Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/250

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


tella per notificarfi los affers per los quals lo dit pare sanct lo tremetia per tractar pau y concordia sobrel fet de la dita guerra, de la qaal nos eram fort clamats al dit cardenal, car procehia de injusticia y de gran malicia y es cert quel dit rey de Castella, apres quel dit cardenal hac ab ell parlat y feta sa relacio, no volch seguir ni concordarse ab nengun partit rahonable, ans lo dit rey, mogut de gran malicia y superbia, ab totes les sues gents vench en les partides de Teraçona en lo mes de abril apres seguent y assetia la ciutat de Teraçona, y per gran malicia den Miquel de Gurrea caballer Darago, a qui la havien comanada y de aquella lo havien fet capita, no volentse defendre, axi com fer se devia, isque a tractaments al dit rey de Castella y ab certs pactes liura la dita ciutat dins espay de tres dias, dins los cuals lo dit capita ab sa muller y ab tota la sua casa, y ab tots los mobles que portar sen volch, sen ana en les parts del regne de Navarra. E desemparada la dita ciutat per lo dit capita, lo rey poderosament entra en aquella y gitan tots los pobladors despullats de tots los bens que havien y no trasqueren sino les persones ab llurs vestits. E Nos erem en la ciutat de Çaragoça quaix asoliats de gents darmes, car totes eren en defensio de les fronteres terres. Y Nos turbats de la perdicio de la dita ciutat, fem justicia de alguns de aquella ciutat qui vingueren a Nos contantnos la perdicio de aquella, car justicia mereixen, pus nos volgueren defendre. Empero, apres alguns dies, Nos tinguem consell y nos plach que la mesquina de gent popular vengues á la ciutat de Çaragoça per haver vida y sostenir llurs persones.
 Nos empero, estants axi en gran dubte, per tal com lo dit rey de Castella nos ere tan prop y Nos haviem ab Nos tan poca gent, per tal com tots eren per les fronteres, trametem correus cuytats a don Pedro de Exerica y a don Lop de Luna y al comte de Trestamena y als altres qui eren per les dites fronteres en servey nostre, que venguessen a Nos cuytadament, notificantlos la perdicio de la dita ciutat y lo perill en que nosaltres erem. Y en aquest endemitg enfortim la Aljafaria nostra, be quens hi tenguessem mal segurs; mas a pochs dies tots los dits barons y altres foren ab Nos dins la ciutat de Çaragoça. Tremetem encara nostres letres y missatge especial al compte de Foix que vengues a Nos en la dita guerra, lo