Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/283

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


nuada, per la qual raho, per tractament del dit infant En Pere honcle nostre qui vivia sots habit de religio de sanct Francesch, qui era ja en cort de Roma en la ciutat de Avinyo e ab treball de mossen Francesch de Perellos camarlench nostre, lo qual haviem trames a les parts de França, fon posat en estament, consentins en aço lo pare sanct; e al rey de França fon assoldejada gran gent de cavall, la qual devia esser ab nosaltres en la ciutat de Barcelona per tot lo mes de deembre apres seguent en que fini lo dit any mil ccc.lxv e comença lany m.ccc lxvi; les quals companyies assoldejades, foren donats per lo pare sanct cent milia florins dor, e per lo rey de França altres cent milia florins d'or, e aquest acorriment donaren los dits pare sanct e rey de França per foragitar del regne de França e de les partides de Avinyo les companyies dessus dites, car eren en tan gran nombre, que tota França degostaven y encara totes les partides de Avinyo. E Nos semblantment los donam cent milia florins dor ultra lo pilatge que trobarien en nostres regnes e terres, exceptat que no combatessen lochs ne forces algunes dels dits nostres regnes.
 E posats en estament los dits affers, les dites companyies foren ab Nos en la dita ciutat de Barcelona, en les festes de Nadal en que comença lo dit any mil ccc lxvi, de les cuals companyies fon cap mossen Bertran de Claqui, lo cual era cavaller frances; y era ab ells per mandato del rey de França, lo senescal; foy encara un cavaller angles appellat mossen Huc de Caviley e lo compte de Marça e un altre cavaller appellat lo cavaller vert e diversos altres cavallers e fort notables e assenyalats. E femlos convit general lo primer dia de janer qui es appellat Ninou; y en lo gran palau nostre en la sala general posamnos a la taula e posamnos a la part dreta lo dit mossen Bertran de Claqui e a la part sinistra lo infant En Ramon Berenguer honcle nostre, e apres lo senescal de França e apres lo dit mossen Huc de Caviley y en la fi de la dita taula nostra lo cavaller vert. E per tot lo dit palau major foren ordenades moltes taules y encara per altres cases e sales del dit palau taules moltes les quals foren assetiades totes honorablement e bastantment servides. E feta la dita jornada los dessus dits per nom convidats tornaren a llurs hostals, hon foren bastantment acollits. E totes les altres companyies qui ab ells