Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/140

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Bertran de Fonollet, En Joan Ferrandez de Luna, En Phelip de Castre, En Cuillerm de Bellera e daltres. E finalment haut nostre acort, atorgamho. E entretant faem cessar de tirar los ginys, e ells qui no obrarien res en lo mur.
 Dijous a iii de juny que fon festa de Corpore Cristi, speram que les recenes venguessen; e hoim nostre sermo; e apres esperam; e veent que no venien volguemnos seure a dinar. E tantost vengueren mi prohomens de la vila que amenaren ladmirall e los algutzirs e En Michael Amarell, e E Bernat Vallet e altres; e foren davant Nos; e tornals hon dir ço que era ampres, e ells mudaven en la manera de la empressio, car deyen que si En Jaume de Mallorques nois acorria, ques poguessen defendre, e unes coses que no eren de reebre. E Nos fomne moguts, e linfant Pere dixlos. — Vosaltres cuydats enganar lo senyor rey e nou farets; axi com vos cuydats, anatsvosen, car lo senyor rey vos diu que si ades, a hora de vespres no sou venguts ab les recenes per prometre e attendre ço que es ampres, sino, tantos ell sab que sa a fer; e axi com a senyor e princep condamnarvos ha axi com a desleyals, falsos e traydors e bares, a perdre les persones e los bens, sens tota merce. — E apres hora de vespres, los dits prohomens vengueren davant Nos e amenaren perles dites recenes vii persones; e faerennos presentar los capitols quis segueixen los cuals supplicaren quels faessen per Nos atorgats e fermats.
 Aquests son los capitols e convinences empreses entre la part del senyor rey e los homens de la universitat del loch de Argiles. E segueixense sots aytal forma.
 Primerament que la universitat de Argiles demana e vol que haja espay tro a diumenge de retre ells e lo loch al senyor rey. E en aquest endemig demanen, que puixen enviar al alt En Jaume de Mallorques, al qual de present envien, quatre prohomens del dit loch, que ell en aquest endemig los deya socorrer poderosament, en tal manera quel setge del senyor rey se haja a levar daçi e ells e lo loch sien delliurats del perill en que son. E si aço nos compleix, diumenge mati sien tenguts de liurar simateix e lo dit loch al dit senyor rey poderosament e acabada e ab pacifica possessio, e per aço attendre metre en recenes al dit senyor rey, dotze persones del dit loch los quals son los quis segueixen: Guillerm Roig Cruler, Ber-