Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/173

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


ab los balladors; dels confits donam a ells, e puix leixamlos en lo pati, muntamnos en la cambra e tots anarensen a llurs alberchs.
 Dissapte apres que fou festa de Nadal, cavalcam per la vila ab les insignies reals, ço es, dalmatica, corona, estola e maniple e lo pom e lo ceptre. E cercam una partida de la vila ab nostra cavalleria, c anavennos al fre del cavall e als costats a peu, los nobles En Ramon Roger comte de Pallars, e En Pere de Fonollet vezcomte Dilla. E puix los consols e prohomens de Perpinya destravennos. E mentre cavalcavem axi, vench grob de pluie e mullamnos tots. E haguemnos en mantinent a tornar al castell.
 Apres vench a Nos, en les festes de Nadal. Diego Garcia de Toledo porter major del rey de Castella per missatgeria sua, ab alguns capitols sobre la questio que era entre Nos e lintant En Ferrando e En Joan frares nostres. Y en lo prop dit temps mateix vengueren a Nos dos legats o missatgers del sanct pare ço es frare Jaume Archabisbe de la Patria e En Radulff Loffreyre cavaller e doctor. ... per ço com lo papa lo havia fet princep de Fortunia e de les altres illas adjacents aquella e li donat... de Hespanya la conquesta, pregantnos que Nosli faessem valença en la conquesta e li leixassem armar en nostra terra.
 Divendres a xiiii de janer del any mil ccc.xlv vench a Nos lo noble En Jorda comte Dilla per lo mati e feunos reverencia en lo castell de Perpinya, e junyi e feu taules redones ab altres de la nostra casa.
 Dins aquest mes de janer de mil ccc.xlv vench davant Nos un correu de Roma e aportans dues letres papals, la una en quens pregava ens amonestava lo sanct pare que leixassem anar nostra sor que haviem feta romanir a Gerona, a son marit; laltra quens trames translat de algunes supplicacions quen Jaume de Mallorques havia dades contra Nos ab los homens de Mallorques a ell sanct pare, que li faes restituyr lo regne e terres de que Nos lo haviam privat. E sobre aço Nos acordam de tremetre missatgers en cort de Roma.
 Apres dimarts primer dia de febrer, vench a Nos a Perpinya Alcayt Abelfacem Ali Aben Comeya missatger del rey de Jusaf de Granada, quil trames a Nos en nom seu propi, e axi