Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/267

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


del mes de deembre partim de aqui e aquell dia mateix som a Monço don partim lo terç dia de janer apres seguent. E tinguem nostre cami a Çaragoça hon som lo noven dia del prop dit mes de janer, y partirense de Nos en aquest cami lo infant En Pere nostre honcle y lo infant de Navarra per anar a Osca per affers necessaris nostres y de la dita guerra.
 Y en lo cinquen dia del mes de febrer del prop dit any m.ccc.lxiiii partim de la ciutat de Çaragoça per haver vistes ab lo rey de Navarra, y anam tro al loch de Sangueça, hon som ab lo dit rey lo xxiii dia del dit mes de febrer. En lo qual loch estiguem solament alguns dies, y partimne ensemps ab lo dit rey de Navarra y venguemnosne al loch de Sos, hon estiguem ensemps tro per tot lo segon dia de març apres seguent, quel dit rey de Navarra sen torna al dit loch seu de Sangueça. Y Nos romasem en lo dit loch de Sos tro lendema quen partim y faem lo cami de Osca hon estiguem cinch dies. Y en lo quinzen dia del prop dit mes de març partimne y anamnosen al loch de Almudever, hon som ab lo rey de Navarra lo vinten dia del prop dit mes de març, hon estiguem ensemps tres dies.
 Y estants Nos en lo dit loch Dalmudever y deguessem anar al offici del divendres sanct, messe algun murmur secret entre lo rey de Navarra y lo compte de Trastamena y el compte de Denia qui eren estats assabentats, que en aquell dia algu dells devia pendre mort. E los dessus dits rey y comptes, jatsia que nos dubtassen de Nos, volgueren esser certs de aquesta obra qui la havia procurada, y acostarense a Nos dientnos la verspara que havien; y Nos axi com aquells qui res de mal no suffrim, esquivamnosne. E volguem saber aço que era y cascuns dels dessus dits dixerennos: que aquesta sospita nos havia mesa a cascun mossen Bernat de Cabrera. E Nos per provar lo dit fet tremetemli missatge que vengues a Nos; y lo dit mossen Bernat feu resposta a aquells que tramesos hi haviem que per gran mal que sofferia en sa persona, no podia venir a Nos, penyentse malalt, y no era ver. E com la resposta haguem haguda, en presencia dels dessus dits rey de Navarra y comptes de Trastamena y de Denia, trametemhi nostres algutzirs que, per grat, ho per força, lo faessen venir a Nos. E lo dit mossen Bernat veent que lo dit fet nos podia celar y que