Pàgina:2010 389 Alfara de la Baronia.pdf/1

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Num. 6187 / 19.01.2010 1821

Conselleria de Solidaritat i Ciutadania
DECRET 16/2010, de 15 de gener, del Consell, pel qual
s'aprova el canvi de denominació del municipi d'Alfara de
Algimia per la forma exclusiva en valencià d'Alfara de la
Baronia. [2010/389]

 L'Ajuntament d'Alfara de Algimia, en sessió del dia 27 d'abril de 2009, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma exclusiva en valencià d'Alfara de la Baronia.
 El Ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en sessió de 27 de novembre de 2009, va acordar informar favorablement sobre el canvi de denominació proposat.
 La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d'Ús i Ensenyança del Valencià, disposa en l'article 15.1 que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.
 Per raó de tot així, vist l'expedient instruït per l'Ajuntament d'Alfara de Algimia per a la modificació de la denominació actual del municipi per la forma exclusiva en valencià d'Alfara de la Baronia, en el qual s'acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Solidaritat i Ciutadania i prèvia deliberació del Consell, en la reunió del dia 15 de gener de 2010,

DECRETE


Article únic
 El municipi d'Alfara de Algimia, de la província de València, adoptarà la denominació exclusiva en valencià d'Alfara de la Baronia. Les referències que a l'antic nom s'hagueren realitzat pels òrgans de l'Estat i altres organismes públics s'entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.
 Contra el present decret, que posa fi a la via administrativa, procedix interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació d'este decret, de conformitat amb el que establixen els articles 48, 109.c) i 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot així sense perjuí que els interessats puguen exercitar qualsevol altra via que estimen oportuna.

 València, 15 de gener de 2009

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Solidaritat i Ciutadania, RAFAEL BLASCO CASTANY