Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/181

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


atorgans que sen yria a Balaguer. La qual cosa ell no feu, ans sen ana a la ciutat de Çaragoça per continuar son mal proposit, segons que avant se segueix.
 En aquest endemig se esdevench que la reyna nostra muller pari infant mascle, de la qual cosa tota la terra hac gran goig e gran pagament, e tant, que per sobres de goig que havien del novell part, tothom anava esbalahit e quaix exit de seny. Y encontinent tots los nostres curials y de la reyna, dones e donzelles, anaven ballant per tota la ciutat de Valencia: grans dons, grans maravelles se faeren en aquest dia. Mas, nostre senyor Deu volent girar aquest goig en dolor presse lo dit infant a hora del seny del ladre; lo qual ja haguem fet batejar e hague nom Pere; de la mort del qual, sens comparacio, munta mes lo dol y la yra que hagueren les nostres gents, que no lo goig que dabans ne havien haut per lo seu neximent. Y per tal com la reyna nostra muller havia haut mal part e sofferts de grans affanys per lo prenyat, axi com a Deu plague, apres mort del dit infant, cinch dies, la dita nostra muller, axi com vera catolica e amiga de Deu, rete la sua anima molt devotament a Deu; e mana en son testament quelseu cos fos sepellit en lo monastir de Poblet Mas per tal com teniem grans affers entre mans, sepellimlo molt honradament en lo monastir de sanct Vicent en la ciutat de Valencia. Morta la dita reyna nostra muller, veents e conexents que la terra romania en gran perill, si heretar mascle noy havia, trametem missatgers mossenyer Lop de Gurrea, mossenyer Pere Guillerm Dez-tanybos al rey de Portugal, per tractar matrimoni entre Nos e la infanta filla sua, per nom Elionor; al qual matrimoni lo rey Nanfos de Castella dona aquell contrast que poch, per tal com ell tractava quel dit infant don Ferrando nebot seu e frare nostre hagues per muller la dita infanta. Mas finalment los dits missatgers nostres esposaren en nom nostre la dita infanta, e ordenaren que lans menassen per mar ab galeres; o axi fon.
 E axi com damunt havem dit, lo dit infant En Jaume estant en lo dit loch de Fontes, qui es prop de la ciutat de Çaragoça, en lo qual stech alguns dies dubtant lo nostre manament que Nos li haviem fet de no entrar en la ciutat de Çaragoça, e trames letres a tots los richs homens, barons e ca-