Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/193

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


quels donassem les rehenes ques seguexen, ço es, los nobles mossenyer Ximenez de Loriç, mossenyer Lop de Gurrea senyor de Gurrea, mossen Miquel de Gurrea senyor de Sancta Engracia, mossenyer Pere Jordan Durriez lo prohom, mossenyer Pere Jordan Durriez lo fill, micer Rodrigo Diez, mossenyer Joan Ferrandez Munyoz qui era nostre maestre racional. E Nos haguemlos atorgar e livrarlos. E com ells los hagueren en llur poder, meterenlos dins la ciutat, dins los murs de pedra, e cascun dells partirenlos per certes cases, en manera que la hu ab laltre nos podien parlar ne veures. E Nos romanint axi, e no haviem quins servis de majordhom ne daltres officis de cavallers, diguem a mossenyer Bernat de Cabrera qui era ab Nos e qui novellament haviem tret de Sanet Salvador de Brea, e vench ab Nos aquell viatge, hon ell estava apartadament per vida solitaria, quens servis de majordhom e axis feu. Y ell estant (un dia) servintnos, sins dix: — Senyor, yo veig que aquest fet es destructio de vostre regne e mal pera Nos: si a vos Senyor plahia, yo mouria alguns tractaments ab alguns nobles en manera queus en tirassets la major partida a vostre servey, e consumaremlos axi. — E Nos responguemli quens plahia y que loy agrahiriem molt siu apportava a fi. E lo dit mossenyer Bernat mogue tractament ab mossenyer Garcia de Tarba, lo qual vengue a Nos a la Aljafaria, car pus que les rehenes tenien, eren licenciats per los de la Unio, qui volien anar y venir, e podien venir a la Aljafaria, sens que nois calia haver dubte de aquells qui de la Unio eren. Y encontinent lo dit mossenyer Garcia ab mossenyer Bernat, ab tractaments, tiraren a nostre servey mossenyer Lop de Luna, mossenyer Blasco Dalagon, En Thome Cornell y En Pedro de Luna. E axi ab tractaments de mossenyer Jorda Durriez, tiramnos a nostra part los cavallers seguents: mossen Pere Ximenez de sanct Pere, Fonunyo Eyeguez de Corella, En Thomas Cornell e Ximen Garces de Morella.
 E apres continuam nostres corts consententlos tota vegada altres malicies. Pero los damunt dit nobles qui eren a nostre servey venguts, nos demostraren en res que fossen de nostra part. Pero per secretament queu fessem, tots los de la Unio ho sentiren be; e començaren a maltractar los damunt dits. E la raho per que nos ho tenien secret era aquesta: que Nos ente-