Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/23

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


hon los damunt dits rey En Jaume e reyna dona Blancha avis nostres eren nats. E fo nodrit per los dits rey e reyna entro fo en edat de sis anys fins a set anys. E no era de res heretat, mas com fo en la dita edat, a la reyna dona Blancha mare sua préslin pietat, axi com se pertany de bona mare vers bon fill, e compráli Bunyol qui era de don Pedro Fernando Dixer; e aquest loch fo lo primer loch que ell hac. E a cap de algun temps tractás matrimoni entre lo dit infant Nanfos pare nostre ab la infanta dona Theresa mare nostra, la qual fou filla del noble En Gombald de Antença. E lavors nostra mare havia en dot lo comtat de Urgell, e el vezcomtat de Ager e la baronia de Alcoleia e de Antillo per succesio de son pare, les quals heretats li pervengueren per la manera que ara us direm.
 Lo comte Narmengou morí sens fills e lexá a dona Constança neboda sua, filla de dona Elionor sa sor e muller de Sanch Dantillo, lo comtat de Urgell e lo vezcomtat de Ager. E la dita dona Constança fo muller den Gombald de Antença, de les quals fou filla nostra mare dona Theresa. Axi, dels dessus nomenats li pervengueren les dites heretats; e axi, dit matrimoni vench a perfectio. E fet lo dit matrimoni, lo dit infant Namfos pare nostre se appellá comte de Urgell e vezcomte de Ager; e axi stech en son comtat entro sus que fo primogenit appellat, segons que davall direm. Mas, en aquest endemig comtarem quants infants hagueren, e com hagueren nom, e com foren appellats e en que foren heretats. Los damunt dits pare e mare nostres entre tot lo temps de la llur vida hagueren daquell matrimoni VII fills, es a saber, cinch mascles e dues femelles. Lo primer dels mascles hac nom Alfonso e visqué hun any solament, e morí en Balaguer, e fou soterrat en la dita vila en la eglesia de sancta Maria Dalmata. Apres nasquem Nos, e nasquem lo primer diumenge de setembre, ço es, a cinch dies de setembre en lany que hom comtave mil trecents denou. E nasquem en la predita vila de Balaguer: e nengu, segons que apres havem oit comptar, nos pensava que visquessem. E per ço en lo dit dia nos batejaren en la cambra en una cónqua; e batejans En Jaume, capella de nostra mare; e fo nostre padri En Not de Muncada. Lo terç hac nom Jaume: aquest fo comte de Urgell e vezcomte de Ager. Aprés nasch Constança germana nostra, e aquesta fo muller del rey de Ma-