Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/286

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


dites ciutats de Calatayu e de Terol e altres lochs quel dit rey de Castella tenia a sa ma troba grans forniments y en gran nombre de viandes e darmes quel dit rey de Castella hi havia meses y encara ginys e trabuchs e altres arneses de combatre forces; no resmenys trobam grans obres e fort notables pera fortaleses de les dites ciutats, axi com torres e murs e valls e encara sistemes e pous secrets que per defalliment daygua lesdites ciutats perdre nos poguessen. Y el dit rey habia posat nom e titol a tota la terra quens havia tolta axi en regne de Arago com en regne de Valencia, Castella la Nova, mas per la gracia de nostre senyor Deu lo dit titol dura poch, per tal com ab titol injust possehia tot ço quens havia tolt.

 Cap. 11 Apres aço, lo dit compte de Trastamena pus hague la senyoria de tota la terra de Castella, ab la ajuda demossen Bertran de Claqui, qui poderosament era ab ells, ab totes les dites grans companyies, e optench ab voluntat de barons e vassalls de la casa de Castella o de la major partida de aquells que fos elegit en rey de Castella e axi fon fet, per la qual raho ell ana a la ciutat de Burgos hon fon coronat, per ço com en aquella ciutat han acostumat de coronarse los reys de Castella; e feta la dita coronacio, Nos som requests que complissem lo matrimoni que ja en temps passat era concordat de nostra filla la infanta dona Lehonor... del dit rey don Henrich de Castella, lo qual matrimoni se tracta Nos estantsen lo loch de Cessa situat en Arago ab sabuda e consell del rey de Navarra qui ladonchs era ab Nos durant la dita guerra; e jatsia que nos venguessem forçats de fer lo dit matrimoni per ço com sabiem y erem certs quel dit rey En Pere de Castella era recorregut al rey de Anglaterra e ab ayuda de aquell lo princep de Gales fill primogenit del dit rey de Anglaterra devia passar ab lo dit rey En Pere a les parts de Castella ab gran ajust de gent darmes de les parts de Anglaterra, per deseretar lo rey En Henrich, requernos quel dit matrimoni fos consumat e acabat, e Nos volents servar ço que haviem promes, trametem en Castella la dita infanta filla nostra, e acompanyaley lo archabisbe de Çaragoça appellat Lop de Luna e ab daltres companyies que Nos per nostra honor hi trametem, e no passa molt temps quels dits rey En Pere e el princep de