Pàgina:2001 M3133 Guardamar de la Safor.pdf/2

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

òrgans de l'estat i altres organismes públics s'entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.
 Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, pertoca interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que establixen els articles 48, 109.c) i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen exercir qualsevol altra via que estimen oportuna.


 València, 2 d'abril de 2001

El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El conseller de Justícia i Administracions Públiques,
CARLOS GONZÁLEZ CEPEDA