Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/262

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


nostres necessaris. Y estants Nos en Barcelona tenguemhi festas de Nadal, en que comença lany de la nativitat de nostre senyor, m.ccc.lxii. Y tengudes les dites festes partim de la dita ciutat lo darrer dia del mes de deembre del prop dit any y dreçam nostre cami a la ciutat de Valencia, hon forn lo terç dia apres seguent. Y estants Nos en la dita ciutat de Valencia, vench de Castella mossen Bernat de Cabrera ab dues galeres, quey era anat per affers nostres, y pres terra a xxi de febrer dessus dit. Y lendema apres seguent vengueren de Castella lo compte de Osona y misser Bernat de Palou. Y apres alguns dies partim de la dita ciutat de Valencia y anam al loch del Puig hon nos recullim en les dites dues galeres ab la reyna lo xviii dia del mes de abril apres seguent per fer la via de Cobliure. E partints dalli fom a Paniscola. E per ço com era mortaldat en regne de Valencia y encara en Barcelona, foren ab Nos lo duch y linfant En Marti fills nostres per menarlosnos a Perpenya, hon eren ja passades les mortaldats, y recullirense en les dites galeres los dits infants fills nostres. E partints daqui, continuam nostre viatge, passant per Barcelona, hon nons aturam sino per pendrer refrescament. Y el xviii dia del mes de abril fom a Cobliure y alli prenguem terra y pujamnosen a la vila de Perpenya, hon entram lo primer dia de maig apres seguent del dit any m.ccc.lxii.
 E jatsia que Nos cuydassem quel rey de Castella tengues a Nos la pau, la qual, segons dit es, fou fermada y publicada en lo loch de Calatayu, ladonchs com fom tornats dels camps de Terrer, empero lo dit rey per sa mala iniquitat ab gran poder de ses gents, no notificant a Nos deseximents, vench a setiar lo loch de Calatayu, y daço haguem Nos ardit, estants en la dita vila de Perpenya lo xvii dia del mes de juny apres seguent. Y hagut lo dit ardit, continuament haviem Darago per correus y encara per altres persones del dit regne de Arago certs ardits, ço es, quel dit rey de Castella tenia son setge poderos contra la dita vila de Calatayu, la qual cosa mossen Bernat de Cabrera dehia que no era ver nes podia fer, mes Nos veents la cosa esser verdadera, per dar recapte al mal que estava apparellat, per la raho dessus dita, partim de la dita vila de Perpenya a dos dies de juliol apres seguent, y tenguem nostre cami vers Barcelona hon fom lo desen dia del prop dit