Pàgina:Ara ojats queus fan a saber de part del senyors diputats del General de la ciutat y Regne de Valencia (BNC, F.Bon. 6605).pdf/1

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

A

RA ojats queus fan a saber de part dels senyors Diputats del General de la Ciutat y Regne de Valencia, a totes y qualseuol persones de qualseuol estament, y condicio sien. Com per lo Illustrissim y Excellentissim senyor don Iuan de Sandoual Marques de Villamiçar, Lloctinent y Capita general per sa Magestat de dita Ciutat y Regne de Valencia, los es estat lliurat vn Memorial de capitols senyalat de la ma de Ortiz Secretari, fets y ordenats per execucio dels Furs fets en les vltimes Corts generals, celebrades als regnicols del dit Regne en la dita Ciutat, en lo Any 1604. Y per la prefata Real Magestat del Rey don Phelip nostre senyor aprouats y decretats, pera la introductio, bona administracio, exactio, y custodia dels quatre drets, dels Nayps, Sal, Ney, y Sombreros, imposats per los dits furs: y vna Real lletra de sa Magestat, despachada per Chancelleria en la Ciutat de Valladolid, a vj. de Dehembre del any m dc v. manant se posas en execucio per los dits Diputats lo contengut en dits Capitols, conforme a la precissa voluntat de dita Real Magestat en dita Real lletra declarada. Perço per deguda execucio de dits Furs, lletres, y manaments Reals, proueheixen, e manen sien publicats ab veu de publica crida los dits, e de jus escrits Capitols del serie y tenor seguent.


 1Primo, que en respecte del dret que ab lo capitol segon dels Furs Nayps.respectants la materia de les galeres y custodia maritima del present Regne se determina fos imposat sobre los Nayps, ha paregut que pera sa deguda exactio se faça crida publica en la present ciutat de Valencia, y en los llochs de sa contribucio, y en les demes ciutats, viles, y llochs del Regne en vn mateix dia, ordenant que dins trenta dies despres de la publicacio de la dita crida en respecte de la dita Ciutat, y dins quinze en respecte de les altres ciutats, viles, y llochs del Regne, totes les persones en poder de les quals per via directa, o indirecta hi haura, o trobaran estampes, emprentes, motles, y altres qualseuol aparells pera fer estampar Nayps, tinguen obligacio de portar, lliurar, y entregar aquells y aquelles en mans y poder dels arrendadors del dit dret, o dels Diputats, y de sos Oficials, mijançant acte publich. Y axi mateix hajen de portar, y entregar dins lo dit termini totes les baralles y jochs de Nayps nous, y vells que llauors hi haura en lo present Regne, ciutats, viles, y llochs de aquells als sobredits; ab que als que manifestaran, lliuraran, y entregaran dites estampes, aparells, y nayps, sels pague lo just valor de allo que lliuraran: sots pena als contrauenints a les dites coses, o cascuna de aquelles, si sera persona plebeya, de que haja de seruir en les galeres sens sou, ni estipendi algu com a remer forçat per temps

de tres