Lo conqueriment de Maylorcha

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
catalàespañol
Sou a «Lo conqueriment de Maylorcha»
Obras rimadas de Ramon Lull. Escritas en idioma catalan-provenzal. Publicadas por primera vez con un artículo biográfico, ilustraciones y variantes, y seguidas de un glosario de voces anticuadas
Ramon Llull (edició a càrrec de Jeroni Rosselló Ribera)
Download-icon.svg Descarrega l'obra
Breezeicons-actions-22-go-previous.svg El consili

DE LULLI.


Separador (Obras rimadas p657).jpg


LO CONQUERIMENT DE MAYLORCHA (1).
 Si huy xant lo fayt gotjós,
Si huy, donchs, ay pausament
Per xantar al conquerós
En Jacques, l' hom portentós,
Que mays feu tant en Pelós (2)
Ab els maures esquarment;

 Es perque en l' esvesiment
De Maylorcha, fon trobada,
Sa maravela bassent (3),
Par la má de Deus scient,
En son laus omnipotent,
Conquerent yla argentada.


 Unitat, donchs, mant levada;
Trò qu' eu puscha ben xantar,
¿Dariatzme ben pleguada
D' Abú-Soleyman (4) vessada
L' ira é la má coretjada
Per eu ma pensa escampar.

 De ferre é de sanch parlar,
Placia á Deus en mon pregon,
En mon pregon consirar;
Vos volria eu donar
Els fayts grans que vá ordonar
N' Ovide per tot lo mon.

 Donchs, xantar per eu no son
Els pus grans esvesiments,
Que xantar pogrés l' enton
De n' Horace é B. de Bon (5)
E d' altre nuyl compaynon;
Els fayts eu xantats sovens (6).
I.


 Ab son stòl de navyls pus armats
Ix á la mar lo Jacques ab desir;
Ab sos barons, donçeyls é lurs prelats (7)
Qui brochan mils, qui volen acorrir
A lur desir mantz benaventurats.

II.


 E cant fó exit lo stòl de mil galeas (8)
Vas en la mar, feent pònt de sas fustas,
Cell qui los cèls té é'l trò sens maleas,
Lança en lo mon é en nostras ribeas
D'ayre é de foch é de maleas muytas (9).

III.


 La nau lavors qui guia á son desir
A l'alt en Jacq á lur conqueriment,
Cridá lo stól qui devesit consir:
Mays ja lo stol nient pòt acorrir
A son desir del gran esvesiment.

IV.


 Lavors lo rey endreça á Deus sa pensa,
E plòrs é plants, ab muyta de tristança:
—«Senyor! vuylatz acorrir ma partensa
Per vos honrar, com Nabuch é Faruensa (10);
Datz lum al cèl, datz á la mar bonança.»


V.


 «Senyor! placiatz qu'es puscha ben complir
Per exalçar la cròtz de vostre axyll;
Placiatz, Senyor, qu'es faça mon desir,
E que puscatz de Maylorches ausir
Als infaels, sens que no spectetz nuyll. (11)»—

VI.


 Pausá lavors de Christ el ganfaró;
Pausá lavors d'en Jacques la senyera
Lo gran estòl; trastot sens d'avisó
Perdut se ha; mays quax perdut, no fó
A Deus plasent; á Deus qui d'Aragó
Ubert tenia de los cèls la quarrera (12).

VII.


 Tantost la mar que devesit havia
Lo stòl d'en Jacq qui Maylorcha vessaba,
Torná á son point, é donchs bé tot cell dia
De Deus el brás tendut pus fòrt tenia;
E lum é soyl de sus lo cèl envia,
Laurs, no trestura, ja tot lo stòl guardava.

VIII.


 Dix en Bonet, que guia la gran nau,
Que ab crits é laus á lo Jacques venia:
—«A Deus ja plach, guardau, Senyor, guardau
El vostre stòl; é si voletz anau
Sens triguá nient, virant vers de mitj dia.»—

IX.


 Cant viu lo rey lo stòl tant desirats,
Dix ab plòrs muytz, ab muyta de tristança:
—«Senyor! lo stòl que vos me havetz tornats
Irá vers vos á metra sotterrats
Dius los inferns dels maures l' adunan.»—


X.


 Dementre en Jacq al cèl sos uyls tenia
E nuyl repòs, consirant son dampnatje,
En Nono viu, que vers de eyl venia,
E dix lavors ab gaug é ab alegria:
—«Senyor en rey! ¡Placiatz fer lo viatje!»—

XI.


 Alors d'en Jacq la nau pausá senyera,
E tot lo stòl son ganfaró pausà;
Bonança el mar, del cèl la lumanera
Fá pus suau á lo stòl sa quarrera;
Parlech lo stòl, cridant d'esta manera:
—«¡Assatz, assatz! á maures massacrá!»—

XII.


 Pauch consiron dementre es fa la via,
E cant lo gaug de tròp lo stòl estava;
En Nono (14) dix, ab sos uyls vers mitj dia:
—«Senyor en rey! Si'us plau bé se poria
Auració fer á la dona Maria.»—
Donchs de Maylorcha lo menaret vessaba (15).

XIII.


 Plach á lo rey cant en Nono ha parlat;
Pausá senyera d'en Jacques la gran nau;
Son ganfaró tot lo stòl ha pausat;
Lavors lo rey, é l'avesque (16), é l'abat,
Ab dolent còr sa pensa han endreçat,
E auració á tot lo stòl fer plau (17).

XIV.


 Lavors l'avesque ab veu pus tremolosa
Dix d' Ave maris (18) á la dona est xant;
E li prelat, é lo rey fervorosa
Auració dix, xantant ab veu penosa
E ab devoció suau maraveylosa
De dona sancta lo Kyrieley xantant.


XV.


 —«Senyor en rey! ja poretz desirar,
En Nono dix, cant huy se puscha fer
Per lo començ, si volets Conquerar
De maures buckrs, donchs ja deixam la mar,
E de Maylorches lo pòrt poretz prener.»—

XVI.


 Consira en Jacq cant fer huy se poria:
Dix á l'avesque, é dix á lo Guastó (19):
—«Un gualeot si'us par eu trametria
Per aguayt far dementre ix lo dia,
E per guardar lo lòchs seretz meyló.»—

XVII.


 —«Si'us plau, en rey, l'avesque li respòs,
Pora'y anar den Bonet lo navyll,
Per enquerir lo lòch meyns perylós,
Hont tot lo stòl pendre puscha redós,
E vostras gents entrar sens gran peryll.»—

XVIII.


 Plach á lo rey é dix á n'en Bonets:
—«Alors, alors, ab vostra nau ixquiu,
E de Maylorches lo point hon bé porets
Cercats sens triguá nient, é tornarets
Per dir si un bon point prest haurets viu.»—

XIX.


 —«Senyor en rey! li dix á sa requesta
L'hom de la mar, cant bé ensercatz havia,
Pendrer no's pòt lòch nient per aquesta
Meytat de l'yla plus brossa é enquesta (20);
Si'us plau, virar poretz vers de mitj dia.»—


XX.


 De los barons ab seny lo stòl viraba,
E vench lo rey en vers la Palomera (21);
E cant en Jacq tots sos navyls vesaba,
Las mans é'ls uyls lavors al cèl levaba,
E dix:—«Aydatzne, Deus, en la quarrera.»—

XXI.


 E vench n' Alí (22) del rey en la galea,
E dix an Jacq ab lo ginoyl ficat:
—«Cuytatz, senyor, corretz á la ribea,
Vostr'es, en rey, cesta yla sens malea:
Ma mayre ho dix, ma mayre ho ha trobat (23).»—

XXII.


 Ab tanta lo rey dix á ceyls dels navils;
—«Façetz camí cant la nuyt será entrada;
Gardatz lo lòch hon exir fora mills.»—
E'nsemps volgren anar á lo perils
En Nono Sanç é'n R. de Monchada (24).

XXIII.


 E lurs navyls ab muyt de caylament
Tuyta la nuyt faéren lur aguayt;
E cant exí lo jórn vers l'orient,
En Nono dix: —«Senyor, no tembretz nient!
Dessá ví lòch hon l'exir fora fayt (25).»—

XXIV.


 E tuyt lo stòl ensemps é sens brugit
En vers lo pòrt la lur quarrera féu;
Mays li paguá trò'l cèl levá lur crit,
E'n Jacques dix, coratjós é ardit:
—«Tòst, companyon! anem en nom de Deu!»—


XXV.


 E'n Nono Sanç, é'n Ponç é'n Cerveyló (27)
Volgren exir en terra deventers;
Et en Guilem (28) de tot son còr hi fó;
E lo Ramon son frare (29) é lo Guastó (30),
E puis lo rey, barons é cavaylers.

XXVI.


 Dementre en Jacq de lur navyl ixia,
Los sarrahins ferí lo de Monchada;
E ab los lurs pus fòrt escometia;
E'spahordit tuyt li maure fugia;
E á negun la vida fon lexada (31).

XXVII.


 Cant viu lo rey ja fayta la bataya,
Irat eyl dix: —«Fortment nos en dolem!
Bataya's féu, é's féu sens nos! Malhaya!
¡Ah, cavaylers! á nos seguir eus playa;
Dels maures buckrs la sanch veser volem (32).»—

XXVIII.


 E'n son cavayl lo rey bé cavalcant,
Ab mantz dels lurs entrassen en la terra,
De çá é lá de son còr massacrant;
Et enapres ardits, de bò talant,
Vaéren tuyt li maur sus en la terra (33).

XXIX.


 Lavors lo rey un maure viu armat,
Et en vers d'eyl ab lança s'endreçava;
E li dixqué lo rey: —«Réntte, malvat!»—
E'l maur respòs: —«Hanc no me só rendat.»—
E un cavayler, de mòrt lo colpejava (34).


XXX.


 E cant lo rey pus luny viu en la terra
A Mem—Ladró ab els maures combatre,
Dix an en Nono: —«Féu aguayt en la serra
Ab n'Alagó (36) é n'Arnau Finisterra (37),
Dementr'eu ixq per III maures abatre.»—

XXXI.


 Mays n'Alagó á lo rey descresent,
Ab còlps de mayns nafrá á II maurs lo càp;
Lavors lo rey á n'Alagó vinent,
Li dixqué: —«Dònchs ¿no sàp l'ordonament
De bon donçeyl, l'ordonament no sàp?»—

XXXII.


 Dix n'Alagó: —«Senyor en rey! sapietz
Qu'eu com açi per maures massacrá;
Poretz si'ns platz si als res ne voletz,
A mal baró cant vos l'ordonaretz
Maleficar, é bon donçeyl no irá (38)

XXXIII.


 «Donchs n'Alagó nient vostre servey,
E'ls maures vos massacraretz, si'us platz,
Que donçeyl bon il vostre stòl ferrey
Lurs guarretjiers, quax n'Alagó porrey.»—
E lo rey dix: —«Anatz, pelós, anatz! (39)»—

XXXIV.


 E'n vers lo còyl la hòst aná lavòrs
Firent li maur, faéntli gran dampnatje;
Entrò de M. lá sus ne foren mòrs,
E'spahordits ab critz, sospirs é plòrs,
Fugiren tuyt en vers de lo boscatje.


XXXV.


 Lo rey torná's á lo camp ab plaer,
E'nfaylonit Ramon dix ab raysós:
—«¿E qu'havetz fayt, en rey? ¿voletz perdrer
A vos mateix é'l vostre cavayler?
E vos perdut ¿é quí viurá de nos? (40)»—

XXXVI.


 E no respós lo rey a sermó,
E'n Guilem dix: —«Gran eximpli'ns donatz
De bon guerrer, qu'altre semblant no'n fó;
Mas foylament vos havetz fayt en ço;
Pus no façatz, en rey, pus no ho façatz! (41)»—

XXXVII.


 E cant la nuyt lo cèl escurahia,
Tuyt li baró lurs aguaytas pausá;
Dementre'l xech (42) ab tota l'host ixia
De la ciutat pus bela qu'es vesia;
En sús de Portupí s'apareylá (43).

XXXVIII.


 Per ço qu'el rey saubes la gran noveyla,
Lo Mem—Ladró trameslí missatger;
L'alba levá's é l'hòst levá's ab eyla;
A missa el rey tuyt li guerrer apeyla;
E lavòrs dix l'avesque en Berenguer:

XXXIX.


 —«Anatz, barons! pus per l'honor de Deus
Armada havetz ab ferre vostra má,
Deus es en vos, é tuyts cus ha per seus;
¡Ah, bons guerrers! feritz ab còlps pus greus,
N'haurá lo cèl lo qui de vos morrá (44).»—


XL.


 Et en Guilem é'n Ramon de Monchada
Ixen denant abduy ab li templer (45);
E lá, detrás lo còyl, la vil maynada
Dels descresents pus tòst fó ben vesada,
E ab gran brugit faé de son poder (46).

XLI.


 Al sarrahi noent, la deventera
Ben guerretjá lá sús per son Salvayre (47);
E lá'n Guilem fení la lur quarrera (48),
E lo Ramon deffenent lur senyera (49),
Et en Desfar (50), é'n Huch lo bòn trovayre (51).

XLII.


   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . (52).

* * *


 De n'Infantyl (53) lo stòl pus abatut,
Dels maures buckrs viu d'en Jacques lo ferra
Pauchs environ; á lo Deus ha plascut
Donar de mayll lo phloch que fóu digut;
E dix lo rey: —«Presem pus prest la terra! (54)»—

* * *


 E d'Aragó se viu prest la senyera,
De Mafumet se viu trestot cremat;
E'n Nono dix ab gaug pus vertadera
—«Senyor en rey! acesta es la quarrera
De vostra terra, presetzla la primera.»—
E de Maylorcha rey fó prest cridat (55).


* * *


 —«Alors! alors! dix en Jacques cant viu
De Maylorches la vila mant dampnada,
A sos prelats é sos barons; porriu
L'esguard haver (56), dònchs huy bé la teniu
La vila ferma, é lexatz lo morriu (57);
Dònchs plach á Deus, Maylorqu'es conquerada (58).»—

* * *


 E lavors lo rey per haver refòrs
De fatigues greus, de tants maleficis,
Levant lo dur èlm, despuylant lo còrs,
Levá tot son ferre é dix lavòrs
—«Honrem á Maylorcha ab molts beneficis (59).»—

* * *


 E dònchs que lo rey leixant ferramentas
Qu'á vostron servey havian honrat;
E dònchs, alt Senyor, las lanças luentas
Leixadas están, sens plaurs ne lamentas,
Huy los meus bordons, huy s'han acabat (60).
Separador (Obras rimadas p129).jpg


Obras rimadas de Ramon Lull
Escritas en idioma catalan-provenzal. Publicadas por primera vez con un artículo biográfico, ilustraciones y variantes, y seguidas de un glosario de voces anticuadas (1859) de Ramon Llull
La conquista de Mallorca
DE LULIO.


Separador (Obras rimadas p657).jpg


LA CONQUISTA DE MALLORCA.

Si hoy canto con placer la grande empresa; si hoy hallo ocasion para cantar al rey Don Jaime el Conquistador, al varon portentoso que siendo terror y escarmiento de los moros, dejó atrás las gloriosas hazañas de Wifredo el Velloso;

Es porque con la toma de Mallorca fué encontrada una maravilla; maravilla que la sabiduría inmensa de Dios y su omnipotente poder, permitió que se descubriese al conquistarse una isla de plata.

Unidad, que te sientas en el lugar mas elevado; para que mi canto sea digno ¿por qué no reunes en mí la ira tremenda, y el esforzado brazo de Abu-Soleyman, y haré que mi pensamiento se dilate del uno al otro confin del mundo?

Pluguiese á Dios que me fuese dado hablar en estilo digno del estruendo de las armas y de la sangre que se vierte en los combates; y que estendiéndome en hondas consideraciones, os pudiese ofrecer una obra que rivalizara con la de los Fastos con que Ovidio dotó al orbe.

Mas ya que no son para mi éstro las mas grandes conquistas del mundo, dignas tan solo del númen de Horacio ó de Bertran de Born y tantos otros poetas insignes; recuerdo en mi canto los hechos siguientes.
I.

Inflamado por el deseo de la conquista, sale el rey Don Jaime á la mar con su armada compuesta de numerosas naves: aompáñanle sus barones, donceles y prelados, los mejores guerreros de su tiempo, los cuales secundan con ardor el bienaventurado deseo de su monarca.

II.

Flotaba la armada de mil galeras, formando sobre las ondas un puente de madera, cuando aquel que tiene en el cielo su esplendente trono, lanzó sobre nuestras riberas y nuestros mares todos los horrores de los vientos desencadenados, del rayo y de la tempestad.

III.

La nave que á su placer conduce el esclarecido rey á la gran conquista, hizo sus señales para reunir la armada que consideraba ya estraviada y perdida; mas la flota no puede favorecer el gran deseo del rey para llevar á cabo la atrevida empresa.

IV.

Dirigió entonces el rey su pensamiento á Dios, y sollozando y vertiendo lágrimas, dijo con mucha tristeza:—«Señor! dignaos prestarme vuestro ausilio en este viaje, que emprendí por honra vuestra, así como protegiste á Nabucodonosor y á Faraon después de haberlos castigado; restituid la luz al cielo y al mar la calma.»

V.

«Plázcaos que pueda llevar á feliz término el hecho que emprendí, para ensalzar la cruz donde espirasteis en el destierro de este mundo. Plázcaos, Señor, que se cumpla mi deseo, á fin de que no oigais mas á los infieles de Mallorca sin que nada de ellos podais esperar.»—

VI.

Entonces el rey hizo enarbolar en el mástil de su nave el pendon de Jesu-Christo, y en los bajeles apareció la bandera aragonesa. Casi toda la armada había estado á punto de perecer, mas no plugo esto á Dios, que había abierto á las armas de Aragón el camino de la gloria.

VII.

Las ondas del mar que enfurecidas habían desbaratado aquel inmenso escuadron de naves, recobró su perdida calma. Las cumbres de la isla aparecian ya á los ojos de los conquistadores: y el brazo de Dios que durante aquel dia tan adverso se había mostrado, hizo aparecer en el cielo la luz del sol, y la armada toda trocó en alegría su tristeza.

VIII.

Entonces el almirante Bonet que guia la navemayor, con gritos de alegría se acercó á la galera del rey y le dijo:—«Ya plugo á Dios por fin! Mirad, señor, mirad otra vez reunida vuestra flota, y si es la voluntad de mi rey, dirijámonos sin tardanza hácia la parte de mediodía.»—

IX.

Cuando el rey vió todas sus naves, que en tanto cuidado le habían tenido, dijo pesaroso, derramando lágrimas de ternura:—«Señor! la grande armada que habeis querido restituirme, salva de los horrores de la tormenta, os prometo que irá por vos á lanzar en las profundidades del infierno el coaligado poder de los mahometanos.»—

.X

Y en tanto que así hablaba el rey, con sus ojos fijos en el cielo, inquieto por el daño que había sufrido su flota, vió al bajel de Don Nuño que hácia él se adelantaba, y díjole el esforzado caudillo con el gozo y la alegría pintados en su semblante:—«Señor rey! plázcaos seguir adelante en vuestro viaje.»—

XI.

Entonces la nave real hizo seña, á la cual respondieron todos los bajeles, levantando en alto sus confalones. El mar acabó de serenarse, y la brillante lumbrera del cielo hacía mas agradable el camino que la flota seguia; y esta continuó su curso gritando todos:—«Sús! sús! guerra á muerte á los moros!»—

XII.

La flota se desliza rápidamente sobre las aguas sin que apenas lo adviertan los guerreros, entregados todos á la alegría. Don Nuño esclama, fijando sus ojos á la parte de mediodía y distinguiendo los elevados minaretes de la isla:—«Señor rey! si os place, pudiéramos dirigir nuestras preces á la vírgen María.»—

XIII.

Plugo al rey lo que Don Nuño proponia; la nave real dió aviso por medio de sus señales, y la flota contestó levantando en alto sus confalones. Entonces el rey, el obispo y el abad, con ánimo contrito, dirigieron su pensamiento al cielo y la hueste toda se puso en oracion.

XIV.

Y el obispo, con voz trémula, entonó el Ave-Maris en honor de la reina de los cielos, y todos los prelados juntamente con el rey, puestos en fervorosa oracion, cantaron devotamente y con voz triste el Kirieleyson.

XV.

Entonces D. Nuño esclamó:—«Señor rey! puesto que ya dejamos la mar y nos es necesario tomar puerto en Mallorca, pensad en lo que debemos hacer para dar comienzo á nuestra empresa, si os place batallar con la odiosa horda sarracena.»—

XVI.

Reflecsiona el rey lo que en tal ocasion conviene hacer, y dice al obispo y á D. Gaston:—«Si os parece, podríamos enviar un galeote hácia la costa para esplorarla, en tanto que el dia amanece, y elegir el lugar mejor en donde pueda dar fondo nuestra flota.»—

XVII.

—«Si lo teneis á bien, le respondió el obispo, podria prestar este servicio la nave del almirante Bonet, el mas apto para inquirir el sitio, en el cual con menos peligro la armada toda pueda guarecerse, y que ofrezca mayores ventajas para el desembarco de vuestro ejército.»—

XVIII.

Plugo al rey cuanto propuso el obispo y dijo al almirante Bonet:—«Vamos! vamos! adelantáos con vuestro bajel y buscad sin tardanza el punto de la costa mallorquina mas apropósito para nuestro objeto, y volved enseguida á decírnoslo, si habeis conseguido encontrarle.»—

XIX.

Cuando con su nave el intrépido marino hubo hecho la esploracion que se le habia confiado, volvióse á la flota y dijo al rey:—«Señor! por esta mitad de la isla no es posible tomar puerto, porque la costa es brava y escarpada. Si os place podremos dirigirnos hácia la parte de mediodía.»—

XX.

Con acuerdo de lo barones y ricos hombres del ejército, la armada cambió de rumbo, hasta anclar en el lugar llamado la Palomera; y cuando el rey vió allí reunidas todas sus naves, elevó sus ojos y sus manos al cielo, esclamando:—«Ayudadme, ó Dios, en esta grande empresa!»—

XXI.

Y entonces vino el moro Alí en la galera real, y prosternándose de rodillas ante el rey Don Jaime, esclamó:—«Apresuráos, señor! corred hácia la ribera! vuestra es esta preciosa isla en donde el mal nunca se albergó! Así me lo ha dicho mi anciana madre, que escrito lo encontró en el libro de los destinos.»—

XXII.

Mientras esto acontecia, el rey dijo á los marineros:—«Seguid el camino tan luego como entre la noche; y observad cual sea el lugar mejor para nuestro desembarco.»—Y émulos en gloria y valor D. Nuño Sanz y D. Ramon de Moncada, quisieron lanzarse juntos al lugar del peligro.

XXIII.

Y sus naves con mucho silencio y cautela esploraron la costa durante toda la noche, y estuvieron en acecho, y cuando el albor de la mañana apareció en el oriente, dijo D. Nuño al rey:—«Señor! nada temais: por esta parte encontré lugar donde pudiéramos desembarcar felizmente.»—

XXIV.

Y la armada entera levó las anclas sin hacer el menor ruido, y se encaminó hácia el punto designado. Mas los paganos no bien de ello se hubieron apercibido, cuando levantaron hasta el cielo su gritería: y entonces el rey Don Jaime dijo, lleno de ardimiento y valor:—«Pronto, compañeros! adelante en nombre de Dios!»—

XXV.

Obedientes á esta voz D. Nuño Sanz, D. Ponce Hugo y D. Gerardo de Cervellon quisieron los primeros saltar en la enemiga tierra, y D. Guillen de Moncada lo hizo con la mayor decision y denuedo, y trás él su hermano D. Ramon con D. Gaston de Bearne, y luego el rey con todo su séquito de barones y ricos hombres.

XXVI.

Y en tanto que Don Jaime saltaba á tierra, D. Ramon de Moncada acometió valerosamente al enemigo, y con los bravos soldados de su mesnada arrolló las contrarias filas. Espantados los moros con el fuerte empuje, huyeron despavoridos y en desórden, y no hubo sarraceno que quedase con vida de cuantos estuvieron al alcance de las armas cristianas.

XXVII.

Cuando el rey hubo puesto pié á tierra y encontró ganado el primer encuentro, dijo enojado:—«Mucho nos duele! Batalla travóse sin que nos estuviésemos en ella! Malhaya! ¡Sús, caballeros! Seguidme, que tengo afan de ver sangre musulmana.»—

XXVIII.

Y montando Don Jaime á caballo, entróse tierra adentro con varios de los suyos, persiguiendo á los fugitivos. Peleando á derecha y siniestra, muchos fueron los enemigos que cayeron bajo el filo de su espada. Poco despues el monarca y los que le seguian vieron con placer la hueste numerosa de los sarracenos que se habia tomado posicion sobre un cerro.

XXIX.

Entónces distingue el rey á un moro armado de piés á cabeza que hácia él se dirigia, amenazándole con la punta de su lanza. Al columbrarle el rey, le dijo:—«Ríndete, malvado!»—Y el sarraceno respondió:—«Jamas estuve acostumbrado á rendirme!»—Y en tanto un caballero del séquito del rey le hirió de muerte.

XXX.

Y cuando Don Jaime vió mas léjos en el campo á Mem-Ladron que combatia con los sarracenos, dijo á D. Nuño:—«Acechad trás ese collado con Gil de Alagon y Arnaldo de Finisterra, en tanto que voy á vencer aquellos tres moros que mas allá distingo.»—

XXXI.

Mas, Gil de Alagon, desobedeciendo las órdenes del rey, se precipitó sobre dos sarracenos, hiriéndoles el rostro con sus puños, y Don Jaime entónces corriendo hácia D. Gil, le dijo:—«¡Qué! ¿Acaso no sabe el de Alagon el ordenamiento de buen doncel?»—

XXXII.

Y D. Gil de Alagon contestó:—«Señor rey! Sabed que aquí vine para matar infieles. Si es otra vuestra voluntad, podeis reprender al mal baron cuando os desobedece, pero no ofender de tal modo al buen doncel.»

XXXIII.

«Y sabed tambien que Gil de Alagon se separa desde ahora de vuestro servicio. Sarracenos matareis vos si os place; y donceles hay que sabrán batir á los guerreros de vuestro ejército, y aun á Gil de Alagon le será dado hacerlo.»—Y el rey le replicó:—«Id, miserable, id enoramala.»—

XXXIV.

Y la hueste se dirigió entónces hácia el collado cargando sobre los moros, y haciéndoles gran destrozo. Muy cerca de mil de los sarracenos cayeron allí sin vida; y espantados los demas, dando alaridos, huyeron internándose por la selva.

XXXV.

Y luego el rey volvióse al campo muy satisfecho de la jornada, y al verle Ramon de Moncada le dijo con razon y enojado:—«¿Qué hicisteis, señor rey? ¿Os habeis acaso propuesto perderos y perdernos á todos? Si lanzándoos al peligro sucumbierais, ¿quién de nosotros escaparia con vida de esta tierra?»—

XXXVI.

Guardó silencio el rey á estas palabras, y añadió D. Guillen de Moncada:—«En verdad que nos demostrais ser modelo de caballeros. Sin duda que ninguno hay tan valiente y esforzado como vos; mas con poco seso procedeis esponiéndoos así al peligro. No obreis otra vez así, señor rey, no obreis otra vez así.»—

XXXVII.

Y cuando la noche empezaba á difundir la sombra por el cielo, todos los barones pusieron en el campo sus avanzadas; y en tanto el xeque de Mallorca salia con toda su hueste de la capital, que hermosa aparecia en lontananza; y allí sobre los cerros de Portopí se preparó para la gran batalla.

XXXVIII.

Apresuróse Mem-Ladron á dar noticia de esto al rey, enviándole desde luego mensajeros. Entretanto vino la luz del alba y con ella se levantó la hueste toda. Llama el rey á los guerreros para que asistan al santo sacrificio de la misa que ordena celebrar; y acabado que fué, dijo el obispo D. Berenguer:

XXXIX.

—«Marchad, barones! puesto que vuestra mano ha empuñado las armas por la honra de Dios, Dios os acompañará en el combate y á todos os tendrá por suyos. Adelante, paladines! herid con golpes fuertes y certeros, que alcanzará el cielo el que de vosotros muera por la fe de Jesu-Cristo.»—

XL.

Y en seguida empezó á moverse la vanguardia, que se componia de los soldados de D. Guillem y D. Ramon de Moncada y de los templarios; y pronto se distinguió tras el collado á la horda sarracena, preparada para el combate; y dada la señal, con pavoroso estrépito se trabó la lid, haciendo cada parte cuanto podia.

XLI.

La vanguardia hizo esperimentar grandes daños al enemigo, porque los cristianos peleaban con denuedo por la fe de Cristo. Mas allí acabó peleando D. Guillem de Moncada su gloriosa carrera; allí murió tambien D. Ramon de Moncada como un héroe defendiendo su estandarte, y con ellos el valiente Desfar y Hugo de Mataplana, el buen trovador.

XLII.

. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .


* * *

Hallábase ya derrotado y vencido el ejército de Infantilla, y las armas de la hueste del rey Don Jaime apenas encontraban ya enemigos que vencer por aquellos alrededores. Plugo á Dios dar á los infieles el castigo que merecian, y dijo el valeroso monarca: —«Entremos en la ciudad!»—

* * *

Y pronto se vió tremolar sobre las torres de sus muros el pabellon aragonés, y reducido á cenizas el de Mahoma: y D. Nuño, con muestras de verdadero gozo, dijo á Don Jaime:—«Señor rey! esta es la puerta de la ciudad que ya os pertenece, tomadla ante todo, y sed vos el primero que entre por ella.»—Y en seguida fué aclamado y victoreado por rey de Mallorca.

—«Adelante! adelante! dijo Don Jaime á sus prelados y barones, cuando vió á la hermosa ciudad llena de escombros, estended vuestras miradas; y pues tenemos segura la posesion de la capital, podeis desceñiros el casco, que con el ausilio de Dios, está ya conquistada la isla de Mallorca.»—

* * *

Y entonces el rey para descansar de las fatigas de aquel dia, y para reponerse del daño que habia esperimentado, se quitó el yelmo, depuso su espada y se desnudó de su armadura. Y luego esclamó:—«Honremos á Mallorca, colmándola de beneficios.»—

* * *

Y ya que el rey, ó Dios mio, ha dejado las armas que con tanto esfuerzo ha empleado en honra y servicio vuestro; ya que las afiladas lanzas están descansando sin que arranquen á los combatientes lágrimas ni lamentos, razon es que suspenda mis versos y dé fin á mi canto.Separador (Obras rimadas p129).jpg