Pàgina:Ara ojats queus fan a saber de part del senyors diputats del General de la ciutat y Regne de Valencia (BNC, F.Bon. 6605).pdf/3

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

actualment al dispost y ordenat en dits capitols, y qualseuol de aquells; pero encara encorreguen los que ab llegitima informacio y proua constara auer contrauengut als dits capitols, y qualseuol de aquells, y a les coses ordenades, y expressades en aquells respectiuament; ab tal que la acusacio se haja de fer dins quatre mesos despres de comes lo delicte; y que passats estos reste prescrit, y nos puga inquirir contra quil haura comes.

6 Item, que sempre que als arrendadors pareixera ser necessari pera resecar los fraus que en los dits drets se porien fer, puguen instar ques faça escorcoll en qualseuol casa, o cases, part, o parts que ben vist los serà, y assistir ells al dit escorcoll per ses persones, o per les que nomenaran: la qual instancia hajen de fer dauant dels oficials y persones a qui toca prouehir semblants escorcolls, conforme lo que se ha acostumat en los drets vells del General.


7
Sal.

Item, en lo que toca al dret de la Sal que en lo dit capitol segon dels Furs respectants a les dites galeres, y custodia de la costa maritima del present Regne, es estat determinat se imposas en la dita Sal, ha paregut, que pera la deguda introductio, exactio, y cobrança del dit nou dret, mijançant la dita crida, se prouehixca y ordene, que los Iurats de qualseuol ciutat, vila, o lloch, al contador que sera nomenat peral dit effecte; y aço dins dos dies, comptadors de la hora quels serà demanat dit memorial y manifest: en lo qual hajen de donar memoria de totes les cases dobles que hi haura en frau de dit dret: y que hajen de prestar jurament los dits Iurats en poder del dit comptador, de que fan y lliuren dit manifest sens frau, ni dol algu. Y que tostemps que constara hauer ho fet ab frau, encorreguen en pena de vint y cinch lliures, aplicadores lo terç al acusador, si loy haura, y los dos terços al dit dret, o als arrendadors de aquell. Y que sino donaran dit manifest dins dit termini de dos dies, passats aquells hajen de pagar, y paguen al dit comptador per son salari y despesa vint sous per cascun dia que vacara, fins tant li hajen donat ab tot effecte lo dit manifest, ques lo mateix ques acostumaua fer quant se exigia lo dret del real de la sal.

8 Item, que lo collectar dit dret haja de ser a carrech y despesa de les ciutats, viles, y llochs del present Regne, los quals lo hajen de tenir aparellat y prompte pera quant anira lo dit comptador en compañia del collector que sera nomenat del dit dret, en poder del qual ha de entrar lo procehit de aquell, ab que los dits Iurats en continent que dits comptador y collector hauran aplegat a dites ciutats, viles, y llochs, hajen de lliurar lo que procehira del dit manifest al dit collector; y no lliurant ho, tinguen

obli- 
A 2