Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/257

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


ocis un home. E apres poch ab la dita bombarda faeren altre tret y feri en larbre de la nau castellana y levan una gran esquerda ey dagasta alguna gent. E lalmirall de Castella veent que ells estaven aqui mes per llur dan y deshonor que per profit algu, mana tirar tot lo hostol fora les tasques. Y en aquell loch on lo navili ha costuma de sorgir, collaren totes les naus per fer vela. E aço fon en lo dit dia de dimarts ans de hora de menjar. Y la nit quis segui, tot lo dit hostol se parti de dita platja y tengueren llur cami fins a les mars del cap de Tortosa; y puix dreçaren en la illa de Eviça, hon lo rey de Castella pres terra ab tot son hostol; y posa setge sobre lo dit castell de Eviça y barreja tota aquella illa, sens defensio que noy troba sino del dit castell.

 Cap. 5 E Nos veents quel regne de Mallorques ab les sues illes estava molt perillos, acordam de passar personalment en Mallorques y ab les dites galeres y altres que faem apparellar, y ab naus y altres navilis necessaris partim de Barcelona a xxiii dies del dit mes de juny y passam a la dita illa de Mallorques y forn en la ciutat de aquella hon prenguem terra lo terç dia del mes de juliol apres seguent. Y aqui, ab la ajuda de la dita ciutat y consell de nobles y de cavallers que eren ab Nos, entre los quals eren mossen Bernat de Cabrera, mossen Gilabert de Centelles, mossen Francesch de Perellos y molts daltres nobles y cavallers acordam que personalment ab lo dit nostre hostol, qui era en gran nombre de galeres y de naus, en que havia fustes de rem be cinquanta, ab molta gent y bona, axi de terra com de mar, anassen personalment a la dita illa de Eviça per combatrens ab lo dit rey, mas no plach a Deu ques faes, car dues galeres que eren de guardia del hostol del rey de Castella encontraren un laut que venia a Nosa la ciutat ab alguns pagos quel bisbe de Mallorques nos trametia, prenguerenlo y ab los homens quey eren saberen lo gran hostol que Nos haviem fet apparellar en Mallorques y quey deviem anar personalment a Eviça contra ell. E lo capita de aquelles dues galeres ana de continent al dit rey de Castella y notificali ço que havia sabut per los del laut que havia presos; y lo dit rey axi com a hom spordit levas del setge del castell de Eviça ab son hostol y fugi y tornasen en Castella, leixant en