Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/221

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


faem aplegar tots los procuradors y syndichs de les ciutats y viles y lochs reals de Catalunya en lo capitol dels frares menors de la dita vila, y aqui faem nostra proposicio de la raho perque erem aqui venguts, pregantlos que ells en aço nos volguessen fer tal ajuda, que Nos poguessem mantenir aquesta guerra y venir a nostre proposit de aquella. Los quals ab gran affeccio de servirnos se retengueren acort. Y al terç dia ells nos reteren resposta que ells y llurs persones y tots llurs bens volien metre en servey nostre per aquest fet y offerirennos les imposicions de Catalunya tres anys fort grans, ab aytal condicio que deguessem fer capita de la dita armada lo noble don Bernat de Cabrera qui aqui era present, la qual cosa Nos los atorgam. Y pregam aqui mateix lo dit noble En Bernat de Cabrera que ell nos volgues açó atorgar, lo qual apres moltes escuses que lo dit noble allega, nos atorga que ell seria capita de la dita armada y quey yria personalment. E apres pochs dies entramnosen en la ciutat de Barcelona y posam en estament la armada que se devia fer en Catalunya; y aqui donam al dit noble En Bernat de Cabrera, per los treballs que havia sofferts per Nos, per los affers de la dita guerra y entenia a sostenir, lo vezcomtat de Bas a si y als seus en per tot temps.
 Apres partim de Barcelona y anamnosen en Valencia, per fer espatxar la armada quis fahia en lo dit regne, y apres trametem lo noble En Gilabert de Centelles gobernador de Mallorques a la ciutat de Mallorques, per demanar ajuda al regne de Mallorques, per la dita guerra, lo qual regne nos feu gran ajuda per la dita raho.
 Conseguentment com nos haguessem ordenat que tot lo nostre hostol se ajustas en lo port de Maho lo cual es en la ylla de Menorca, y lo dit noble En Bernat de Cabrera hagues posat en estament que les armades quis fahien en Catalunya y en Mallorques sen anassen dretament al dit port de Maho, com ell sen entenes anar ab la armada ques fahia en Valencia al dit port de Maho, divendres a v dies de juliol en lany de la nativitat de nostre Senyor Deu mcccliii, Nos faem aplegar en la cambra blanca del real nostre de Valencia tots los barons, caballers y ciutadans y altres persones, axi de nostre consell com altres, qui fossen presents en nostra corr y encara lo dit noble capita nostre y tots aquells qui ab ell devien anar en lo