Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ/Epístola del Apóstol Sant Pau als Philipians

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


EPISTOLA
DEL
APOSTOL SANT PAU ALS PHILIPIANS.
CAPITOL I.

Afecte de Pau als Philipians, y fruyt de sas presons en los fiels. Los exorta á sufrir treballs per Christo.

pau y Timotheu, servos de Jesu-Christ, á tots los sants en Christo Jesús que están en Philippi, ab los bisbes y diacas:
2 Gracia á vosaltres, y pau de Deu nostre Pare y del Senyor Jesu-Christ.
3 Gracias dono á mon Deu cada vegada quem recordo de vosaltres;
4 Pregant sempre ab goitg per tots vosaltres en totas mas oracions,
5 Per vostra comunicació en l'Evangeli de Christo, desdel primer dia fins ara:
6 Tenint per cert aixó mateix, que aquell que comensá en vosaltres la bona obra, la perfeccionará fins al dia de Jesu-Christ:
7 Axí com es just que jo pensia aixó de tots vosaltres, perquéus tinch en mon cor; y en mas cadenas, y en la defensa, y confirmació del Evangeli, tots vosaltres sou participants de mon goitg.
8 Perqué Deu m'es testimoni de quina manera vos amo á tots vosaltres en las entranyas de Jesu-Christ.
9 Y lo queus demano es, que vostra caritat abundia mes y mes en ciencia y en tot coneixement.
10 Peraqué aprobeu lo millor, y siau sincers, y sens ofensa fins al dia de Christo.
11 Plens de fruyt de justicia per Jesu-Christ á gloria y alabansa de Deu.
12 Emperó, germans, voldría que sabesseu, que las cosas quem han succehit han contribuit mes al profit del Evangeli:
13 De manera que mas cadenas s'han fet notorias en Christo en tot lo Pretori, y en lots los demés llochs;
14 Y molts dels germans en lo Senyor, cobrant ánimo per mas cadenas, son mes atrevits en parlar la paraula de Deu sens temor.
15 Es veritat que alguns predican á Christo per enveja, y com per tema; mes altres ho fan també de bona voluntat.
16 Uns per caritat, sabent que jo he estat posat pera la defensa del Evangeli;
17 Mes altres predican á Christo per contenció, no sincerament, crehent aumentar l'aflicció á mas cadenas.
18 ¿Y que? Ab tal que Christo sia de totas maneras predicat, sia en pretext ó en veritat: y en aixó me regositjo, y encara me regositjaré.
19 Puix sé que aixó sem convertirá en salvació, per vostra oració, y per l'auxili del Esperit de Jesu-Christ.
20 Segons ma viva expectació y esperansa que tinch de que en ninguna cosa seré confós, ans be ab entera confiansa, com sempre també será ara Christo glorificat en mon cos, sia per vida, sia per mort.
21 Perqué pera mi lo viurer es Christo, y lo morir es guany.
22 Mes si visch en la carn, aqueix es lo fruyt de mon treball: ab tot jo no sé lo que esculliré.
23 Perqué jo'm trobo apretat per dos costats: tinch desitg de ser deslligat de la carn, y de estar ab Christo, lo que es molt millor:
24 Ab tot, lo permaneixer en la carn es més necessari pera vosaltres.
25 Y confiat d'aixó, sé que permaneixeré y continuaré ab tots vosaltres, pera profit vostre y goitg de la fe:
26 A fi de que vostre regositg abundi per mi en Jesu-Christ, mediant lo meu retorn á vosaltres.
27 Procurau solament en que vostra conversació sia digna del Evangeli de Christo, peraqué vaja á véure'us, ó estiga ausent, oyga de vosaltres que permaneixeu unánims en un mateix esperit, treballant units en la fe del Evangeli:
28 Y en res vos fassan por vostres contraris; lo qual per'ells es una senyal clara de perdició, peró pera vosaltres ho es de salvació, y aixó de Deu:
29 Perqué á vosaltres vos es donat Christo, no tant sols que cregau en ell, sinó que patiu també per amor d'ell.
30 Tenint lo mateix conflicte que vegereu en mi, y que ara ohiu estar en mi.

CAP. II.

Los exorta á l'unió y caritat fraternal, á l'humilitat, y á l'obediencia ab l'exemple de Jesu-Christ: recomana y alaba á Timotéu y á Epaphrodito.
Per lo tant, si hi ha alguna consolació en Christo, si algun refrigeri de caritat, si alguna comunicació d'Esperit, si algunas entranyas de compassió,
2 Feu cumplert mon goitg, sentint tots una mateixa cosa, tenint una mateixa caritat, un mateix esperit, uns mateixos pensaments:
3 Que no's fassa res per tema, ni per vanagloria, sinó que ab humilitat d'esperit consideria cada qual per superior als altres;
4 No atenent sols á las cosas que son sevas propias, sinó á las dels altres.
5 Yl mateix ánimo hi haja en vosaltres que hi hagué també en Christo Jesús;
6 Lo qual, essent en la forma de Deu, no tingué per usurpació lo ser ell igual á Deu,
7 Sinó ques reduhí á sí mateix á no res prenent la figura de servo, fet á semblantsa dels homes, y trobat en la condició com á home:
8 Se humillá á sí mateix, fet obedient fins á la mort, y mort de creu.
9 Per lo qual Deu també lo exaltá altament, y li doná un nom que es sobre tot nom;
10 A fi de que al nom de Jesús se doblia tot genoll de las criaturas que están en los cels, en la terra, y en los inferns;
11 Y tota llengua confessia que Jesu-Christ es lo Senyor per gloria de Deu Pare.
12 Per lo tant, caríssims meus, axís com fóreu sempre obedients, treballau ab temor y tremolant en la obra de vostra salvació, no sols com en ma presencia, sinó molt mes ara en ma ausencia:
13 Puix Deu es lo qui obra en vosaltres, axí lo voler com l'obrar, segons son beneplácit.
14 Y feu totas las cosas sens murmuració y disputas,
15 Peraqué siau irreprensibles y sencills, fills de Deu sens mácula en mitg d'una nació depravada y perversa; entrels quals resplandiu com lluminars en lo mon,
16 Conservant la paraula de vida, pera gloria meva en lo dia de Christo, de que jo no he corregut en va, ni he treballat en va.
17 Encaraqué jo sia immolat sobrel sacrifici y víctima de vostra fe, men regositjo y men congratulo ab tots vosaltres.
18 Y d'aixó mateix regositjaus vosaltres y congratulauvos ab mi.
19 Y espero en lo Senyor Jesús que prompte vos enviaré á Timotheu, pera cobrar jo també bon ánimo al saber l'estat de vostras cosas.
20 Perqué no tinch ningú possehit de igual ánimo, qui ab un afecte sincer se interessia tant per vosaltres.
21 Perqué tots buscan sas propias cosas, y no las que son de Jesu-Christ.
22 Puix ja sabeu vosaltres per experiencia, que com un fill respecte de son pare, ell ha servit ab mi en l'Evangeli.
23 A ell donchs espero enviarvos tant prest com jo haja vist l'estat dels meus negocis.
24 Y confío en lo Senyor que jo mateix vindré quant antes á vosaltres.
25 Y he judicat necessari enviarvos á Epaphrodito, germá, coadjutor, y company meu en milicia, y vostre messetger quem ha assistit en mas necessitats:
26 Perqué ell ansiava estar entre tots vosaltres, y estava angustiat, perqué havíau sabut que havía estat malalt.
27 Y certament estigué malalt, y casi á la mort; mes Deu tingué misericordia d'ell, y no sols d'ell, sinó també de mi, peraqué jo no tingués tristesa sobre tristesa.
28 Y axí l'he enviat mes prompte, á fi de que vehentlo vos regositjeu de nou, y jo estiga sens tristesa.
29 Rebeulo donchs ab tota alegría en lo Senyor, y ab lo honor degut á semblants personas.
30 Perqué per l'obra de Christo estigué á la mort, esposant sa vida pera suplir la falta de vostres serveys envers mi

CAP. III.

Diferencia de la lley y de la fe. Dels falsos Apóstols enemichs de la creu de Christo.
1 En lo demés, germans meus, regositjaus en lo Senyor. A mi certament nom es molest l' escriureus las mateixas cosas, y á vosaltres vos es necessari.
2 Guardaus dels cans, guardaus dels mals operaris, guardaus de l'incisió.
3 Perqué nosaltres som la circumcisió, los que servim á Deu en esperit, yns gloriam en Christo Jesús, y no tenim contiansa en la carn:
4 Encaraqué jo podría tenir també confiansa en la carn. Si algú creu que té de que confiar en la carn, jo mes,
5 Que he estat circumcidat al vuyté dia, del llinatge d'lsrael, de la Tribu de Benjamí, Hebreu d'Hebreus; en quant á la lley, Fariseu;
6 En quant á zel, perseguidor de l'Iglesia de Deu; en quant á la justicia ques de la lley, he viscut irreprensible.
7 Mes las cosas quem fóren guanys las he reputadas com perduas per Christo.
8 Y en veritat tot ho tinch per perdua per l'excellencia del coneixement de Jesu-Christ Senyor meu; per amor del qual tot ho he perdut, y ho conto com fems, ab tal que guanyia á Christo,
9 Y sia trobat en ell, sens tenir ma propia justicia, que es de la lley, sinó la ques per la fe de Christo Jesús: la justicia, ques de Deu per la fe;
10 Peraqué puga coneixer á ell, yl poder de sa resurrecció, y la comunicació de sos sufriments, essent conforme á sa mort;
11 Per si d'alguna manera puch arribar á la resurrecció ques dels morts:
12 No que l'haja alcansada ja, ni que sia jo perfet; emperó seguesch ma carrera, per véurer si d'alguna manera puch alcansar alló pera lo qual vaitg esser pres de Christo Jesús.
13 Germans, jo no considero haverho ja alcansat; mes jo fas aixó olvidant las cosas que quedan derrera, y avantsantme á las que están devant,
14 Corro envers la marca per' alcansar lo premi de la alta vocació de Deu en Christo Jesús.
15 Y axí siam tots los que som perfets d'un mateix sentiment: y si en alguna cosa pensau d'altra manera, Deu també vos ho revelará.
16 Mes en quant á lo que havem ja arribat, tingam uns mateixos sentiments, y permanescam en una mateixa regla.
17 Siau, germans, imitadors meus y no perdeu de vista als que caminan axí, segons l'exemple que teniu nostre.
18 Perqué molts caminan, (dels quals vos he dit altras vegadas, y ara ho repetesch plorant) que son enemichs de la creu de Christo;
19 Lo fi dels quals es la perdició; lo Deu dels quals es son ventre, y la gloria dels quals es en sa confusió que gustan de cosas terrenals.
20 Emperó nostra conversació es en los cels, d'ahont esperam també al Salvador nostre Senyor Jesu-Christ,
21 Lo cual transformará nostre vil cos pera ferlo semblant á son cos gloriós, segons aquell poder ab que pot subjectar també á sí totas las cosas.

CAP. IV.

Ultima exortació del Apóstol á la práctica de totas las virtuts, y son agrahiment per lo socorro que li havian enviat.
1 Per lo tant, germans meus caríssims y molt desitjats, que sou mon goitg y ma corona, perseverau axí ferms en lo Senyor, amats meus.
2 Prego á Evodia, y suplico á Syntique, que sian del mateix sentiment en lo Senyor.
3 Y també te demano, company fiel, que ajudias á aquellas que treballaren ab mi en l'Evangeli ab Climent, y ab los demés quem ajudaren, los noms dels quals están en lo llibre de la vida.
4 Regositjaus sempre en lo Senyor, y altra vegada vos ho dich, Regositjaus.
5 Sia notoria vostra modestia á tots los homes. Lo Senyor está prop.
6 No tingau afany per cosa alguna, ans be en totas las cosas, ab pregarias, y súplicas, ab acció de gracias, sian presentadas á Deu vostras peticions.
7 Y la pau de Deu, que sobrepuja á tot enteniment, guardia vostres cors, y vostres sentiments en Christo Jesús,
8 Per lo demés, germans, tot lo ques verdader, tot lo ques honest, tot lo ques just, tot lo ques sant, tot lo ques amable, tot lo ques de bona fama, si hi ha alguna virtut, si hi ha alguna alabansa, pensau en cosas.
9 Lo que haveu aprés, y rebut, y ohit, y vist en mi, aixó feu; yl Deu de la pau será ab vosaltres.
10 Me he regositjat sobre manera en lo Senyor, de que ja per fi haja tornat á florir vostre cuydado envers mi: puix encaraquél teníau, emperó vos faltava l'oportunitat,
11 Nou dich per rahó de necessitat; puix ja he aprés á contentarme del estat en quem trobo.
12 Y sé víurer humiliat, y sé víurer en abundancia; per totas parts, y á totas las cosas estich avesat á estar saciat y á sufrir fam, á tenir abundancia, y á patir miseria.
13 Tot ho puch en Christo quem conforta.
14 Ab tot haveu fet be en haver participat de ma tribulació.
15 Ja sabeu vosaltres, Philipians, que en lo principi del Evangeli, quant vaitg partir de Macedonia, ninguna Iglesia comunicá ab mi respecte de donar y rébrer, sinó vosaltres sols:
16 Puix una y dos vegadas m'enviareu á Thessalónica lo que jo necessitava.
17 No es que jo desitgia dádivas, sinó que cerco fruyt que abundia á vostre compte.
18 Axí que tot ho tinch, y estich abundant y plé, havent rebut per Epaphrodito lo quem enviareu com olor de suavitat, hostia accepta, agradable á Deu.
19 Peró mon Deu suplirá totas vostras necessitats, segons sas riquesas en la gloria per Christo Jesús.
20 Y sia á Deu y nostre Pare gloria per los sigles dels sigles. Amen.
21 Saludau á tots los sants en Christo Jesús.
22 Los germans que están ab mi vos saludan. Vos saludan tots los sants, principalment los que son de casa de César.
23 La gracia de nostre Senyor Jesu-Christ sia ab tots vosaltres. Amen.