Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/106

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Rodrigo Díez qui era doctor e cavaller e En Blasco Dayza e misser Francesch Dez-Puig qui era per los prohomens de Barcelona, e un altre savi qui havia nom Jaume; e a aquests diguem ço que ells nos havien dit e la nostre resposta; e dixeren que be los haviem respost. E los barons, per ço com hi haviem appelats los savis e no ells, forenne agreviats. E mentre Nos parlavem ab los nostres savis, los prohomens de Mallorques isqueren de la nostra tenda, e acordats sobre les nostres paraules, nos tornaren resposta. E parla lo savi e dix: quel rey de Mallorques era llur senyor e que era rey, perque no venia a ells de creure que ell hagues fetes aytals coses com Nos los haviem dites. E en aquesta resposta noy havia sino Nos e lo infant En Pere. E resposlos per Nos lo dit infant e dix: quel fet del rey de Mallorques era couneixtant al fet dells; que convenia que ells sabessen lo nostre dret e que no fossen negligents, pus queu podien saber ells, ho voliem mostrar; e que Nos veniem ab aytal cor, e tots los varons e cavallers nostres, que primerament nos menjassem los regnes de Arago, de Valencia, e comtat de Barcelona, e ells los comtats de Ribagorça e de Prades, e muller e fills, e quant tot nos fallis, caseu ques menjas la sua carn e la sua sanch, ans que no soffrir que la nostra corona fos deseretada als nostros dies. E puix parlam Nos e diguem: que catalans eren e que catalans tots temps foren leyals, e que no començassen ells a fer cosa que sia contra leyaltat; e que Narnau Ça-Morera nostre vicicanciller los informaria de nostre dret. E ab tant sen anaren a la tenda den Arnau Ça-Morera vicicanciller qui era malalt, lo qual los ensenya los xi greuges quel dit rey de Mallorques nos havia fets, los quals oyrets per avant E sempre appellam los richs homens, los quals toren don Pedro senyor de Exerica, mossenyer Blasco Dalago, mossenyer Ramon Danglesola, mossenyer Joan de Arborea, mossenyer Pere de Muntcada almirall, mossenyer Joan Xemenez de Urrea, Phelip de Castra, Alfonso de Luria, mossenyer Gualvany de Anglesola e mossenyer Nicart de Mur, mossenyer Gcnçalvo Diez de Arenos, Gonçalvo Eximenez de Arenos, mossenyer Joan Ferrandez de Luna, mossenyer Artal de Fosses, mossenyer Galceran de Bellpuig, mossenyer Arnau Derill, mossenyer Gilabert de Centelles, mossenyer Elfo de Proxida e En Sancho Perez de Pomar, e diguemlos: que