Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/275

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


cors a sepultura, fo a Nos trames lo cap, car axi fo acordat per lo dit nostre primogenit y per aquells de son consell.
 E sabut per Nos la dita mort, acordam de partir de Barcelona, don partim lo v dia del mes de agost seguent del dit any m.ccc.lxiiii y tinguem nostre cami vers la ciutat de Çaragoça, hon fom lo xii dia del prop dit mes. Y estants aqui haguem ardit del regne de Valencia com lo rey de Castella era a Lix, deliberant setiar Oriola per lo qual nos convench de anarhi. E per ço partim de la dita ciutat y fem nostre cami passant per Montalba, per Mora y per Sarrio aldeas de Therol, car lo dit loch de Therol, ja temps passat, se era retut al rey de Castella. E com fom en lo dit loch de Mora, vengueren a Nos dos homens de Castell-fabib, quis devia retre dins dos dies, si donchs per Nos nols era socorregut. E Nos tinguem nostre consell ab tots los barons y nobles quins seguien, acordant que de continent ab tota nostra gent anassem a dit castell y deliurarlos del setge quel dit rey de Castella hi tenia, car no havia pus de tres legues del dit loch de Mora, hon erem, al dit Castell-fabib. Y estants en nostra moguda per satisfer a la honor real, haguem altre ardit quel dit castell se era ja retut, no esperant lo temps a que sera apatiat. E covenchnos de leixar nostre proposit que haviem y haguem continuar nostre cami E partint del loch de Mora, passants per Sarrio, calamnos al loch de Vilareal, hon fom lo xvii dia del mes de Noembre apres seguent. En lo qual loch estiguem tro a xix dies y el seguent xxvi dia del dit mes partim del dit loch de Vilareal; y passant per Xilces y per Massamagrell y per lo loch de Torrent, venguemnosen al loch Dalgezira, hon fom lo xxix dia del dit mes de noembre. Aquest cami fem Nos per socorrer a la vila de Oriola qui estava en gran perill de perdre, per ço com sesperava esser assetiada per lo rey de Castella y lo dit loch era destret de vitualles. E haguem ab Nos tots los nostres barons y nobles cavallers, axi del regne de Arago, com del regne de Valencia com de Catalunya, y altres gents de peu y de cavall per socorrer y deliurar y fomir de viandes la dita vila de Oriola, los quals barons que eren ab Nos, eren lo arquebisbe de Çaragoça, appellat Lop de Luna, lo compte de Urgell nebot nostre, lo compte de Denia y lo compte de Prades cosins nostres y lo compte de Trastamena y lo mestre de