Pàgina:1993 829808 Sant Vicent del Raspeig.pdf/1

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
 2726 Decret 207/1993, de 9 de novembre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi de San Vicente del Raspeig. [93/7324]

 L'ajuntament de San Vicente del Raspeig, en sessió plenària celebrada el dia 31 de març de 1993, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma bilingüe Sant Vicent del Raspeig en valencià i San Vicente del Raspeig en castellà.

 La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria d'Educació i Ciència considera que és correcta en valencià la grafia de Sant Vicent del Raspeig, i no procedeix cap informe per a la forma en castellà San Vicente del Raspeig, que és la denominació oficial.
 La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l'article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

 Per tant, vist l'expedient instruït per l'Ajuntament de San Vicente del Raspeig per a l'alteració de la denominació actual del municipi per la forma bilingüe Sant Vicent del Raspeig en Valencià y [i] San Vicente del Raspeig en castellà, on s'acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d'Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 9 de novembre de 1993


Decrete

Article únic
 L'actual municipi de San Vicente del Raspeig, de la província d'Alacant, adoptarà la forma bilingüe Sant Vicent del Raspeig en valencià i San Vicente del Raspeig en castellà. Les referències que a l'antic nom hagen fet els òrgans de l'Estat i altres organismes públics, s'entendran fetes, a partir de la publicació d'aquest decret al Butlletí Oficial de l'Estat, a la nova denominació.
 Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, després de la comunicació prèvia preceptiva al Govern Valencià, recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d'aquest decret en el Butlletí Oficial de l'Estat, segons que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals desena i onzena de l'esmentada Llei 30/1992), sense perjudici que els interessats puguen exercitar qualsevol altre recurs que estimen oportú.


 València, 9 de novembre de 1993


El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d'Administració Pública,
LUIS BERENGUER FUSTER