Pàgina:1984 803303 Alteració del nom dels municipis.pdf/1

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
 664 DECRET 74/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el procediment per a l'alteració del nom dels municipis.

 La Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978, disposa en l'article 3.r 2 que "les altres llengües espanyoles també seran oficials en les respectives Comunitats Autònomes d'acord amb els seus Estatuts". L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana aprovat per Llei Orgànica 5/1982, de primer de juliol, estableix en l'article 7.è que "els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el castellà", "La Generalitat Valenciana garantirà l'ús normal i oficial d'ambdues llengües", i afegeix "Hom atorgarà protecció i respecte especials a la recuperació del valencià".

 La Llei de les Corts Valencianes 4/1983, de 23 de novembre d'Ús i Ensenyament del Valencià acompleix aquesta finalitat quan regula en l'article 15 la determinació dels noms dels municipis, i disposa en l'article 34 que "El Govern Valencià assumirà la direcció tècnica i la coordinació del procés d'ús i ensenyament del valencià assessorant totes les Administracions Públiques i particulars, i prenent les mesures que calguen per fomentar l'ús i l'extensió del valencià" i autoritza, en la Disposició Final Primera, el Consell de la Generalitat Valenciana a l'adopció de quantes disposicions reglamentàries calguen per a l'aplicació i desplegament del que es disposa en aquesta Llei.

 D'acord amb l'article 31.8 de l'Estatut d'Autonomia i l'article primer, dos, tres, del Reial Decret 695/1979, de 13 de febrer, sobre transferència de competències de l'Administració de l'Estat en matèria d'Interior, la Generalitat Valenciana té competència exclusiva sobre el règim del nom dels municipis del seu territori.

 Atés que el canvi de nom oficial dels municipis per raons estrictament lingüístiques, o la denominació en les dues llengües de la Comunitat, no està previst en la legislació vigent en matèria de Règim Local, i que només s'hi preveu l'informe de la Reial Acadèmia de la Historia en els canvis de nom motivats per "raons de caràcter històric o tradicional", segons que disposa l'article 38 del Reglament de Població i Demarcació Territorial; i havent la necessitat que en aquests expedients s'emeta l'informe per un òrgan qualificat, hom estima que segons que disposa l'article 34 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, el Gabinet d'Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, és l'òrgan idoni per a lliurar l'informe susdit.

 I en conseqüència, d'acord amb el que disposen els articles 16, apartat g), i 35, apartat c) de la Llei de Govern Valencià, a proposta de l'Honorable Sr. Conseller de Governació i feta la deliberació prèvia del Consell en la sessió celebrada el 30 de juliol de 984,

DECRETE:

Article 1.r
 1. Els municipis no podran usar noms que no hagen estat autoritzats d'acord amb els tràmits reglamentaris.

 2. No s'autoritzarà un canvi de nom quan el proposat siga idèntic a un altre existent o puga produir confusió en l'organització dels serveis públics.