Obras del poeta valenciá Ausias March/Dedicatòria

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaA LO RAT-PENAT
Societat d' amadors de les glories de Valencia
y son antich realme.
___________

Excm. Senyor: 

 La organisació de la societat Lo Rat-Penat, la restauració dels Jochs Florals y la justa y noble afició despertada entre mos compatricis los distingits poetas valencians moderns, à trobar en nostra llengua patria, n' es lo que m' han mogut á donar publicitat á las obras de nostre compatrici lo famós y elegantíssim poeta Mossen Ausias March.
 Estas obras cada vegada que han sigut impresas ho han estat baix la protecció de personas distingidas. Avuy al reimprimirlas, desitjo posarlas al amparo de la societat que V. E. tan dignament presideix, si es que la societat Lo Rat-Penat se digna honrar al mestre de nostres poetas Ausias March y á mí, admetent la dedicatoria de las citadas obras.
 Ningú mellor que la societat, que es lo fidel guardia de las glorias valencianas, pot apreciar en son just valor la intenció que 'm guía al portar á terme la publicacio d' eixas obras. Mon anhel no es altre que lo de donar mes gloria al pais ahont vaig neixer y que, sens deixar de ser espanyol, no s' avergonyeix de esser valenciá.

 Lluny de desdenyarse, donchs, la societat que V. E. presideix ab tant gran zel, de admetre esta dedicatoria, crech de tot cor que es dignará aceptarla, honrant al poeta que meresqué lo sobre nopi de Petrarca Valenciá.

Excm. Senyor.
De V. E. S. H. y R. S.
Francesch Fayos Antony.

 Barcelona 18 Novembre de 1883.

 Excm. Senyor President de la Societat valenciana «Lo Rat-Penat». En vista de la nostra dedicatoria, la Societat valenciana Lo Rat-Penat va dignarse contestar lo següent:

 Honorable Senyor:

 Lo Rat-Penat societat d' amadors de les glories valencianes, com sempre que d' enaltir á sos ilustres fills se tracta, ha rebut ab molt plaher vostra comunicació, en la qual habeu demostrat lo carinyo que verament sentiu per nostra renaixensa, honrantla ab la dedicatoria de la nova edició que de les «Obres del insigne poeta Mossen Ausias March», acabeu de dur á efecte.
 Al realiçarla atesa vostra competencia y moltísima afició que sentiu per les coses d' esta terra, ahon vereu la primera llum del dia, no ductém haureu tingut presents les mes acertades y aplaudides reproduccions de les célebres obres de nostre gran poeta especialment en la reimpresió d' elles feta en eixa ciutat de Barcelona l' any 1560 per Claudi Bornat qu' es, segons opina l' eminent historiador de la literatura espanyola M. G. Tielenor, la mes completa y acás també la mes correcta de quantes en distintes ocasions, han segut estampades.
 Baix tal supost, segurament habeu prestat un senyalat servici á la nostra literatura y aquesta Societat que inmereixcudament represente y que tant per son esplendor s' interesa, no pot menys de felicitarvos y donarvos les gracies per vostre bon recort y estimable fineça, al dedicarli la edició qu' habeu fet del llibre de nostre inmortal poeta.
 Lo qual se vos comunica pera vostra satisfacció y consiguients efectes.
 Deu vos guart molts anys. Valencia 10 de Desembre de 1883.

 Lo President, Lo Secretari general,
 Ferran Reig y García. Esteve Angresola.Sr. En Francesch Fayos Antony.