Pàgina:2006 F14222 Vila-real.pdf/1

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
  DECRET 180/2006, d'1 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi de Villarreal/Vila-real per la forma exclusiva en valencià Vila-real. [2006/F14222]


 L'Ajuntament de Villareal/Vila-real, en la sessió del dia 27 de febrer de 2006, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma exclusiva i tradicional en valencià de Vila-real.
 El Ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió del dia 6 d'octubre de 2006, va adoptar acord en què informava favorablement el canvi de denominació proposat.
 La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d'Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l'article 15.1 que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.
 Per tot això, vist l'expedient instruït per l'Ajuntament de Villarreal/Vila-real per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma tradicional i exclusiva en valencià Vila-real, en que s'acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Justícia, Interior i Administracions Públiques i prèvia deliberació del Consell, en la reunió del dia 1 de desembre de 2006,


Decrete

Article únic
 El municipi de Villarreal/Vila-real, de la província de Castelló, adoptarà la denominació tradicional i exclusiva en valencià de Vilareal. Les referències que a l'antic nom hagueren realitzat els òrgans de l'estat i altres organismes públics s'entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.
 Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'este decret, de conformitat amb el que estableixen els articles 48, 109.c) i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 de gener, i amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Adminis-