Pàgina:1992 824651 Alteració del nom dels municipis.pdf/3

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

la Llei 7/1985, de 2 d'abril, manifeste si accepta les alternatives proposades.
 2. Si l'ajuntament en l'acord plenari accepta les alternatives, la Conselleria d'administració Pública l'elevarà al Govern Valencià perquè resolga d'acord amb el que preveu l'article anterior.
 3. En 91 cos que l'ajuntament presente i al·legue la documentació que considere convenient per a defensar la seua proposta d'alteració, la Conselleria d'administració Pública la trametrà a l'òrgan competent en matèria- de política lingüística que va emetre l'informe, el qual s'hi pronunciarà en un termini de 15 dies.

Article setè
 1. Acabada la tramitació, la Conselleria d'administració Pública elevarà proposta de resolució al Govern Valencià, el qual resoldrà.
 2. El decret del Govern Valencià es notificarà a l'entitat local interessada i es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Article vuitè
 El procediment establert en els articles anteriors s'aplicarà als canvis de nom dels nuclis de població que constituesquen entitats locals d'àmbit inframunicipal.


DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

 Els expedients d'alteració del nom dels municipis iniciats abans de la data d'entrada en vigor d'aquest decret, s'adaptaran quant a la seua resolució al procediment previst en aquest sense perjudici que es conserven els actes vàlidament celebrats en la seua tramitació, particularment en allò que fa referència a acords municipals i a informes emesos per òrgans consultius.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 Es derogat el Decret 74/1984, de 30 de juliol, del Govern Valencià i totes les disposicions que s'oposen a allò que estableix aquest-decret.


DISPOSICIONS FINALS

Primera
 S'autoritza el Conseller d'administració Pública perquè dicte les disposicions que calguen per al desplegament d'aquest decret.

Segona
 Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el ‘'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 València, 13 d'abril de 1992

El President de la Generalitat Valenciana
JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d'Administració Pública,
EMÈRIT BONO I MARTÍNEZ