Pàgina:1994 830517 l'Alfàs del Pi.pdf/1

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

DECRET 22/1994, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi d'Alfaz del Pi per la forma en valencià de l'Alfàs del Pi. [94/0947]

 L'Ajuntament d'Alfaz del Pi, de la província d'Alicante, en sessió del dia 22 d'ocutbre de 1993, va acordar definitivament el canvi del nom actual del municipi per la forma en valencià de l'Alfàs del Pi.
 La Direcció General de Política Lingüística, de la Conselleria d'Educació i Ciència, considera correcta en valencià la grafia l'Alfàs del Pi.
 La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l'article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l'expedient instruït per l'Ajuntament d'Alfaz del Pi per a l'alteració de la denominació actual del municipi per la forma tradicional en valencià de l'Alfàs del Pi, en el qual s'acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d'Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 8 de febrer de 1994,


Decrete

Article únic
 L'actual municipi d'Alfaz del Pi, de la província d'Alicante, adoptarà la forma tradicional en valencià de l'Alfàs del Pi. Les referències que a l'antic nom hagen fet els òrgans de l'Estat i altres organismes públics s'entendran fetes, a partir de la publicació d'aquest decret en el Butlletí Oficial de l'Estat, a la nova denominació.

Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, és procedent interposar, després de la comunicació prèvia preceptiva al Govern Valencià, recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d'aquest decret en el Butlletí Oficial de l'Estat, de conformitat amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals