Pàgina:Cansons de la terra (1866).djvu/176

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura.\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key d \major
 \time 2/4
 \partial8
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
 \override Slur #'transparent = ##t
}

% partitura ma dreta
dreta = \relative c' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 \repeat unfold 2 {
  fis16_\( g
  \stemDown
  a4.\)^\( d8
  cis8 b a\) a \stemUp b8. a16
  \time 2/4
 }
 \alternative {
  {a8 fis\fermata r}
  {b4\fermata r8}
 }
 g16 a
 b8 b b b
 b8 a b a
 b4 r8 e,16^\( fis
 g8 b a g\)
 fis8 a b8. a16
 fis4^\fermata r8 \bar "|."
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c {
 \global
 \stemDown
 % La música comença aquí.
 \repeat unfold 2 {
  d16\( e
  \appoggiatura d4\) fis8\( d' cis b\) \break
  \time 3/4
  \appoggiatura d,4 a'8^\( g fis4\) \appoggiatura d4 g8^\( e
 }
 \alternative{
  {<d fis>4\)\fermata r8}
  {<g, g'>4\)\fermata r8}
 }
 e'16^\( fis\) \break
 \appoggiatura g4 g8^\( fis e d\)
 <<
  {\stemDown g4^\( fis\)^\(
  g4\)} \\
  {cis,^\( cis\)^\( 
  g\)}
 >>
 r8 cis16^\( d \break
 \appoggiatura a4 e'8 g fis e\)
 <b d>8 <fis a d fis> <g b d e> <a cis e>
 \stemUp
 <d, fis a d>4_\fermata r8
}

lletra = \lyricmode {
 Lo rey n'ha fet fé_u -- nas cri -- das,
 u -- nas cri -- das,
 u -- nas cri -- das n'ha fet fé
 ni n'ha fet fé,
 per -- qué tots los ca -- va -- llers,
 los ca -- va -- lers
 á la guer -- ra_ha -- jan d'a -- né,
 ha -- jan d'a -- né.
}
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 s8
 \repeat unfold 7 {s2}
 s2^\< s2^\f
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {
 s8
 \repeat unfold 7 {s2}
 s2_\< s2^\f
}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {{AND_QUASI} ALLEGRETTO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 35
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 140
 }
 \midi {}
}