Pàgina:1992 824651 Alteració del nom dels municipis.pdf/2

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

 2. Els municipis no podran usar noms que no hagen estat autoritzats d'acord amb els tràmits reglamentaris previstos en aquest decret.
 3. La denominació del municipi podrà ser en castellà o en valencià, o en les dues Llengües. Els municipis que tinguen denominació en les dues Llengües hauran d'utilitzar el seu nom en forma bilingüe.
 4. No S'autoritzarà l'alteració del nom quan el proposat siga idèntic a un altre existent o puga produir confusions en la identificació de les administracions públiques.

Article segon
 L'expedient d'alteració del nom dels municipis s'iniciarà mitjançant acord de l'ajuntament en ple, adoptat després de l'informe de la secretaria i amb el quòrum exigit per l'article 47.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, amb instrucció de l'expedient on es raone i es justifique adequadament el canvi que es proposa amb els informes de particulars o d'entitats amb autoritat sobre el tema.

Article tercer
 L'acord d'alteració del nom del municipi, adoptat segons determina l'article anterior, seguirà els següents tràmits:

 a) Exposició al públic pel termini d'un mes, mitjançant anuncis en el bulletí oficial de la província i en el tauler d'edictes de l'ajuntament, perquè els interessats puguen formular reclamacions.
 b) Resolució de les reclamacions presentades amb el quòrum assenyalat.
 c) Si no hi ha reclamacions, s'unirà a l'expedient el corresponent certificat acreditatiu expedit pel secretari de la corporació, i no caldrà adoptar un nou acord.
 d) Remesa de l'expedient a la Conselleria d'administració Pública, després de completada la tramitació.


Article quart
 1. Vist l'expedient tramés per l'ajuntament i els informes justificatius sobre l'alteració de denominació, la Conselleria d'Administració Pública sol•licitarà informe a l'òrgan competent en matèria de política lingüística de la Generalitat Valenciana qui, en els casos que considere oportú, elevarà consulta al Consell Valencià de Cultura.
 2. L'òrgan competent en matèria de política lingüística haurà de trametre informe en el termini d'un mes a partir de la data de sol•licitud formulada per la Conselleria d'administració Pública.


Article cinquè
 1. Si l'informe emès és favorable a l'alteració de la denominació del municipi, la Conselleria d'administració Pública elevarà proposta de resolució al Govern Valencià, que resoldrà.
 El decret del Govern Valencià es notificarà a l'entitat local i es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 2. La Conselleria d'administració Pública comunicarà l'alteració de la denominació del municipi a l'administració de l'Estat perquè l'anote en el Registre d'Entitats Locals i la publique en el Butlletí Oficial de l'Estat.


Article sisè
 1. Si l'informe emès és desfavorable a l'alteració de la denominació proposada per l'ajuntament, la Conselleria d'administració Pública el trametrà a l'ajuntament interessat i li concedirà un tràmit d'audiència d'un mes perquè, mitjançant acord plenari i amb el quòrum requerit en l'article 47.2.d) de