B, corregint "paras pobras".
396. certs uns: B, "algu m'havrá".
398. de molt: B, "d'algun".
399. hi: B, "y". homme: B, "omma".
400. que: B, corregint "che". puga: B, "vulghia".
401. B, "si no fos malignitat".
402. le havran influït: ratllat "havran mentit"; B, "d'algun bribó atrevit".
406. sarà: ratllat "le sia"; B, "le sighia vengut l'accusa".
407. que: B, corregint "che". escusa: B, "scusa".
408. fondada: B, "fundada".
409. oyrà: B, ratllat "escriuré".
410. tot quant hi: B, "tott quant y".
411. serà desenganyat: B, "sará desengagnat".
412. del: ratllat "de tot lo"; B, "de tott lu". que le: B, corregint "che li". sugerit: ratllat "dit"; B, "dit".
415. En segon lloch: ratllat "Los de fora"; B, "Lus de fora".
416. se parla: corregint "parlan mes"; B, "parlan mes". inyorànzia: B, "ignoranzia".
417. puis: B, "pues". se sab: corregint "saben"; B, "sabban". sostància: B, "sustanzia".
419. Qui, però, sab lo: B, "Ma chi sab lu gran".
420. dir: B, corregint "diura". ser: B, ratllat "esser".
421. pot: B, corregint "pott". fondat: B, "fundat".
422. Ratllat, "sens engayn y no tot sentit"; B, "senza engaign y ab tott sentit".
425. emperò: B, ratllat "tal volta". volghés: B, ratllat "vol".
427. què: B, "che".
428. crèghian: B, "creghin".
429. Lo que: B, "Lu che".
430. suposta: B, "pretesa".
431. puis, dien-se: B, "ma si diun".
432. só cert no y tròban: B, "no me trobaran delit".
435-436. B, "Lo dighian també los de Algher,/ parlian los hommens (corregint "parlin lus ommas") de be".
437. què: B, corregint "che".
438. al seu: B, ratllat "al sou".

439. lo: B, corregint "lu".
440. que en: B, "que'n", corregint "che'n". me ha: B, "m'ha".
441. que en: B, "que'n", corregint "che'n". tot: B, "tott". provat: B, corregint "pruvat".
445-449. Abans de ser corregida, l'estrofa XLV oferia la següent lectura: "Y és tant ver axiò que li dich / que era ya cosa sabuda / que me tratava sens duda (corregint "que ningú posava duda") / com un pare y com amich,/ y per ço calchi enemich".
446. que: B, corregint "che".
447. que: B, corregint "che".
448. pare: B, corregint "para".
449. axiò: B, corregint "asso". ocult: B, "algun", corregint "calchi".
450. zisanya: B, corregint "zisagna". hi: B, corregint "y".
451. veure: B, corregint "veura". despaciat: B, "abbandonat".
452. B: abans de ser corregit aquest vers oferia la següent lectura: "y de casa despedit".
454. A acaba amb el següent vers que, amb alguna correcció, consta també en B (v. 459): "Essent sa mercet present".
455-464. A més de la que transcrivim -que ofereix alhora diverses variants, que tindrem en compte tot seguit-, B proposa encara una altra versió d'aquesta estrofa: "Essent sa mercet present (ratllat "ausent") / he servit en casa y fora,/ y sol ara han trobat l'hora / (ratllat "que") d'enculpar-ma negligent / perchè, trobant-se ausent (ratllat "essent sa mercet present"),/ ningú la fàccia ha mostrat / de acusar-me per culpat,/ de lladre, mandró y de olvit". C, finalment, ofereix alhora una darrera variant dels quatre primers versos d'aquesta estrofa: "Sa mercet no po [sic!] negar-me / que, essent en Alguer present,/ no me trobà negligent / en quant se dinyà ocupar-me".
455. N·ostant que: B, ratllat "So stat sempre".
457. certs uns: B, ratllat "ara si". trobat: B, corregint "trubat".
459. puis: B, corregint "pues". present: B, ratllat "ausent", A, "Essent sa mercet present".
460. B, ratllat "han cregut fer [il·legible] enculpat".
461. B, ratllat "de mandró y descuidat" i "y quissá avran avanzat".
462. B, ratllat "de lladre, mandró o descosit".
465. que: B, corregint "che".
467. que: B, corregint "che".
469. Ara: B, corregint "Peró".
470. veurà que no: B, ratllat "giudichi si".
471. B, ratllat "per no ser lu giudicat" i "pues per (ratllat "y que") per malignitat".
472. B, ratllat "mal entés o mal escrit" i "de sa ment mal proferit".
487. banyats: C, corregint "bagnats".

TEXT 7

Títol. Corregint "Alexu, servidor de Dn. Bartumeu Simó, qui se trobava (corregint "che sa trubava") en Càller, le (corregint "li") participa, en agost del 1811, lo seu (corregint "lu sou") casament".
1. Misenyor: corregint "Misegnor".
2. aquella: corregint "acheglia".
3. polledru: corregint "pugliedru" a totes les tornades, excepte als vv. 299 i 369.
4. cammo: corregint "cammu" a totes les tornades. le: corregint "li" en totes les tornades on apareix aquest pronom, excepte al v. 100. posat: corregint "pusat" a totes les tornades.
5. lo: corregint "lu". desposori: corregint "despusori".
7. perquè·l: corregint "perché·l".
8. tot: corregint "tott".
9. mentres: corregint "mentras".

10. lo: corregint "lu".
11. perquè: corregint "pues que".
13. vinch: corregint "veinch". fer-le: corregint "ferli".
14. aquest: corregint "achest".
15. lo: corregint "lu".
16. quiscun: corregint "cada".
17. què: corregint "che".
19. polledru: corregint "polledro", a partir d'aquest vers, a totes les tornades.
21. Me: corregint "Ya" (corregint "Gia"). que: corregint "que". sorpresa: corregint "surpresa".
22. vindrà: corregint "vendrá". aquesta: corregint "achesta".
23. però: corregint "ma". que: corregint "che". senz: corregint "senza".
24. flaquesa: corregint "flachesa".
25. usar-le: corregint "usarli". secretesa: corregint "segretesa".
26. que: corregint "che". fos: corregint "foss".
29. Coneix: corregint "Cuneix". que: corregint "che".
30. fill: corregint "figl".
31. Ratllat, "seria (i "era") stat (corregint "stada") en yust (corregint "giust") rigor".
32. prendre primer: ratllat "demanar la".
33. fer-le: corregint "ferli".
34. Ratllat, "abans de esser-me (corregint "me esser") lligat" i "si lo donava (corregint "lu dunava") apruvat".
37. Devia ser: ratllat "Fora stat". lo: corregint "lu".
38. que: corregint "che". empenyu: corregint "empegnu".
39. lo: corregint "lu". duenyu: corregint "duegnu".
40. lo seu: corregint "lu sou".
41. aquest: corregint "achest". mon: corregint "lu meu".
42. abballucat: corregint "abbagliucat".
45. que: corregint "che".
46. millor: corregint "miglior".
47. però ya sab: ratllat "ma sa mercet". misenyor: corregint "misegnor".
48. que yo só fet: ratllat "ya (corregint "gia") sab qu'es fett".
49. encara: corregint "ancara".
50. tot: corregint "tott".
53. que fonc: corregint "che fonch", ratllat "lo meu".
54. Ratllat, "ab un duenyu qu'era para".
55. Ratllat, "y que era en ell cosa rara".
56. de tratar-me ab molt: ratllat "demostrarme (corregint"demustrarme") tant".
57. rebeva: ratllat "que me fe".
58. y pensava en dar-me: ratllat "darme fora encara (corregint "ancara")".
61. duenyu que: corregint "duegnu che".
62. tot: corregint "tott". le: corregint "li". confiar: corregint "cunfiar".
63. ell podia: corregint "eigl pudia".
64. posar-me: corregint "pusarma". tot: corregint "tott".
65. inyorant: corregint "ignorant".
66. sos: corregint "lus". consells: corregint "cunseigls".
69. Qui d'ell: corregint "Chi d'eigl". ab assert: corregint "a m'assert".
70. me aghera: corregint "m'aghera". pogut: corregint "pugut". guiar: corregint "ghiar".
71. ell me podia donar: corregint "eigl me pudia dunar".
72. tindre: corregint "tendra". ull obert: corregint "uigl ubert".
73. ell qu·és: corregint "eigl ch'és".

74. consellat: corregint "acunsegliat".
77. aghés: corregint "aghessi".
78. que: corregint "che". pare me amava: corregint "para m'amava".
79. que: corregint "che". fill: corregint "figl".
81. que en sa casa: corregint "che'n casa sua". content: corregint "cuntent".
82. ayns: corregint "aygns". lo: corregint "lu". hi: corregint "y". mengiat: corregint "mangiat".
85. preveure: corregint "preveura".
86. què: corregint "che". trobava: corregint "trubava".
87. que: corregint "che".
88. mengiar: corregint "mangiar". beure: corregint "beura".
89. Però: ratllat "Ma". podia mai: ratllat "aghera pugut". creure: corregint "creura".
90. que·l: corregint "che'l". aghés: corregint "aghessi". enganyat: corregint "engagnat".
93. Què: corregint "Che". solter: corregint "sulter".
94. Qui: corregint "Chi".
95. millor: corregint "miglior".
96. envègia: corregint "anvegia".
97. lo: corregint "lu".
102. senyor: corregint "segnor".
103. lo: corregint "dal". confessor: corregint "cunfessor".
104. m'havia: ratllat "era".
105. que me fos: corregint "che me fossi".
106. sposat: corregint "espusat".
107. ya: corregint "gia".
109. que: corregint "qui".
110. ell lo: corregint "eigl lu".
111. fet riure: corregint "fett riura".
112. aquesta: ratllat "la mia".
113. Tenen tots: corregint "Tenan totts". soprada: corregint "subrada".
114. que: corregint "che".
117. Lo fet és fet: corregint "Lu fett es fett".
119. llensar: ratllat "gittar".
120. haver-le: corregint "haver-li".
122. que del tot: corregint "che del tott".
125. Me han: corregint "M'han".
126. volgut: corregint "vulgut".
127. que: corregint "che".
129. fos: corregint "foss".
130. moller: corregint "muglier". donat: corregint "dunat".
133. diure: corregint "diura".
134. que: corregint "che".
135. perquè aghés jo: corregint "perché aghessi".
136. callada: corregint "cagliada".
137. haghés: corregint "haghessi".
138. que tot fos: corregint "che tott fossi".
139. puis: corregint "pues".
141. conegut: corregint "cunegut". lleugier: corregint "llugier".
142. minyó: corregint "mignó".
143. coglió: corregint "cuglió".
145. Altres: corregint "Altras". Qui moglier: corregint "Chi muglier".
146. compare: corregint "cumpara". trobat: corregint "trubat".

147. Y axí: ratllat "E yo".
149. Ya s'és vist lo: corregint "Gia se veié'l".
150. què: corregint "che".
151. gioventut: corregint "giuventut".
153. misenyor: corregint "misegnor".
154. fos: corregint "foss".
157. Tots lu saben: corregint "Totts lo diun". sa: corregint "la sua".
158. portat: corregint "purtat". preyiudissi: corregint "pregiudissi".
161. Sent-me sombra: corregint "La sua sombra sentme".
162. regolat: corregint "regulat".
163. puis que: corregint "perqué" (corregint "perché").
166. pare·l: corregint "para'l".
167. y sol a veure·l: corregint "sa (corregint "la sua") vista".
168. conservar-me: corregint "cunservarma".
169. Apprés: corregint "Peró (corregint "Ma") dapprés". soget: corregint "suggiet".
170. senz lo: corregint "senza".
173. confessar: corregint "cunfessar".
174. que he comès: ratllat "che es estada".
175. puis: corregint "pues". enganyada: corregint "engagnada".
176. enganyar: corregint "engagnar".
177. Ella: corregint "Eglia".
178. ella: corregint "eglia".
181. Ella: corregint "Eglia".
183. sa viva: ratllat "la sua".
184. lo precette: corregint "lu precetta".
185. Ella: corregint "Eglia".
186. que le: corregint "che li".
189. Trobant-me jo: ratllat "Yo qu'era (corregint "ch'era") ya (corregint "gia")".
190. fos tant: corregint "fossi".
191. que menjant: corregint "che mangiant".
193. Però: ratllat "Ma". fonch fatal: corregint "fonch un fatal".
194. enganyat: corregint "engagnat".
197. golós: corregint "gulós".
198. de la: corregint "de una".
199. inyorant que fos: corregint "ignorant che foss".
200. aquell: corregint "acheigl". enganyós: corregint "engagnós".
202. vingut: ratllat "restat".
205. Mangiada que: corregint "Mengiada che".
206. conegut: ratllat "advertit". ma: corregint "la mia".
207. qu·era: corregint "ch'era".
210. portat: corregint "purtat".
213. Però: ratllat "Ma". Adam és: corregint "Adam també es".
215. què: corregint "che". pobre: corregint "pobra".
217. que: corregint "che".
218. que·l: corregint "che'l".
221. puis: corregint "pues".
222. Corregint "tanta visita frequenta".
223. un altra: ratllat "aquella" (corregint "acheglia"). serpent: corregint "serpenta".
224. podria enganyar: corregint "pudria engagnar".
225. procurant-me: ratllat "y me pudria".

226. lo: corregint "lu".
227. Per ço: corregint "Y axi".
229. per: ratllat "de temps" i "molt".
230. perill qu·era: corregint "perigl ch'era".
231. puis qui: corregint "pues chi".
232. en eill ve: corregint "ve en eill (corregint "eigl")". prest: corregint "prestu".
233. volgut: corregint "vulgut".
234. darrer: corregint "ultim". trambocat: corregint "trambucat".
237. perquè: corregint "perché".
238. moller: corregint "muglier".
239. trobava: corregint "trubava". lo: corregint "lu".
240. de nit los: corregint "la nitt lus".
241. sallevons: corregint "yo allora". me acatava: corregint "m'accatava".
242. que era·l: corregint "che y era lo".
243. per ço: corregint "y axí".
246. qui: corregint "chi". importava: corregint "empurtava".
247. lo mentres: corregint "lu mentras". bruxiava: corregint "brugiava".
248. molt: corregint "gia a".
249. le he donat: corregint "li he dunat".
250. que·n: corregint "che'n".
254. que ma conyada: corregint "che ma cugnada".
255. acompanyada: corregint "acumpagnada".
256. sa: corregint "la sua". germaneta: corregint "germana".
257. benquè ella fos: corregint "benché fossi".
258. ocupat: corregint "occupat".
259. Per ço: ratllat "E yo".
261. a les voltes: ratllat "tal volta".
262. fer-le: corregint "ferli".
264. tocava: corregint "tucava".
265. Ella: corregint "Eglia".
266. encantat: corregint "abovat" (corregint "abuvat").
267. Per ço: corregint "Perqué" (corregint "perché").
271. senz tindre en lo: corregint "senza tendra al".
272. quimeras: corregint "chimeras".
274. apoderat: corregint "apuderat".
278. que aquella: corregint "che acheglia".
279. fetta: ratllat "che". tot: ratllat "continua".
281. posaria: corregint "pugghess pusar".
285. aquella: corregint "acheglia".
286. me espassar: corregint "m'aspassar".
287. podia: corregint "pudia".
288. que se fes: corregint "che se fessi".
289. La gottera: corregint "Ma la gotta".
291. per ço: corregint "y axi".
293. no teniva: corregint "mai tenia".
294. casar-me: corregint "casarma".
295. occupar-me: corregint "occuparma".
298. millor omme: corregint "miglior omme".
299. per ço: corregint "y axi".
302. que fos: corregint "che fossi".

304. vellacu: corregint "vegliacu".
305. que: corregint "che". conegut: corregint "cunegut".
310. que: corregint "che". dominava: corregint "duminava".
312. que podria tindra-la: corregint "che pudria tendrala".
313. lo: corregint "lu".
314. Ratllat, "y era al fondu amagat". que: corregint "che".
319. que: corregint "che".
321. fos: corregint "fossi".
326. que: corregint "che".
327. pughés: corregint "pughess".
329. Qui: corregint "Chi".
330. affondat: corregint "affundat".
333. temor: corregint "timor".
334. poghessen: corregint "pughessin". burlar-se: corregint "burlarsa".
335. però: corregint "ma". qu·és: corregint "ch'es". fiar-se: corregint "lu fiarsa".
336. fiar-se: corregint "fiarsa". millor: corregint "miglior".
337. Aquest: corregint "Achest".
338. qui: corregint "chi".
342. los estímols que: corregint "lus estimuls che".
343. que·l polledru: corregint "che'l pugliedru".
346. Corregint "che fossi tant dasbucat".
347. coneghent-lo: corregint "cunexient-lu".
349. altro: corregint "altru".
350. que fos manzo y: corregint "che fossi molt (ratllat "prou") manzu y".
351. però: ratllat "ma". trobat: corregint "trubat". molt: ratllat "massa".
353. Al fianco: corregint "Yo al fiancu". lo esperonava: corregint "l'asparunava".
354. darrer: ratllat "ultim".
355. puis: corregint "pues". coneghent-lo: corregint "cunexientlu".
357. enamorar: corregint "enamurar".
358. fos: corregint "si fossi". cavall: corregint "cavaigl".
359. però: ratllat "ma". divers: corregint "ch'és divers". lo ball: corregint "lu baigl".
360. trotto: corregint "trottu".
362. a peu, a pas: corregint "a peu ni a pas".
363. puis: corregint "pues".
365. lo confés: corregint "lu cunfess".
366. que: corregint "che".
367. stat: corregint "estat".
368. tot: corregint "tott".
369. aquell: corregint "acheigl".
370. que: corregint "che". mostrat: corregint "mustrat".
374. qu·era lo: corregint "ch'era la".
375. que: corregint "che". torbada: corregint "turbada".
377. que: corregint "che".
384. que: corregint "che". hi: corregint "y".
385. malaltia: corregint "malattia".
386. que·n: corregint "che'n". me ha: corregint "m'ha". postrat: ratllat "gittat".
389. ya: corregint "gia".
390. contorbat: corregint "conturbat".
391. trobar: corregint "trubar".
393. dormia: corregint "durmia".

397. aquesta: corregint "achesta".
398. ayn: corregint "aygn".
399. senz conèxiar: corregint "senza cunexiar". tot lo daygn: corregint "tal daygn".
400. pot: corregint "pott".
402. hi he dexiat: corregint "he dexiat".
406. fets: corregint "fetts".
407. veheva: corregint "veyeva".
408. tornar-me'n: corregint "turnarma'n".
410. veure·l: corregint "veura'l".
413. vinya: corregint "vigna".
414. portava: corregint "purtava".
416. que: corregint "che".
417. encara·l: corregint "ancara·l".
418. que: corregint "che". aghés provat: corregint "aghess pruvat".
421. praticant: ratllat "a causa de".
422. veheva: corregint "veyeva".
424. taranyina: corregint "taragnina".
425. com si fos: ratllat "a modu de".
426. me só vist: ratllat "m'ha del tott".
429. reparava en l'ardor: corregint "reparava'l ardor".
430. que: corregint "che".
431. que: corregint "che".
434. caddallat: corregint "caddagliat".
437. per tant: corregint "de fattu". campanya: corregint "campagna".
438. trobava: corregint "trubava".
439. puis: corregint "pues". lo: corregint "lu".
440. maganya: corregint "magagna".
441. Per avant: ratllat "Abans". m'era cucanya: corregint "m'era una cucagna".
442. però aprés: ratllat "ma daprés".
445. plorava: corregint "plurava".
447. que: corregint "che". misenyor: corregint "misegnor".
448. creyeva: ratllat "tindria per".
449. que: corregint "che". ell descontent: corregint "eigl descuntent".
453. triste: corregint "trista".
454. podia donar-me: corregint "pudia dunarma".
455. puis portava: corregint "pues purtava".
456. que: corregint "che". tocava·l ronyó: corregint "tucava'l rugnó".
457. peggió: corregint "piggió".
458. aquell: corregint "acheigl". momento: ratllat "instant yo".
461. Los: corregint "Lus".
462. peggiorant: corregint "piggiurant".
463. Los: corregint "Lus". que: corregint "che".
465. lo: corregint "lu".
466. lo qu·era tot: corregint "lu ch'era tott".
469. qui me ha: corregint "chi m'ha".
470. qu·és: corregint "ch'és". minyó: corregint "mignó".
472. que·l: corregint "che'l".
473. me ha: corregint "m'ha".
474. me ha fleciat: corregint "m'ha flecciat".
478. aquell: corregint "acheigl".

479. que: corregint "che".
481. flecia: corregint "fleccia".
487. vingut: corregint "vengut".
488. que: corregint "che". fos donat: corregint "foss dunat".
490. me ha: corregint "m'ha".
493. que: corregint "chi".
494. aquellas: corregint "acheglias". circunstànzies: corregint "circunstanzias".
495. puis: ratllat "yo patia". de amant: corregint "d'amant". ànzies: corregint "las anzias".
497. Torbada: corregint "Turbada".
498. tornat: corregint "turnat".
501. descobert: corregint "descubert".
502. lo: corregint "lu". que·l: corregint "che'l".
503. lo dotor: corregint "lu dotor". hi: corregint "y".
504. qu·era·l: corregint "ch'era'l". desconcert: corregint "descuncert".
505. que lo: corregint "che lu". soffert: corregint "suffert".
506. que: corregint "che'l". era ya quasi inflamat: corregint "nervi era irritat".
509. donar-me: corregint "dunar-ma". quina: corregint "china".
511. però: ratllat "ma". esta: corregint "achesta". sa: corregint "sua".
512. volia: corregint "vulia". altre: corregint "altra".
513. puis: corregint "pues".
517. malaltia: corregint "malattia".
518. coneguda: corregint "cuneguda".
521. effecte: corregint "effetta". abborria: corregint "abburria".
521. aygua: corregint "aigua".
525. Aquest: corregint "Achest".
526. lo: corregint "lu".
527. puis: corregint "pues". senyal: corregint "segnal".
528. que stímol: corregint "che astimul".
529. que: corregint "che".
530. que aghés molt bé: corregint "che aghessi be".
535. Lo dotor: corregint "Lu dutor".
536. fer-me: corregint "ferma".
537. puis senz: corregint "pues senza". abbondant: corregint "abbundant".
538. lo: corregint "lu".
541. effecte: corregint "effetta". portent: corregint "purtent".
544. suar bé: corregint "suarar". sigüent: corregint "sighent".
545. Los: corregint "Lus". content: corregint "cuntent".
546. qu·era: corregint "ch'era".
547. benquè: corregint "benché" a totes les tornades on apareix aquest terme.
549. a tots: ratllat "es ver". plaer: corregint "player".
550. la ottenguda: ratllat "a totts la mia". milloria: corregint "miglioria".
551. puis: corregint "pues". quiscú: ratllat "cada u".
552. que·l: corregint "che'l". lleugier: corregint "llugier".
553. lo: corregint "lu".
554. axí lo han: corregint "l'han luego".
557. que: corregint "che".
560. volghé scriura: corregint "vol escriura".
561. Volent: corregint "Vulent".
562. tot: corregint "tott".
566. Corregint "lu canongia li escrivia".

567. tot: corregint "tott".
570. tot: corregint "tott".
573. qui podrà: corregint "chi pudrá".
574. donant: corregint "dunant".
575. me usessin: corregint "m'usessin". lo coidadu: corregint "lu cuidadu".
576. perquè prest pughés: corregint "perché pughessi".
577. podria: corregint "pudia".
578. de mon: corregint "del meu".
579. ya que: corregint "gia che".
582. canòngie: corregint "canongia". misenyora: corregint "misegnora".
583. Ella: corregint "Eglia". fos: corregint "a".
585. canòngie: corregint "canongia".
589. Ratllat, "Deix a part lo (corregint "lu") molt che (corregint "che") dech" i "A totta".
591. puis: corregint "pues".
592. de quand malalt: ratllat "que (corregint "che") de quand yo".
593. tot: corregint "tott".
594. m'ha: corregint "m'han".
597. Corregint "Si yo pughessi diura ancara".
598. lo modo: corregint "lu modu".
599. los que·n: corregint "lus che'n".
602. Ratllat, "parexieva cosa rara", crec que: ratllat "com", tornat: corregint "turnat".
606. lo carinyo: corregint "lu carignu".
607. que·n ma gran: corregint "che'n la mia".
608. volgut: corregint "vulgut".
609. les: corregint "lis".
610. tot: corregint "tott".
614. recobrada: corregint "recubrada".
615. tornat: corregint "turnat". conyada: corregint "cugnada".
617. també tot: corregint "encara (corregint "ancara") algun". aggiut: corregint "agiut".
618. donat: corregint "dunat".
621. Tornada: corregint "Turnada".
622. tornà: corregint "turná". tribolassió: corregint "tribulassió".
623. trobar-me: corregint "trubarma".
624. veure: corregint "veura".
625. Tost me: ratllat "Luego". vinghé: corregint "venghé".
626. finalment: corregint "al ultim".
629. Misenyor: corregint "Misegnor". accatar-me: corregint "accatarma".
630. le: corregint "li". fet: corregint "fett". confessió: corregint "cunfessió".
631. le: corregint "li".
632. tot: corregint "tott". voldrà: corregint "vuldrá". culpar-me: corregint "culparma".
633. pot dar-me: corregint "pott darma".
637. senyor: corregint "segnor".
638. le: corregint "li".
639. que: corregint "che".
640. lo gran: ratllat "mon" (corregint "lo meu").
642. tal volta già: corregint "abbandonat" (corregint "abbandunat y").
643. als seus peus: corregint "so als peus sous".
644. Ratllat, "y com un pobre (corregint "pobra") humiliat". que he sposat: ratllat "me so casat".
Post. 646. dit: corregint "lu mateix". sa: corregint "la sua".

TEXT 8

1. déxia-te: corregint "dexiata".
2. déxia-te: corregint "dexiata".
3. temps: corregint "tens".
4. tindre: corregint "tendra".
5. se'n: corregint "san". los: corregint "lus".
6. los: corregint "lus". negres: corregint "negras".
7. convé: corregint "cunvé". entretendre-se: corregint "antratendrasa".
8. alegres: corregint "alegras".
9. Vingut: corregint "Vengut". te: corregint "ta". diure: corregint "diura".
10. estimada: corregint "astimada".
11. lo temps: corregint "lu tens".ab: corregint "a ma".
12. pregavas: corregint "pragavas".
13. Vingut: corregint "Vengut". creure: corregint "creura".
14. lo temps: corregint "lu tens".
15. lo: corregint "lu".
16. gosa·l magior: ratllat "no i cabban".
17. Déxia, puis: corregint "Y axí dexia".
18. los: corregint "lus".
19. ab bella: ratllat "a ma tal".
20. mengiar: corregint "mangiar". torrons: corregint "turrons".
130. mira lus: corregint, "mira a lus".
152. té·l sou: corregint "te un".
213. Mira: corregint "Mirata". corbus: corregint "crabus".


TEXT 9

2. home: corregint "ome".
9. pués: ratllat "ma".
10. supera·l nostre: corregint "supera totta nostra".
15. pués: ratllat "y".
16. sem estats tant més: ratllat "tant més vos sem", B, "nos mostrem molt mes traidors".
17. y sol demanem: B, "demanem soltant".
21. lo: corregint "la".
26. Ratllat, "vuleu sinó un dolor verdader". lo: corregint "lu". Vós vos: corregint, "Vos vus".
29. Altro: ratllat "Vos no".
34. pel: corregint "per".
37. Que: corregint "Che".
40. que: corregint "che".
41. aprés de molt: ratllat "la vostra gran".
42. al fi ancara: ratllat "molt nos aveu".
44. Després d'aquest vers poden llegir-se els tres següents versos solts: "En aquella Ostia Sagrada / ont y és lo Verbo humanat / adorem sacramentat".
47. nos causa: ratllat "que causa".
63. Ratllat, "pateix no poca aflició".