Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/102

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


la galera del almirall, e apres totes les altres donaren aximateix les proes, salvat la nostra galera qui acosta la popa en la dita roca. E los homens tots axi de peu com de cavall tots exiren de les dites galeres, combatentse a peu ab los homens de peu e de cavall qui eren en la muntanya, quins combatien ab lances, darts e ballestes e ab pedres e ab grans cantals; e Nos ab la companyia de la nostra galera saltam de la popa en la roca e pujam en la dita muntanya, e de continent cells qui la defenien foren vençuts e desbaratats. E fo la major maravella del mon, que tan forts e tan rosta era la roca de la muntanya (que a penes hi podia hom pujar nens hi podiem tenir) que com som al cap dessus, totes les çabates nos foren esquinçades. E haguem set e beguem aqui de un vi ques troba en un odre quey havien leixat los de Mallorques qui eren fuyts; pero avans ne haviem fet fer tast, que beguessem. E laltra part en lo dit port de Paguera pres terra, e dona les proes lo dit infant En Pere senescal nostre ab una partida de les galeres e uxers del nostre estol, ço es, la hon la riba de la mar era plana e arenosa. E aqui los homens a cavall e a peu del dit rey de Mallorques se esforçaren de esvahir lo dit infant ab los richs homens, cavallers e gent de peu qui prengueren terra. E finalment, lo dit rey de Mallorques qui viu tota la gent e tots, fort descapdelladament e desbaratada, fugiren tro a Mallorques, axi que, de set hi moriren cinch homens segons que despuix sabem. E alguns homens a cavall nostres que hagueren primerament trets los cavalls del uxers, seguirenlos tro a mija legua. E alguns servents e almugavers nostres los seguiren els encalçaren be dues legues, els tolgueren moltes armes, arnesos e robes. E tantost quel dit infant En Pere hac presa terra e veu que Nos aximateix tinguem lo dit puig, e veu lo dit rey de Mallorques, dix an Arnau Ballester ciutada de Barcelona: — digats al senyor rey que ara veig e conech que ell ha cumplidament e plena la virtud que Deu ha donada als reys de Arago predecessors seus, ço es, de vencre los enemichs e esser victoriosos. — E les dites quatre galeres nostres faeren semblant al pendre de la terra, de donar les proes en terra vers sancta Ponça, hon lo rey de Mallorques tenia ses tendes e sos arnesos. E estigueren aqui davant sancta Ponça, mentres Nos nos combatiem a Peguera. E com la companyia de les tres galeres