Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/287

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Gales ab les dites llurs companyies entraren per Castella e combaterense ab lo dit rey don Henrich qui fo vençut e desbaratat en lo camp de Nagera e fugi passantse a les parts de França, en la qual batalla foren presos molts, axi de gents de nostra nacio com de gents de Castella, entre los quals fonch lo compte de Denia e lo mestre de Calatrava e mossen Bertran de Claqui e molts de sa companyia e daltres. E lo dit Archabisbe de Çaragoça, qui en la ciutat de Burgos hac haut ardit de la dita batalla, fugi ab la dita infanta filla nostra y encara ab la reyna de Castella muller del dit rey Henrich e ab lo dit infant En Joan primogenit seu e ab una filla llur. E la dita infanta filla nostra romas ab Nos. E la dita reyna ab sos infants sen ana en França al dit rey Henrich marit seu.
 Y estant lo dit rey Henrich en les parts de França, lo rey donali sosteniment de vida e ab consell seu tracta de tornar en son regne que havia perdut e menassen ab si molta bona gent de França, entre los quals fon mossen Bertran de Claquis que jay era estat en servey nostre en lo temps que lo rey don Pedro fon deseretat. E tench lo cami de les muntanyes de Jaca y entrassen per la partida Dalmaçan, e per ço com Nos erem en alguns tractaments ab lo dit rey En Pere, apres que hague cobrat son regne, de manament nostre los lochs nostres qui eren en les extremitats de Arago vers Castella, cridaven, axi com les gents qui contra nostra voluntat passaven per nostres regnes e terres; empero, lo dit rey Henrich cobra la ciutat de Burgos, e apres que lach cobrada, posa siti sobre Toledo.
 E com hi hac tengut lo siti tro a mig any, cobrala; e apres ana a les parts de Sevilla, hon sabia que era lo rey don Pedro, car la terra li consentia, per lo mal tractament quel dit rey Pere los fehia, car si era mal en lo seu primer regiment, ja fon pijor en lo recobrament que hac fet de la sua terra. Y esdevenchse quel dit rey En Pere vench a batalla contra lo dit rey Henrich vers les partides del castell de Muntirell; en la cual batalla lo dit rey En Pere fo desbaratat y messe en lo dit castell de Muntirell. Y estant en aquell fon fet tractament ab lo dit mossen Bertran de Claqui qui li dona sa fe que nol calia tembre. Del qual castell isque lo dit rey Pere sots esperança de fe que li era dada per lo dit mossen Bertran. Y com fo fora del dit