Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/282

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


naus armades e fornides de molta gent dextra en lo fet de la mar, per contrastar al hostol del rey de Castella, ab ajuda del cual estol e de les gents darmes quey vengueren, Deu feu gracia a Nos que cobram lo dit loch de Murvedre, quins era fort contrari, per ço com los camins publichs de Arago e de Catalunya no podien passar a Valencia per contrari del dit loch a Nos rebelle. E com haguem estat per alguns dies dins lo dit loch de Murvedre anam a la ciutat de Valencia, hon entram lo xxi dia del dit mes de setembre.
 E estants Nos en la dita ciutat de Valencia, veents quels homens del dit loch de Murvedre nos eren estats rebelles, per la qual cosa gran dan fon dat a Nos e a nostres regnes, specialment a regne de Valencia present, que aytal malvestat e rebellio no devia passar sens gran punicio, ay hagut sobre aço molts e diversos colloquis, mes sentencialment declaram quel dit loch de Murvedre daqui avant no hagues titol ne fes actes alguns de universitat axi com dabans fer solia, fins aquells perpetualment revocam e tornam, e lo dit loch a esser carrer de Valencia, e ques regisen es reglasen per los officials nostres de la dita ciutat, segons que per aquells officials per los jurats de la dita ciutat seria perpetualment ordonat. E daço fem a la dita ciutat de Valencia privilegi perpetual. E apres alguns dies tornam al dit loch de Murvedre per metre aquell en ordinacio, la qual feta, tornam a la dita ciutat de Valencia, don partim lo vinten dia del dit mes de octubre seguent; e tinguem nostre cami vers la ciutat de Barcelona hon necessariament haguem anar per los affers de la dita guerra. Y entram en la dita ciutat lo derrer dia del prop dit mes doctubre del dit any m.ccc.lxv. E com partim de la dita ciutat de Valencia leixam per lochtinent nostre en regne de Valencia lo compte de Urgell nostre nebot que ab certes companyes de cavall e de peu ana assetiar lo loch de Sogorb, lo qual en aquell siti se rete a Nos.

 Cap. 10 E Nos estants en la dita ciutat de Barcelona acordam, que segons que ja en temps passat era tractat, de haver companyies de les parts de França qui a sou de la nostra cort faessen guerra ensemps ab les gents de nostres regnes contra lo dit rey de Castella quins havia perseguits e deseretats de molta terra en viiii anys, en los quals la dita guerra era conti-