Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/205

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


havien comes crim de lesa magestat. E aquella sentencia fou per Nos personalment donada dins la dita Aljafaria. E foren penjats, partida a la porta de Toledo y partida en altres lochs de la ciutat. E no res menys foren condemnats alguns altres qui eren absents, com fossen fuyts; y confiscam los bens de aquells y encare confiscam los bens dels morts que havien consentit en los actes de la dita Unió.
 Y com totes les dites coses foren fetes, los jurats de la ciutat supplicaren a Nos quens plagues tractar del estament del regne, y haut acort ab nostre consell, en lo qual era lo castella Damposta y lo noble En Lop de Luna y mossen Bernat de Cabrera y misser Bernat Dolzinells thesorer nostre y molts daltres, de continent acordam de tenir corts generals en la ciutat, les quals comensam. E la primera cosa que faem fer, que judicialment foren condemnats per acte de cort tots los dictes fets per raho de la dita Unio e dins la casa major del covent del monestir dels Preycadors, hont les corts se celebraven, foren cremades les dites escriptures totes y procesos que fetes eren estades per la dita Unio. E axi mateix fon lo sagell de la Unio trocejal y trencat, per tal que dels actes dessus dits en lo esdevenidor res non apparegues ne mostrar se pogues.
 E per tal que les gents veessen en publich la gracia y misericordia que Nos haviem atorgada a tot lo General Darago, anam a la esglesia de sant Salvador, y en prssencia del General de la dita cort, estant Nos en la tribuna, hon han acostumat de preycar, parlám al poble. E per part llur fo a Nos respost. Y apres Nos devallam de la tribuna ho trona y apparellarennos lo sitial nostre, per tal que pus endreçadament Nos poguessem rahonar. Lo qual rahonament fo en acabament, car nos teniem per perjudicats y per injuriats de la mala obra quens era feta per la dita Unio; mas, que per esguart de Deu, Nos, considerant la misericordia quels reys passats Darago han acostumada tostemps fer á llurs sotsmesos, (applicanthi moltes coses de la escriptura divinal faents sobre lo dit fet), los preniem a venia y merce Y per part del General foren dites algunes escuses. Empero prengueren ab humil reverencia la gracia per Nos a ells feta.
 E fet lo dit rahonament, tornamnosen a la nostra Aljafaria. E apres continuam los affers de les dites corts. E aço fo en lo mes de agost del any de nostre senyor m.ccc.xxxxviii.