Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/207

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


na Unio. E posamhi per regidor ab gent de cavall y de peu mossenyer Guillerm de Bellera, qui noblement estava per defensio de la plana Y en lo dit loch de Sogorb fo ab nosaltres lo castella Damposta, lo mestre de Muntesa, don Pedro de Exerica, don Lop de Luna, mossen Bernat de Cabrera e Nalfonso Roger de Loria e molts del regne de Valencia e Darago. E foren entre tots mil cc capellines y tro a xv milia servents; e haguem acort que fariem; e los uns tenien que anassem a Burriana e cobrassem lo loch de Castello, y que com senyorejassem tota la plana que anassem a Valencia; e assignavenhi moltes rahons, per les quals los paria que axis degues fer. Laltra part del consell tenia que anassem dret cami vers la ciutat de Valencia, assignanthi moltes rahons que axis devia fer. Sobre aço fou delliberat, que axi com plach a nostre senyor Deu, tinguem nostre cami vers Valencia y anam a Murvedre, hon aturam alguns dies per replegar nostra gent y ordenar aquella.
 E fet aço hisquem del dit loch de Murvedre y donam la devantera al noble don Pedro de Exerica y a son frare Nalfonso Roger de Loria, Y en aquell dia mateix, Nos ab los dits castella Damposta y lo mestre de Muntesa y don Lop de Luna y ab tota laltra gent nostra de cavall y de peu anam al loch de Puçol, que es del bisbe de Valencia. Lo qual era ple de blats, de vi y de oli; car havia grans cullites y bones. E tantost fou barrejat y les gents fuytes. Y aturamhi tres dies per tal com la torre era establida de quaranta homens y havien per cap un adalill, al qual apres fem dar mort en Valencia, car tots los altres qui ab ell foren presos en la dita torre hagueren molt complidament remissio nostra, empero a supplicacio de mossen Huc de Fonollet bisbe de Valencia y tambe canceller nostre, de qui lo dit loch era. E com los de la dita torre hagueren despeses totes les sues armes ab ques podien defendre, estaven endureits que nos volien retre, tro quey anam metre foch. E ladonchs forçats quels fo, reteren la torre y menamlos presos en la nostre host.
 Partent del loch de Puçol anam al Puig e trobam lo castell desemparat. E passant per Muntcada dreçam nostre cami ab tota nostra gent al loch de Paterna qui posava nostre setge contra la ciutat; e los de la ciutat ixqueren ab llur gent y en-