Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/263

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


mes de juliol; y de continent tremetem lo compte de Osona ab daltra gent de cavall vers les parts de Çaragoça, hon troba lo noble don Pedro de Luna ab certes gents darmes que tenia per fer nostre servey, per ço que contrastassen ab tots los barons y altres de Arago y ab lo infant don Ferrando quey era, contra lo rey de Castella qui tenia assetiat lo dit loch de Calatayu.
 Y estants axi en la ciutat de Barcelona, haguem ardit que la reyna havia parit en lo castell de Perpenya un infant qui fo appellat Anfos, a xii dies de juliol del dit any m.ccclxii, hora del seny de la Ave Maria.
 E apres lo vinten dia del mes de agost apres seguent venchnos ardit cert quel dit compte Dosona y don Pedro de Luna ab alguns daltres foren presos per lo dit rey de Castella en lo loch de Miedes.
 Y el seten dia de setembre apres seguent vench a Nos altre ardit que lo dit loch de Calatayu sera retut al dit rey de Castella. Es ver que los de Calatayu nos havian ja notificat lo pati que havien fet ab lo dit rey, si per Nos no eren acorreguts.
 E per alguns grans tractaments qui ladonchs novellament eren moguts entre Nos y algunes grans gents de França que esperavem haver en nostra valença y a sou nostre, partim de Barcelona cuytadament lo tretzen dia del prop dit mes de Setembre y fem la via de Perpenya, hon fom lo setzen dia del dit mes. Y finats los affers perquey erem anats, partim de la dita vila de Perpenya lo dotzen dia de octubre apres seguent, y tornamnosen en Barcelona, hon fom lo vintiquatren dia del dit mes.
 Y en lo sisen dia del mes de noembre apres seguent partimne y dreçam nostre cami vers Arago. E fom en lo loch de Montso, hon haviem manades corts generals a tots nostres regnes en lo sinquen dia del prop dit mes de noembre. Y aquestes corts tenguem per haver de nostres sotsmesos consell y ajuda per raho de la dita guerra que era retornada per gran malicia del dit rey de Castella. E continuam les dites corts tro al dotzen dia del mes de abril del any de la nativitat de nostre senyor m.ccclxiii, E fon a Nos feta proferta molt gran per socorrer a les necessitats de la dita guerra. Y feta la dita proferta, licenciam les dites corts, y ab voluntat de aquells qui