Pàgina:1994 833058 Gandia.pdf/1

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

DECRET 229/1994, de 8 de novembre, del Govern Valencià, pel qual aprova el canvi de denominació del municipi de Gandía [94/8101]


 L'ajuntament de Gandía, en la sessió plenària del dia 3 de març de 1994, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma valenciana de Gandia.
 La Direcció General de Política Lingüística, de la Conselleria d'Educació i Ciència considera que és correcta en valencià la grafia Gandia.
 La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d'Us i Ensenyament del Valencià, disposa en l'article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

 Per tant, vist l'expedient instruït per l'ajuntament de Gandía per al canvi de la denominació actual del municipi per la de Gandia, on s'acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d'Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 8 de novembre de 1994,


Decrete:

Article únic
 L'actual municipi de Gandía, de la província de València, adoptarà la forma en valencià de Gandia. Les referències que a l'antic nom hagen fet els òrgans de l'estat i altres organismes públics, s'entendran fetes, a partir de la publicació d'aquest decret al Butlletí Oficial de l'Estat, a la nova denominació.

 Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, és procedent interposar-hi, després de la comunicació prèvia preceptiva al Govern Valencià, recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia de la publicació d'aquest decret en el Butlletí Oficial de l'Estat, de conformitat amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 37.1, 57.2.f) i 58 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (disposicions addicionals deu i onze de l'esmentada llei 30/1992), sense perjudici que les persones interessades exercesquen qualsevol altre recurs que consideren oportú.

 Valencia, 8 de novembre de 1994

El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d'Administració Pública,
LUIS BERENGUER FUSTER