Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/189

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


hon passam lo riu de Ebro al grau de Pina; y per tal que pus gran honor nos fos feta, supplicans la dita Unio que deguessem venir per Fontes, e axi ho faem, que la vigilia de nostra dona sancta Maria de Agost, partim de Fontes, gran mati, a ahora de mija tercia, Nos forn prop de Çaragoça, hon nos foren exits a carrera, axi ordenats, ço es, los infants don Jaume comte de Urgell e don Ferrando frares nostres egualment cavalcants; e lo dit infant En Ferrando hi era abu homens a cavall quel rey de Castella li havia lliurats de la sua meznada ab tots los richs homens, nobles, meznadors, cavallers de Arago e ciutadans de Çaragoça, homens de ciutats e de viles de Arago, e molts daltres tro a dccc homens cavalcants en cavalls. E foren axi ordenats, quehun rich home cavalcava ab un ciutada de dos en dos. E per aquells som reebuts; e entrants per la ciutat acompanyarennos tro a la Aljafaria; e tots sols ab nostra companyia romanguem aqui, que nengu dels dits infants ne dels richs homens ne daltres de la Unio no romas ab Nos ne entra ab Nos dins la Aljafaria, ans se partiren de Nos davant lo vall de la plaça de la Aljafaria. Y encontinent assignam lo dissapte seguent a proposar les corts en la esglesia de sanct Salvador. En lo qual dia foren los dits infants ab los richs homens e nobles de Arago, qui segueren egualment, ço es saber, lo infant En Jaume en un banch ab lo noble mossenyer Joan Ximenez Durrea, mossenyer Pero Ferrando Dixer, don Pedro de Luna, mossenyer Pedro Cornell, mossenyer Gombalt de Tramacet e altres nobles; y en un altre banch stech lo infant don Ferrando ab mossenyer Lop de Luna, ab En Joan Xemenez de Urrea menor de dies, mossenyer Blasco de Alago, Thomas Cornell e ab altres richs homens de Arago. E aquests estaven al exint del cor de dita esglesia ço es saber, lo infant En Jaume a la part dreta e lo infant En Ferrando a la part siniestra. Y en altre banch al costat del altar segueren lo archabisbe de Tarragona, lo qual era vengut ab Nos, lo bisbe Dosca, lo bisbe de Torena missatger del rey de França a Nos trames, lo abbat de Mer legat del sanct pare a Nos e a la dita Unio trames, lo abbat de Muntarago e altres prelats del dit regne. E en altres banchs costa a aquells dels infants, segueren mesnaders e cavallers. E en altres banchs en lo pahiment posats, segueren ciutadans de Çaragoça e altres proho-