Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/148

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Guillerm Roig, En Michael Amarell. E apres molts tractaments, avenguemnos del tractament, els otorgam les coses dessus scrites, segons los capitols quis seguexen.
 Aquests son los capitols e convinences quis fan es fermen per entre lo senyor rey En Pere de una part e los prohomens e universitat de Copliure de la part altra, per raho del tractament ultimament fet de retre la vila e la senyoria a la majestat del dit senyor rey En Pere.
 Demanen los prohomens e universitat de Copliure.
 Primerament que mossenyer Pere Ramon de Codolet ab tots los homens de paratge, els genovesos, els altres soldats, axi de cavall com de peu, sen vayen franchs ab tots llurs cavalls, arneses e bens; e quels sia liurada companyia que sen vayen salvament.
 Item: quels homens de Copliure e la universitat sien salvs ells e llurs bens mobles e inmobles, axi dins, com defora, que nols sia tocat en res del lur. E encara que aquells que han perdut al barri del port davall los sia restituit, e les possessions que han en lo dit port e en lo terme de Copliure e fora de aquell, e esmenar les tales. Sembla que los bens seents generalment deguen esser salvs als sobredits e encara los bens mobles que huy posseeixen. Dels altres bens mobles ja guanyats als de la host per batalla real, no demanen raho.
 Item: que haja jurar e confirmar tots privilegis e franqueses del loch, e tots los lochs usos del dit loch. E encara que sien franchs de leudes e de tots peatges per totes les terres del senyor rey de ça mar e de lla mar, ço es, de aquells e en aquella manera queu han usat.
 Item: nenguns homens del loch o habitadors, ells ne llurs mullers ne llurs infants nos pusquen esser foragitats del dit loch, ne despossehits de llurs bens.
 Item: que sien en totes lescostumes e usatgesde Barcelona.
 Item: que deguns dans donats per aquesta guerra per les gents del loch de Copliure, no sia feta demanda ne questio a degu del dit loch ne marcha.
 Item: que la host del senyor rey ne negu de aquella, no deia entrar a Copliure, ne en lo barra del dit loch, fins quel dit mossen Pere Ramon de Codolet e altres soldats, axi de cavall com de peu, sien fora.