Pàgina:Ara ojats queus fan a saber de part del senyors diputats del General de la ciutat y Regne de Valencia (BNC, F.Bon. 6605).pdf/4

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

obligacio de portaro a tot risch y perill de aquells a la present ciutat dins dos mesos apres que se hauran fet, examinat, y acordat los dits contes: passat lo qual temps, puguen ser executats a instancia dels arrendadors del dit dret.

9 Item, ques proueheixca y mane, que tota la sal ques entrara en la present ciutat pera la prouisio de la casa de les Salines, haja de entrar, ço es la ques portara de les Salines del Albufera, y de les Enoues, y altres parts en los casos ques pot, y deu portar, ço es ab llicencia del Arrendador de les gabelles, de qui es lo interes, per lo portal de Ruçafa; y la ques portara per mar, per lo portal dit de la Mar, y no per altre algu. Y que los traginers, y altres qualseuol persones que portaran dita Sal pera la prouisio de dita casa de les Salines, y per compte dels gabellots de aquella, hajen de manifestar la Sal que portaran als portalers dels dits portals, declarant, y especificant la Sal que porten, y cantitat de aquella, y per conte de qui, y ahon la porten a descarregar: y lo portaler tinga obligacio de continuaro en lo llibre del manifest de les entrades de dita Sal, y donar al traginer, o persona qui la portara albara de dit manifest: lo qual se haja de lliurar a la persona que anira remesa dita Sal que estara en dita casa de les Salines per conte del dit dret; pera que de esta manera se puga fer la deguda comprobacio de dites entrades, y rescarse los fraus ques podrien fer en lo dit dret, no guardantse lo de sus dit. Lo qual se haja de obseruar sots pena de vint y cinch lliures, y perdua de les caualcadures ab que se entrara la Sal, y aço per cascuna vegada ques contrauindra a la forma del dit manifest dispost en lo present capitol; aplicadora dita pena y preu de les caualcadures, lo terç al acusador, o guardes que pendran lo tal frau, y los dos terços al dit dret.

10 Item, ques mane y disponga que totes les persones de qualseuol estament y condicio que sien, que entraran, o faran entrar Sal en la present Ciutat, la hajen de entrar per hu dels dits portals, y no per altres alguns, manifestant als portalers en la forma sobredita la Sal que entraran, dexant penyora pera seguritat de la soluciio del dit dret degut per raho de aquella, a effecte que prenint solta, y pagant lo dit dret, puguen cobrar dita penyora; e aço sots la dita pena, exigidora, y aplicadora vt supra.

11 Item, que qualseuol persona que entrara, o fara entrar ganados alguns en lo present Regne pera herbejar en aquell, essent lo dit ganado de persones forasteres, tinga obligacio dos dies apres de auer entrat lo dit ganado de pagar lo dit dret de la Sal a la dita raho de dihuit dines per cada centenar als taulagers que pera dit effecte seran nomenats y deputats en les ciutats y viles de Valencia, Xatiua, Ayora, Oriola, y Paniscola, prenint albara de guia ab lo numero del ganado que haura entrat dins lo present

Regne